Luận án Nghiên cứu tính năng kéo bám của hệ thống di động xích máy nông nghiệp tự hành

MỤC LỤC

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt vi

Danh mục bảng x

Danh mục hình xi

MỞ ĐẦU 1

1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1

2 Mục tiêu nghiên cứu 3

3 Đối tượng nghiên cứu 3

4 Nhiệm vụ của luận án 3

5 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 3

6 Những đóng góp mới của luận án 4

Chương 1 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 6

1.1 Tính chất cơ lý của đất 6

1.1.1 Các tính chất vật lý của đất 6

1.1.2 Các tính chất cơ học của đất 8

1.2 Tổng quan về xích máy kéo nông nghiệp 11

1.2.1 Xích cứng 12

1.2.2 Xích mềm 12

1.3 Nghiên cứu trên thế giới về tính chất kéo bám của hệ thống di động xích 13

1.3.1 Phân bố ứng suất của đất dưới tải trọng xe 14

1.3.2 Ứng dụng của lý thuyết cân bằng dẻo đối với tương tác máy-đất 16

1.3.3 Phương pháp thực nghiệm xác định tính chất kéo bám của máy kéo xích 22

1.3.4 Xác định ứng suất và biến dạng của đất 24

1.3.5 Một số nghiên cứu về hệ thống di động xích mềm ở ngoài nước 30

1.4 Một số kết quả nghiên cứu về xe xích ở Việt Nam 33

1.5 Kết luận chương và nhiệm vụ của luận án 35iv

Chương 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37

2.1 Nghiên cứu lý thuyết 37

2.1.1 Phương pháp mô hình hóa 37

2.1.2 Phương pháp xác định tính chất kéo bám máy kéo xích cứng 41

2.1.3 Phương pháp mô hình hóa xác định tính chất kéo bám của hệ thống

di động xích mềm 44

2.2 Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 50

2.2.1 Mục tiêu và nhiệm vụ của nghiên cứu thực nghiệm 50

2.2.2 Thực nghiệm xác định các thông số đầu vào cho mô hình nghiên

cứu lý thuyết 52

2.2.3 Nghiên cứu thực nghiệm xác định tính chất kéo bám của máy kéo

xích với hệ thống di động xích cao su 59

2.3 Kết Luận chương 2 63

Chương 3 MÔ HÌNH LÝ THUYẾT XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT KÉO BÁM

CỦA MÁY KÉO XÍCH CAO SU 65

3.1 Đặt vấn đề 65

3.2 Mô hình lý thuyết xác tính chất kéo bám của hệ thống xích cứng 67

3.2.1 Mô hình vật lý 67

3.2.2 Mô hình toán 69

3.3 Mô hình xác định tính chất kéo bám của hệ thống di động xích cao su 77

3.3.1 Tính phân bố áp suất tiếp xúc dưới dải xích cao su p’i(X) 77

3.3.2 Tính lực đẩy P’k 79

3.3.3 Tính lực cản lăn P’f 80

3.3.4 Tính độ lệch của tâm áp lực e’0i 80

3.3.5 Phương trình cân bằng công suất và hiệu suất kéo 80

3.4 Lưu đồ tính 81

3.5 Khảo sát tính chất kéo bám của máy kéo xích cao su thiết kế mới B2010 83

3.5.1 Thông số kỹ thuật của xe 83

3.5.2 Hệ số thực nghiệm phụ thuộc loại đất 84

3.5.3 Một số kết quả mô phỏng tính chất kéo bám của máy kéo xích cao su 85

3.6 Khảo sát ảnh hưởng của một số thông số kết cấu và sử dụng đến

tính chất kéo bám của máy kéo xích cao su 89v

3.6.1 Ảnh hưởng của trọng lượng G 89

3.6.2 Ảnh hưởng của bề rộng dải xích B và chiều cao mấu xích h (B/h) 92

3.6.3 Ảnh hưởng của lực căng xích T0 đến chất lượng kéo bám 94

3.6.4 Ảnh hưởng của khoảng cách bánh đè xích lp đến chất lượng kéo bám 97

3.7 Kết luận chương 3 100

Chương 4 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 101

4.1 Đặt vấn đề 101

4.2 Xác định các thông số đầu vào cho mô hình nghiên cứu lý thuyết 101

4.2.1 Xác định các thông số của mô hình đất 101

4.2.2 Xác định các thông số kết cấu và kỹ thuật của máy kéo xích cao su 110

4.3 Nghiên cứu thực nghiệm tính chất kéo bám của máy kéo xích cao su B2010 116

4.3.1 Mô hình thí nghiệm 116

4.3.2 Mô hình vật lý 117

4.3.3 Thiết bị đo 118

4.3.4 Thiết kế và chế tạo thiết bị lắp ráp dụng cụ đo mômen 121

4.3.5 Thiết bị chuyển đổi Analog – Digital (Card A/D) và phần mềm

DASYLab 125

4.4 Quy trình thí nghiệm 125

4.5 Kết quả thí nghiệm 126

4.6 Tính toán các số liệu thí nghiệm 128

4.6.1 Xác định các thành phần lực, mô men và độ trượt 128

4.6.2 Xử lý số liêu 130

4.6.3 So sánh kết quả nghiên cứu lý thuyết với kết quả nghiên cứu thực nghiệm 133

4.7 Kết luận chương 4 134

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 136

1 Kết luận 136

2 Để nghị 137

Danh mục công trình đã công bố liên quan đến luận án 138

Tài liệu tham khảo 139

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY