Luận án Quản lý quá trình đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường đại học hiện nay

MỤC LỤC

Trang

TRAN PHỤ BÌA

DANH MỤC C C CHỮ VIẾT TẮT

MỞ ĐẦU 5

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 13

Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG VÀ AN NINH Ở

CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC 33

1.1. Quá trình đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở

các trường đại học 33

1.2. Quản lý quá trình đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và

an ninh ở các trường đại học 48

1.3. Những nhân tố tác động đến quản lý quá trình đào tạo giáo viên

giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường đại học hiện nay 61

Chƣơng 2 CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ QU TRÌNH ĐÀO

TẠO I O VIÊN I O DỤC QUỐC PHÕN VÀ AN

NINH Ở C C TRƢỜN ĐẠI HỌC 71

2.1. Khái quát tình hình đào tạo giáo viên giáo dục quốc

phòng và an ninh 71

2.2. Thực trạng quá trình đào tạo và quản lý quá trình đào tạo giáo viên

giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường đại học hiện nay 77

2.3. Đánh giá chung về thực trạng và nguyên nhân thực trạng quá

trình đào tạo, quản lý quá trình đào tạo giáo viên giáo dục quốc

phòng và an ninh ở các trường đại học hiện nay 107

Chƣơng 3 YÊU CẦU VÀ BIỆN PH P QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH ĐÀO

TẠO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÕNG VÀ AN

NINH Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY 114

3.1. Những yêu cầu trong quản lý quá trình đào tạo giáo viên giáo

dục quốc phòng và an ninh ở các trường đại học hiện nay 114

3.2. Biện pháp quản lý quá trình đào tạo giáo viên giáo dục

quốc phòng và an ninh ở các trường đại học hiện nay 118

Chƣơng 4 KHẢO NGHIỆM VÀ THỬ NGHIỆM CÁC BIỆN PHÁP

QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH ĐÀ O TẠO GIÁO VIÊN GIÁO

DỤC QUÔC PHÕNG VÀ AN NINH Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI

HỌC HIỆN NAY 155

4.1. Khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi của các biện

pháp quản lý quá trình đào tạo giáo viên giáo dục quốc

phòng và an ninh ở các trường đại học 155

4.2. Thử nghiệm biện pháp 161

KẾT LU N VÀ KIẾN N HỊ 175

DANH MỤC C C CÔN TRÌNH CỦA T C IẢ ĐÃ CÔN BỐ

CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LU N N 179

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 180

PHỤ LỤC 192

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY