Luận án Quản lý hoạt động liên kết đào tạo của trƣờng cao đẳng kỹ thuật với doanh nghiệp

Trong những năm qua, các cơ sở ĐTN tiếp tục nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phƣơng pháp dạy và học, hệ thống trƣờng lớp và hệ thống QLGD, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ quá trình chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, gắn ĐTN với thị trƣờng, với DN để đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực. Bên cạnh những cơ hội phát triển và những kết quả đã đạt đƣợc, ĐTN đang đứng trƣớc nhiều thách thức, bộc lộ những hạn chế nhất định, chất lƣợng, hiệu quả ĐTN còn thấp, bất cập và chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc; các điều kiện đảm bảo chất lƣợng đào tạo hạn chế; đào tạo chƣa gắn với sử dụng; tình trạng SV thất nghiệp sau khi đào tạo gây lãng phí cho nhà nƣớc và xã hội còn khá phổ biến. Những bất cập đó đang đƣợc đặt ra bức bách, cần phải có hệ thống giải pháp đồng bộ, hữu hiệu để giải quyết. Vấn đề phát triển nguồn nhân lực có chất lƣợng trở thành một trong những vấn đề đƣợc Đảng, Nhà nƣớc, các bộ ban ngành trung ƣơng và các địa phƣơng quan tâm. Nhiều giải pháp để phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lƣợng dạy nghề đã đƣợc xác định trong các văn kiện của Đảng, Nhà nƣớc, Chính phủ, các ngành và các địa phƣơng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC