Luận án Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học thành phố Hà Nội

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .1

1. Lý do chọn đề tài. 1

2. Mục đích nghiên cứu . 3

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. 3

3.1. Khách thể nghiên cứu .3

3.2. Đối tượng nghiên cứu.3

4. Giả thuyết khoa học. 4

5. Nhiệm vụ nghiên cứu. 4

5.1. Nghiên cứu lý luận.4

5.2. Nghiên cứu thực tiễn .4

5.3. Nghiên cứu đề xuất biện pháp mới và thử nghiệm.5

6. Phạm vi, nơi thực hiện nghiên cứu . 5

6.1. Phạm vi nghiên cứu.5

Về nội dung nghiên cứu.5

Về khách thể khảo sát.5

Về địa điểm, thời gian nghiên cứu thực tiễn và thử nghiệm.5

7. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu . 6

7.1. Phương pháp luận .6

7.2. Phương pháp nghiên cứu.6

8. Các luận điểm bảo vệ. 7

9. Đóng góp của luận án . 8

9.1. Về lý luận.8

9.2. Về thực tiễn.9

10. Cấu trúc của luận án . 9

Chương 1.10

CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG .10

GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC.10

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề . 10

1.1.1. Các nghiên cứu về kĩ năng sống và giáo dục kĩ năng sống cho học sinh 10

1.1.2. Nghiên cứu về quản lí hoạt động giáo dục trong nhà trường và quản lí

hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.161.2. Hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh của trường tiểu học. 20

1.2.1. Quan niệm về hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh .20

1.2.1.1. Kĩ năng sống .20

1.2.1.2. Hoạt động giáo dục.22

1.2.1.3. Hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.23

1.2.2. Những thành tố cơ bản của hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học

sinh của trường tiểu học.23

1.2.2.1. Mục tiêu của giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học .23

1.2.2.2. Nội dung giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học .24

1.2.2.3. Các con đường tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểuhọc.27

1.3. Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh của trườngtiểu học. 28

1.3.1. Khái niệm quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho HS .28

1.3.1.1. Quản lí .28

1.3.1.2. Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.29

1.3.2. Một số cách tiếp cận thường gặp trong xác định nội dung quản lí hoạt

động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở trường tiểu học .30

1.3.2.2. Tiếp cận quá trình và tiếp cận mục tiêu trong xác định nội dung quản lí

hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở trường tiểu học.32

1.3.3. Nội dung cơ bản của quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học

sinh của trường tiểu học theo tiếp cận quá trình và tiếp cận mục tiêu .40

1.3.3.1. Đảm bảo tính pháp lý của hoạt động giáo dục kĩ năng sống ở trường tiểuhọc.40

1.3.3.2. Thiết lập bộ máy quản lí và bố trí nhân sự để thực hiện hoạt động giáo dục

kĩ năng sống.41

1.3.3.3. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho hoạt động

giáo dục kĩ năng sống ở trường tiểu học .44

1.3.3.4. Tạo môi trường thuận lợi để thực hiện giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.47

1.4. Các yếu tố tác động đến quản lí giáo dục kĩ năng sống cho học sinh

ở trường tiểu học. 51

1.4.1. Các yếu tố khách quan .51

1.4.1.1. Các yếu tố khách quan bên ngoài.51

1.4.1.2. Các yếu tố khách quan bên trong .52

1.4.2. Các yếu tố chủ quan .521.4.2.1. Nhận thức của đội ngũ CB-GV, CMHS, các LLXH về việc giáo dục kĩ năngsống cho HS .53

1.4.2.2. Cơ chế quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống.55

1.4.2.3. Hiệu quả của công tác kiểm tra đánh giá các hoạt động giáo dục kĩ năngsống.55

Kết luận chương 1 .55

CHƯƠNG 2.57

CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG

SỐNG Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC.57

2.1. Kinh nghiệm thế giới về triển khai giáo dục kĩ năng sống và quản

lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống . 57

2.2. Khái quát về quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống ở các trường

tiểu học Việt Nam. 62

2.3. Thực trạng giáo dục kĩ năng sống và quản lý hoạt động giáo dục kĩ

năng sống ở trường tiểu học thành phố Hà Nội. 66

2.3.1. Tổ chức điều tra khảo sát.66

2.3.2. Kết quả khảo sát thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống ở

trường tiểu học .67

2.3.3. Nhận xét chung về công tác quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống

cho học sinh Tiểu học ở thành phố Hà Nội.97

Kết luận chương 2 .98

CHƯƠNG 3.100

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO

HỌC SINH TIỂU HỌC Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI.100

3.1. Định hướng phát triển giáo dục thành phố Hà Nội và vấn đề giáo

dục kĩ năng sống cho học sinh. . 100

3.2. Nguyên tắc đề xuất biện pháp . 102

3.2.1. Đảm bảo tính thống nhất giữa dạy học và giáo dục .102

3.2.2. Đảm bảo tính thực tiễn của các biện pháp.103

3.2.3. Thực hiện sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng giáo dục.103

3.2.4. Đảm bảo tính khả thi của các biện pháp.104

3.3. Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh

tiểu học. 1043.3.1. Chỉ đạo việc xác định và thực hiện mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho

học sinh theo đúng quy định của ngành và phù hợp với điều kiện nhà trường.104

3.3.2. Hoàn thiện bộ máy quản lý giáo dục kỹ năng sống và nâng cao năng lực

đội ngũ thực hiện giáo dục kỹ năng sống ở trường tiểu học.107

3.3.3. Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá và tăng cường kiểm tra, đánh giá

việc thực hiện giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.113

3.3.4. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý phối hợp giữa nhà trường, gia

đình và xã hội để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.119

3.4. Thử nghiệm và khảo nghiệm mức độ nhận thức tính cấp thiết và tính khả

thi của các biện pháp được đề xuất .125

3.4.1. Khảo nghiệm.125

3.4.2. Thử nghiệm.131

Kết luận chương 3 .142

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.143

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.147

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY