Luận án Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực dạy học

1. Lí do chọn đề tài 1.1. Về mặt lý luận: Tổ chuyên môn là đơn vị hoạt động cơ bản và quyết định chất lượng đào tạo của nhà trường trung học cơ sở, quyết định chất lượng dạy và học trong nhà trường. Thông qua hoạt động tổchuyên môn không chỉ chất lượng nhà trường thay đổi mà chất lượng bản thân người giáo viên với các năng lực sư phạm cũng được thay đổi theo hướng tích cực. Giữa hoạt động tổ chuyên môn với năng lực dạy học - hạt nhân cơ bản của năng lực sư phạm, năng lực nghề nghiệp của người giáo viên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường trung học cơ sở được tổ chức như thế nào, quản lý hoạt động tổ chuyên môn theo hướng nào sẽ quyết định chiều hướng và mức độphát triển năng lực dạy học của giáo viên THCS. Vì vậy, về mặt lý luận nghiên cứu làm rõ mối quan hệ trong quản lý hoạt động tổ chuyên môn với năng lực dạy học để từ đó tăng cường quản lý hoạt động tổ chuyên môn, phát triển năng lực dạy học của giáo viên THCS là vô cùng cần thiết. Văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo là: “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; Đổi mới cơ cấu tố chức, nội dung, phương pháp dạy và học; thực hiện “chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá”, chấn hưng nền giáo dục Việt Nam” [28]

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC