Luận án Quản lý thực tập tốt nghiệp của sinh viên học viện an ninh nhân dân theo tiếp cận cipo

1. Lý do chọn đề tài Thực tập có vai trò quan trọng trong quá trình đào tạo người cán bộ tại các trường đại học, cao đẳng nói chung và Học viện An ninh nhân dân (ANND) nói riêng. Trong quá trình thực tập, sinh viên được trực tiếp tập làm các nhiệm vụ của người cán bộ an ninh. Quá trình này giúp sinh viên tiến bộ, trưởng thành, thể hiện ở mức độ thuần thục các thao tác trong từng việc làm cụ thể, từ đó hình thành các năng lực của người cán bộ an ninh. Thực tập giúp sinh viên Học viện ANND tăng thêm nhiều hiểu biết mới về cuộc sống xã hội, tạo ra sự phát triển mới về năng lực và trí tuệ. Những kiến thức này sinh viên không thể được học trong nhà trường, trong sách vở mà chỉ có từ thực tiễn sinh động tại các cơ sở, địa bàn thực tập, đó là những kinh nghiệm kỹ thuật điều tra, phát hiện đấu tranh chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia; bản lĩnh, kinh nghiệm của cán bộ an ninh các đơn vị địa phương; những đặc điểm tâm lý phong phú của các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Thực tập còn giúp Học viện ANND kiểm nghiệm lý luận giảng dạy ở trường vào thực tiễn tại cơ sở, tạo điều kiện cho nhà trường nắm bắt, bổ sung, điều chỉnh kịp thời nội dung, chương trình đào tạo người sỹ quan an ninh phù hợp với thực tiễn. Để hoạt động thực tập của sinh viên hiệu quả cao, Học viện ANND cần phải quản lý thực tập. Hoạt động quản lý này có tác dụng định hướng hoạt động thực tập của sinh viên, trên cơ sở xác định mục tiêu thực tập và hướng dẫn mọi sự nỗ lực của cá nhân, tổ chức các đơn vị an ninh vào mục tiêu chung đó

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC