Luận án Phát triển kinh tế làng nghề ở tỉnh Ninh Bình

MỤC LỤC

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh mục từ viết tắt vi

Danh mục bảng vii

Danh mục sơ đồ ix

Danh mục đồ thị ix

Danh mục hình ảnh ix

Danh mục hộp ix

MỞ đẦU .1

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ LÀNG NGHỀ.6

1.1 Cơ sở lý luận về phát triển kinh tế làng nghề. 6

1.1.1 Phát triển kinh tế làng nghề. 6

1.1.2 Vai trò của phát triển kinh tế làng nghề. 12

1.1.3 Nội dung chủ yếu của phát triển kinh tế làng nghề . 16

1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế làng nghề. 23

1.2 Thực tiễn và kinh nghiệm phát triển kinh tế làng nghề . 28

1.2.1 Thực tiễn và kinh nghiệm phát triển kinh tế làng nghề trên thế giới. 28

1.2.2 Tình hình và kinh nghiệm phát triển kinh tế làng nghề ở Việt Nam. 30

Chương 2 đẶC đIỂM đỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 37

2.1 đặc điểm địa bàn nghiên cứu. 37

2.1.1 đặc điểm tự nhiên . 37

2.1.2 đặc điểm kinh tế - xã hội . 40

2.2 Phương pháp nghiên cứu. 42

2.2.1 Tiếp cận nghiên cứu và khung phân tích phát triển kinh tế làng nghề . 42

2.2.2 Chọn điểm nghiên cứu . 46

2.2.3 Phương pháp thu thập thông tin. 49

2.2.4 Phương pháp xử lý và phân tích thông tin . 53

2.2.5 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu. 54iv

Chương 3 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ LÀNG NGHỀ CỦA TỈNH NINH

BÌNH.57

3.1 Tổng quan phát triển kinh tế làng nghề của tỉnh Ninh Bình . 57

3.1.1 Giai đoạn trước năm 1992. 57

3.1.2 Giai đoạn từ năm 1992 đến nay. 58

3.2 Thực trạng phát triển các tổ chức kinh tế làng nghề của Tỉnh. 60

3.2.1 Hộ ngành nghề. 60

3.2.2 Hợp tác xã ngành nghề. 67

3.2.3 Doanh nghiệp ngành nghề. 71

3.3 Thực trạng phát triển ngành nghề và sản phẩm trong kinh tế làng nghề của Tỉnh. 77

3.3.1 Ngành đan cói. 77

3.3.2 Ngành thêu ren. 81

3.3.3 Ngành chạm khắc đá . 82

3.3.4 Ngành mây tre đan. 85

3.4 Kết quả và hiệu quả phát triển kinh tế làng nghề của Tỉnh. 87

3.4.1 Kết quả phát triển kinh tế làng nghề của Tỉnh . 87

3.4.2 Hiệu quả phát triển kinh tế làng nghề của Tỉnh . 93

3.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế làng nghề của Tỉnh. 97

3.5.1 Quy hoạch và thực hiện quy hoạch. 97

3.5.2 Thể chế và chính sách . 97

3.5.3 Thị trường và các yếu tố thị trường . 101

3.5.4 đầu tư công và dịch vụ công. 104

3.5.5 Các nguồn lực sản xuất . 105

Chương 4 GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ LÀNG NGHỀ CỦA TỈNH

NINH BÌNH.117

4.1 Quan điểm và mục tiêu phát triển kinh tế làng nghề của Tỉnh. 117

4.1.1 Quan điểm . 117

4.1.2 Mục tiêu. 119

4.2 Nhóm giải pháp tổng thể phát triển kinh tế làng nghề của Tỉnh. 120

4.2.1 Hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế làng nghề . 120

4.2.2 Hoàn thiện thể chế và hệ thống chính sách phát triển kinh tế làng nghề. 121

4.2.3 Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm . 131v

4.2.4 Phát triển các nguồn lực sản xuất . 139

4.3 Giải pháp cụ thể đối với các hình thức tổ chức kinh tế làng nghề của Tỉnh. 149

4.3.1 Hộ ngành nghề. 149

4.3.2 Hợp tác xã ngành nghề. 152

4.3.3 Doanh nghiệp. 153

4.4 Giải pháp cụ thể đối với ngành nghề và sản phẩm trong kinh tế làng nghề của Tỉnh. 156

4.4.1 Ngành đan cói. 156

4.4.2 Ngành thêu ren. 159

4.4.3 Ngành chạm khắc đá . 160

4.4.4 Ngành mây tre đan. 161

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.164

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ LIÊN QUAN đẾN LUẬN ÁN .167

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.168

PHỤ LỤC . . 175

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY