Luận án Phát triển năng lực kỹ thuật cho học sinh phổ thông trong dạy học công nghệ 12

1. LÝ DO CHỌN Ề TÀI 1.1. Định hƣớng của Đảng, Nhà nƣớc và yêu cầu của xã hội ối với chất lƣợng giáo dục và việc phát triển năng lực của ngƣời học - Cuộc cách mạng khoa học công nghệ đƣơng đại đã và đang tạo ra chuyển biến lớn trên các mặt của đời sống xã hội. Con ngƣời là tiềm năng lớn nhất và là vốn qu nhất của mỗi quốc gia. Tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt do khai thác; ngƣợc lại, nguồn lực con ngƣời - tài nguyên nếu đƣợc khai thác đúng sẽ ngày càng sinh sôi, phát triển. Phát triển nguồn lực con ngƣời đã và đang trở thành mục tiêu trọng tâm đƣợc ƣu tiên của thời đại. Phát triển giáo dục và đào tạo là phát triển bền vững; đầu tƣ cho giáo dục và đào tạo là đầu tƣ cho tƣơng lai. Trong xu thế toàn cầu hóa, xã hội thông tin, kinh tế tri thức, công nghệ cao, hợp tác và cạnh tranh, suy cho c ng đều dựa trên văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ. Vì vậy, nhiều quốc gia xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu [16]. Việc đổi mới giáo dục và đào tạo theo hƣớng tiếp cận phát triển năng lực của ngƣời học đã và đang trở thành một trong những vấn đề thời sự ở nhiều nƣớc, là một xu thế của đổi mới giáo dục và đào tạo trong những thập niên đầu của thế kỉ XXI, đó là hƣớng đi ph hợp với bối cảnh quốc tế hiện nay

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC