Luận án Quản lý quá trình dạy học của trường THPT tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp quản lý giáo dục

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .a

LỜI CẢM ƠN . ii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.iii

MỤC LỤC . iv

DANH MỤC CÁC BẢNG . vii

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ .viii

DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC. x

PHẦN MỞ ĐẦU. 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC

CỦA TRưỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG BỐI CẢNH PHÂN

CẤP QUẢN LÝ GIÁO DỤC . 10

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề. 10

1.2. ối cảnh phân cấp quản lý giáo dục và yêu cầu đặt ra đối với quản lý qu

trình dạy học của trường trung học phổ thông. 16

1.2.1. Tập trung và phân cấp. 16

1.2.2. Mục tiêu phân cấp. 17

1.3. Mô hình dạy học của trường trung học phổ thông . 23

1.4. Quản lý quá trình dạy học của trường trung học phổ thông. 29

1.4.1. Một số h i niệm và thuật ngữ liên quan . 29

1.4.2. Bản chất quản lý quá trình dạy học của trường trung học phổ thông . 33

1 4 3 Mô hình và c c nhân tố ch nh t c động đến thành công của quản lý

quá trình dạy và học của trường trung học phổ thông. 40

KẾT LUẬN CHưƠNG 1 . 55

Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC CỦA CÁC

TRưỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TUYÊN QUANG

TRONG BỐI CẢNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ GIÁO DỤC . 56v

2.1. Tình hình phát triển giáo dục phổ thông và giáo dục trung học phổ thông

Tuyên Quang. 56

2.1.1. Vị tr địa lý, lịch sử hình thành, phát triển kinh tế - xã hội . 56

2.1.2. Tình hình phát triển giáo dục phổ thông và giáo dục trung học phổ

thông Tuyên Quang. 58

2.2. Khái quát về tổ chức nghiên cứu thực trạng. 61

2.2.1. Mục tiêu . 62

2.2.2. Nội dung, công cụ và phương ph p. 62

2.2 3 Đối tượng và qui mô khảo sát. 63

2.3. Thực trạng phát triển giáo dục trung học phổ thông công lập Tuyên

Quang trong 03 năm qua. 64

2.3.1. Quy mô giáo dục và mạng lưới trường trung học phổ thông . 65

2.3.2. Chất lượng giáo dục trung học phổ thông . 65

2 3 3 Đội ngũ nhà gi o và c n bộ quản lý giáo dục. 69

2 3 4 Cơ sở vật chất, phòng học và tài chính. 73

2.3.5. Khái quát về về mặt mạnh mặt yếu của phát triển giáo dục THPT

trong 03 năm qua . 75

2.4. Thực trạng quản lý quá trình dạy học của c c trường trung học phổ thông

công lập Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp quản lý giáo dục. 77

2.4.1. Bối cảnh phân cấp quản lý giáo dục trung học phổ thông Việt Nam và

tại Tuyên Quang. 77

2.4.2. Kết quả khảo sát về thực trạng quản lý quá trình dạy và học của các

trường THPT công lập Tuyên Quang . 84

KẾT LUẬN CHưƠNG 2 . 112

Chương 3: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC CỦA

TRưỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TUYÊN QUANG TRONG BỐI

CẢNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ GIÁO DỤC. 114vi

vi

3.1. Chủ trương, chính sách phát triển giáo dục và giáo dục trung học phổ

thông Tuyên Quang. 114

3.2. Nguyên tắc đề xuất giải pháp. 116

3.3. Giải pháp quản lý quá trình dạy học trường THPT công lập Tuyên

Quang trong bối cảnh phân cấp quản lý giáo dục. 117

3 3 1 Đề xuất bộ tiêu chuẩn và thang đo/đ nh gi quản lý quá trình dạy học

trường trung học phổ thông Tuyên Quang . 117

3.3.2. Quy trình tự đ nh gi quản lý quá trình dạy học của trường trung học

phổ thông Tuyên Quang . 124

3.3.3. Cân bằng giữa tập trung và phân cấp trong quản lý quá trình dạy học

trường trung học phổ thông Tuyên Quang . 131

3 3 4 Tăng cường mối quan hệ “Nhà trường – Gia đình/CMHS – Cộng

đồng” trong quản lý quá trình dạy học thông qua cải tiến hoạt động của hội

đồng trường trung học phổ thông Tuyên Quang . 138

3.3.5. Phát triển trường trung học phổ thông Tuyên Quang thành nhà trường

học tập. 145

3.4. Khảo nghiệm và thử nghiệm giải pháp. 151

3.4.1. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các giải pháp . 153

3.4.2. Thử nghiệm giải pháp . 157

KẾT LUẬN CHưƠNG 3 . 166

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ. 168

KẾT LUẬN. 168

KHUYẾN NGHỊ. 170

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ . 172

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 173

PHỤ LỤC. 1

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY