Luận án Nghiên cứu ứng dụng tin học trong quản lý tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN . ii

MỤC LỤC . iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN .vi

DANH MỤC BẢNG . vii

DANH MỤC HÌNH . viii

MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ

VÀ VỪA VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ.11

1.1. Định nghĩa và phân loại doanh nghiệp .11

1.1.1. Định nghĩa doanh nghiệp.11

1.1.2. Phân loại doanh nghiệp.11

1.2. Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa.12

1.2.1. Phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa.13

1.2.2. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa .18

1.3. Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong

quá trình phát triển và hội nhập .20

1.3.1. Cơ hội của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình hội nhập kinh tếquốc tế.21

1.3.2. Thách thức đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa .22

1.4. Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng tin học tại doanh nghiệp nhỏ và vừa.23

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG DOANH

NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM .25

2.1. Một số khái niệm về hệ thống thông tin.25

2.1.1. Mô hình của hệ thống thông tin.27

2.1.2. Phân loại hệ thống thông tin .28

2.2. Các giai đoạn của quy trình phát triển hệ thống thông tin quản lý .31

2.2.1. Giai đoạn 1, xác định, lựa chọn và lập kế hoạch cho hệ thống .32

2.2.2. Giai đoạn 2, phân tích hệ thống.34iv

2.2.3. Giai đoạn 3, thiết kế hệ thống.35

2.2.4. Giai đoạn 4, triển khai hệ thống .38

2.2.5. Giai đoạn 5: Bảo trì hệ thống.40

2.3. Quan điểm về ứng dụng tin học.41

2.4. Các nguyên tắc ứng dụng tin học trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.42

2.5. Các giai đoạn phát triển ứng dụng tin học trong doanh nghiệp .43

2.6. Các phương pháp tin học hóa quản lý .46

2.6.1. Phương pháp tin học hóa từng phần .46

2.6.2. Phương pháp tin học hoá đồng bộ .47

2.7. Các nguyên tắc xác định hiệu quả ứng dụng tin học trong doanh nghiệp .48

2.8. Các chỉ tiêu xác định hiệu quả ứng dụng tin học trong doanh nghiệp .51

2.9. Chi phí cho hệ thống thông tin.53

2.10. Các chỉ tiêu xác định hiệu quả kinh tế của hệ thống thông tin quản lý.54

2.11. Cơ sở lý luận về các nhân tổ tác động đến mức độ ứng dụng tin học tại

doanh nghiệp .55

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỔ TÁC ĐỘNG

ĐẾN MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ

VÀ VỪA VIỆT NAM .57

3.1. Khái quát về cuộc điều tra .57

3.2. Tính cấp thiết của việc tin học hóa quản lý .60

3.3. Thực trạng ứng dụng tin học trong quản lý tại doanh nghiệp nhỏ và vừa .63

3.3.1. Thực trạng sử dụng phần mềm ứng dụng trong quản lý .63

3.3.2. Mức độ sử dụng máy tính, mạng máy tính tại doanh nghiệp .65

3.3.3. Giải pháp được doanh nghiệp lựa chọn phần mềm .67

3.3.4. Đánh giá lợi ích sử dụng phần mềm ứng dụng trong quản lý .70

3.3.5. Một số thách thức của quá trình triển khai các ứng dụng.71

3.4. Các nhân tổ ảnh hướng đến mức độ ứng dụng tin học trong quản lý tại

doanh nghiệp nhỏ và vừa.74

CHƯƠNG 4 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TIN HỌC

TRONG QUẢN LÝ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA.83

4.1. Một số giải pháp ứng dụng tin học trong doanh nghiệp nhỏ.83v

4.1.1. Trang bị phần cứng.83

Trang bị phần mềm văn phòng cơ bản .84

4.1.2. Trang bị phần mềm kế toán .84

4.2. Giải pháp ứng dụng tin học cho các doanh nghiệp qui mô vừa .86

4.2.1. Các yêu cầu về giải pháp phần mềm phát triển các ứng dụng tin học trong

doanh nghiệp vừa.86

4.2.2. Kiến trúc của SS ME .87

4.2.3 Phân tích giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp cữ vừa .88

4.2.4. Chức năng của các phân hệ nghiệp vụ của giải pháp phần mềm SS ME.90

4.2.5 Phân tích quy trình nghiệp vụ của giải pháp phần mềm dành cho doanh

nghiệp cỡ vừa.96

4.3. Một số kết quả phân tích thiết kế giải pháp tiếp theo được tác giả trình bày

ở phần phụ lục. .107

4.3.1 Đánh giá hiệu quả của giải pháp giải pháp phần mềm dành cho doanh

nghiệp qui mô vừa .107

4.3.2. Hiệu quả, lợi ích sử dụng phần mềm Meliasoft .110

KẾT LUẬN .116

DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG

BỐ CỦA TÁC GIẢ.118

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .119

PHẦN PHỤ LỤC.123

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY