Luận án Nghiên cứu xây dựng nông thôn mới các huyện phía tây thành phố Hà Nội

MỤC LỤC

Lời cam đoan .i

Lời cảm ơn .ii

Mục lục . iii

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt. vi

Danh mục các bảng. vii

Danh mục đồ thị.x

Danh mục các sơ đồ .xi

MỞ ĐẦU. 1

1 Tính cấp thiết của đề tài. 1

2 Mục tiêu nghiên cứu . 3

3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu. 3

4 Đóng góp mới của đề tài . 4

CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI. 5

1.1 Cơ sở lý luận về xây dựng nông thôn mới. 5

1.1.1 Nông thôn và nông thôn mới. 5

1.1.2 Xây dựng nông thôn mới. 8

1.1.3 Ý nghĩa, đặc điểm xây dựng nông thôn mới . 10

1.1.4 Nội dung xây dựng nông thôn mới. 12

1.1.5 Các tác nhân tham gia xây dựng nông thôn mới . 14

1.1.6 Nguồn lực xây dựng nông thôn mới. 18

1.1.7 Những yếu tố ảnh hƣởng đến xây dựng nông thôn mới . 19

1.2 Cơ sở thực tiễn về xây dựng nông thôn mới . 20

1.2.1 Kinh nghiệm của một số nƣớc về phát triển nông thôn . 20

1.2.2 Kinh nghiệm của Việt Nam về xây dựng nông thôn mới . 26

1.2.3 Bài học kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới. 31

1.3 Những nghiên cứu có liên quan đến xây dựng nông thôn mới . 32

CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 36

2.1 Đặc điểm của các huyện phía Tây thành phố Hà Nội . 36iv

2.1.1 Đặc điểm tự nhiên . 36

2.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội. 38

2.1.3 Những thuận lợi, khó khăn và thách thức trong phát triển kinh tế . 44

2.1.4 Tác động của quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô đến

phát triển kinh tế - xã hội của các huyện phía Tây thành phố Hà Nội. 47

2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu . 48

2.2.1 Phƣơng pháp tiếp cận nghiên cứu. 48

2.2.2 Khung phân tích nghiên cứu xây dựng nông thôn mới các huyện phía

Tây thành phố Hà Nội. 50

2.2.3 Chọn điểm nghiên cứu. 52

2.2.4 Phƣơng pháp thu thập tài liệu . 54

2.2.5 Phƣơng pháp x lý và phân tích tài liệu. 55

2.2.6 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu . 57

CHƢƠNG 3 THỰC TRẠNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA CÁC

HUYỆN PHÍA TÂY THÀNH PHỐ HÀ NỘI . 60

3.1 Thực trạng xây dựng NTM các huyện phía Tây thành phố Hà Nội. 60

3.1.1 Thực trạng của các huyện phía Tây thành phố Hà Nội trƣớc khi triển

khai Chƣơng trình xây dựng nông thôn mới. 60

3.1.2 Tình hình triển khai công tác xây dựng nông thôn mới các huyện

phía Tây thành phố Hà Nội . 61

3.1.3 Kết quả xây dựng NTM các huyện phía Tây thành phố Hà Nội. 74

3.1.4 Bài học kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới qua những điển hình.106

3.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến xây dựng nông thôn mới các huyện phía

Tây thành phố Hà Nội.113

3.2.1 Nhóm yếu tố chủ quan.113

3.2.2 Nhóm yếu tố khách quan .119

3.3 Đánh giá chung về công tác xây dựng nông thôn mới các huyện phía

Tây thành phố Hà Nội.124

3.3.1 Thành tựu và những mặt còn hạn chế.124

3.3.2 Nguyên nhân.127v

CHƢƠNG 4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XÂY DỰNG NÔNG

THÔN MỚI Ở CÁC HUYỆN PHÍA TÂY THÀNH PHỐ HÀ NỘI.131

4.1 Định hƣớng và mục tiêu xây dựng nông thôn mới các huyện phía

Tây thành phố Hà Nội.131

4.1.1 Quan điểm, mục tiêu phát triển.131

4.1.2 Định hƣớng phát triển của các huyện phía Tây thành phố Hà Nội đến

năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.132

4.2 Một số giải pháp chủ yếu thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới

ở các huyện phía Tây thành phố Hà Nội.135

4.2.1 Hoàn thiện cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc .135

4.2.2 Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, vận động.139

4.2.3 Đào tạo nghề cho lao động nông thôn.141

4.2.4 Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho cƣ dân nông thôn .144

4.2.5 Nâng cao vai trò của các tổ chức Đoàn thể.147

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.148

1 Kết luận.148

2 Kiến nghị.149

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ.151

TÀI LIỆU THAM KHẢO.152

PHỤ LỤC.160

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY