Luận án Phát triển chăn nuôi lợn thịt ở tỉnh Thanh Hoá

MỤC LỤC

Trang

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh mục từ viết tắt vi

Danh mục các bảng vii

Danh mục hình ix

MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3

4. Đóng góp mới của luận án 3

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5

1.1. Cơ sở lý luận về phát triển chăn nuôi lợn thịt 5

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản 5

1.1.2. Vai trò của phát triển chăn nuôi lợn thịt 9

1.1.3. Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật trong phát triển chăn nuôi lợn thịt 11

1.1.4. Nội dung nghiên cứu phát triển chăn nuôi lợn thịt 13

1.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi lợn thịt 19

1.2. Cơ sở thực tiễn về phát triển chăn nuôi lợn thịt 25

1.2.1. Kinh nghiệm phát triển chăn nuôi lợn thịt ở một số nước trên thế giới 25

1.2.2. Kinh nghiệm phát triển chăn nuôi lợn thịt ở Việt Nam 29

1.2.3. Các nghiên cứu liên quan đến phát triển chăn nuôi lợn thịt 34

TÓM TẮT CHƯƠNG 1 37

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38

2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 38

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 38

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 42iviviv

2.2. Phương pháp nghiên cứu 43

2.2.1. Tiếp cận nghiên cứu 43

2.2.2. Khung phân tích phát triển chăn nuôi lợn thịt 44

2.2.3. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 45

2.2.4. Phương pháp thu thập thông tin 46

2.2.5. Phương pháp tổng hợp và phân tích thông tin 48

2.2.6. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 51

TÓM TẮT CHƯƠNG 2 53

Chương 3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI LỢN THỊT

Ở TỈNH THANH HÓA 54

3.1. Thực trạng phát triển chăn nuôi lợn thịt ở tỉnh Thanh Hóa 54

3.1.1. Tổng quan tình hình thực hiện các chủ chương, chính sách phát

triển chăn nuôi lợn thịt ở tỉnh Thanh Hóa 54

3.1.2. Quy hoạch phát triển chăn nuôi lợn thịt 59

3.1.3. Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển chăn nuôi lợn thịt 63

3.1.4. Các nguồn lực trong phát triển chăn nuôi lợn thịt 66

3.1.5. Vấn đề môi trường trong phát triển chăn nuôi lợn thịt 68

3.1.6. Quá trình sản xuất trong chăn nuôi lợn thịt ở tỉnh Thanh Hóa 70

3.1.7. Kết quả và hiệu quả phát triển chăn nuôi lợn thịt 80

3.1.8. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong phát triển chăn

nuôi lợn thịt ở tỉnh Thanh Hóa 94

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi lợn thịt ở tỉnh

Thanh Hóa 101

3.2.1. Nhóm yếu tố bên ngoài 101

3.2.2. Nhóm yếu tố bên trong 104

TÓM TẮT CHƯƠNG 3 111

Chương 4. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI LỢN THỊT

Ở TỈNH THANH HOÁ 112

4.1. Định hướng phát triển chăn nuôi lợn thịt ở tỉnh Thanh Hóa 112

4.2. Những giải pháp chủ yếu phát triển chăn nuôi lợn thịt 113vvv

v

4.2.1. Hoàn thiện một số cơ chế, chính sách 113

4.2.2. Hoàn thiện quy hoạch liên quan đến phát triển chăn nuôi lợn thịt 117

4.2.3. Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển chăn nuôi

lợn thịt 122

4.2.4. Tăng cường nguồn lực cho phát triển chăn nuôi lợn thịt 130

4.2.5. Tăng cường kỹ thuật trong chăn nuôi lợn thịt 134

4.2.6. Ổn định và phát triển thị trường tiêu thụ lợn thịt 143

4.2.7. Hạn chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn thịt 144

4.2.8. Tăng cường liên kết bốn nhà trong chăn nuôi lợn thịt 145

TÓM TẮT CHƯƠNG 4 146

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 147

1. Kết luận 147

2. Kiến nghị 149

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN

ĐẾN LUẬN ÁN 151

TÀI LIỆU THAM KHẢO 152

PHỤ LỤC 159

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY