Luận án Nhân tố người lao động trong phát triển lực lượng sản xuất hiện đại ở Việt Nam hiện nay

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, sự phát triển của xã hội loài người chính là sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội. Mỗi hình thái kinh tế - xã hội trong lịch sử được đặc trưng bởi một phương thức sản xuất nhất định. Phương thức sản xuất là sự thống nhất biện chứng giữa hai mặt của quá trình sản xuất vật chất là lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất có quan hệ biện chứng với nhau, tạo ra sự vận động và biến đổi của phương thức sản xuất. Mọi sự biến đổi của phương thức sản xuất và sự thay thế của các hình thái kinh tế - xã hội xét đến cùng đều bắt nguồn từ sự thay đổi của lực lượng sản xuất, cho nên lực lượng sản xuất là yếu tố quyết định mọi sự thay đổi của đời sống kinh tế - xã hội. Lực lượng sản xuất được cấu thành từ nhiều yếu tố, trong đó người lao động là yếu tố quyết định. Mặc dù ngày nay, khoa học - công nghệ đã có bước phát triển mạnh mẽ, khoa học đã từng bước trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp nhưng có thể khẳng định,người lao động vẫn là yếu tố quyết định sự phát triển của lực lượng sản xuất hiện đại. Kế thừa quan điểm duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng ta cũng nhấn mạnh trước hết đến sự phát triển lực lượng sản xuất để tạo cơ sở vật chất - kỹ thuật cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế, Đảng ta đã đưa ra quan điểm: “Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất" [29, tr.30-31]; nhất là "phát triển lực lượng sản xuất hiện đại” [31, tr.27]

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC