Luận án Nghiên cứu sử dụng đất bền vững vùng Cửa Ba Lạt, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

MỤC LỤC

Lời cam đoan ii

Lời cảm ơn iii

Mục lục iv

Danh mục các chữ viết tắt vii

Danh mục bảng viii

Danh mục hình x

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

1 Tính cấp thiết của đề tài 1

2 Mục tiêu nghiên cứu 3

3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3

5 Những đóng góp mới của đề tài 3

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4

1.1 Tổng quan nghiên cứu đánh giá sử dụng đất bền vững 4

1.1.1 Cơ sở lý luận về sử dụng đất bền vững 4

1.1.2 Nghiên cứu đánh giá đất trên thế giới và Việt Nam 8

1.2 Nghiên cứu về đất vùng cửa sông ven biển 15

1.2.1 Khái niệm và phân loại cửa sông ven biển 15

1.2.2 Đặc điểm hình thành và tính chất đất vùng cửa sông đồng bằng

Sông Hồng 17

1.3 Nghiên cứu sử dụng đất bền vững vùng cửa sông ven biển 19

1.3.1 Cơ sở khoa học của việc sử dụng đất bền vững vùng cửa sông ven biển 19

1.3.2 Sử dụng đất vùng cửa sông ven biển theo hướng phát triển bền vững 21

1.3.3 Một số nghiên cứu có liên quan đến sử dụng đất vùng Cửa Ba Lạt,

huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 29

1.4 Nhận xét chung về tổng quan tài liệu nghiên cứu 30v

CHƯƠNG 2 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32

2.1 Nội dung nghiên cứu 32

2.1.1 Nghiên cứu, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội liên quan đến

sử dụng đất vùng Cửa Ba Lạt, huyện Giao Thuỷ 32

2.1.2 Nghiên cứu chất lượng đất nông nghiệp và nước nuôi trồng thủy sản

vùng Cửa Ba Lạt, huyện Giao Thủy 32

2.1.3 Nghiên cứu hiện trạng và đánh giá sử dụng bền vững đất nông nghiệp

bền vững vùng Cửa Ba Lạt huyện Giao Thuỷ 32

2.1.4 Nghiên cứu mô hình sử dụng đất bền vững cho sản xuất nông, lâm

nghiệp và nuôi trồng thủy sản của vùng Cửa Ba Lạt, huyện Giao Thuỷ 32

2.1.5 Đề xuất giải pháp sử dụng đất vùng Cửa Ba Lạt huyện Giao Thuỷ

theo hướng phát triển bền vững 33

2.2 Phương pháp nghiên cứu 33

2.2.1 Phương pháp điều tra thu thập thông tin 33

2.2.2 Phương pháp điều tra, phân loại đất theo FAO – UNESCO (Bộ NN &

PTNT, 2009) 34

2.2.3 Phương pháp lấy mẫu đất, nước 34

2.2.4 Phương pháp phân tích đất, nước 35

2.2.5 Phương pháp đánh giá sử dụng bền vững đất nông nghiệp bằng tích

hợp GIS và đánh giá đa chỉ tiêu (MCE- MultiCriteria Evaluation) 36

2.2.6 Phương pháp đánh giá đất theo FAO 39

2.2.7 Phương pháp xử lý số liệu 41

2.2.8 Phương pháp xây dựng bản đồ 41

CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42

3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội liên quan đến sử dụng đất vùng

Cửa Ba Lạt, huyện Giao Thủy 42

3.1.1 Điều kiện tự nhiên 42

3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 45

3.1.3 Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội vùng nghiên cứu 47

3.2 Chất lượng đất, nước và bùn đáy vùng Cửa Ba Lạt, huyện Giao Thủy 49vi

3.2.1 Tính chất đất vùng Cửa Ba Lạt 49

3.2.2 Chất lượng nước và bùn vùng bãi bồi Cửa Ba Lạt 58

3.2.3 Nhận xét chung 68

3.3 Nghiên cứu hiện trạng và đánh giá sử dụng bền vững đất nông nghiệp

vùng Cửa Ba Lạt huyện Giao Thuỷ 69

3.3.1 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2010 vùng Cửa Ba Lạt 69

3.3.2 Đánh giá sử dụng bền vững đất nông nghiệp vùng Cửa Ba Lạt 77

3.3.3 Phân hạng mức độ thích hợp của đất đai đối với các loại hình sử dụng đất 96

3.3.4 Đánh giá khả năng thích hợp đất đai với tính bền vững của các kiểu sử

dụng đất 107

3.4 Kết quả theo dõi một số mô hình sử dụng đất tại vùng Cửa Ba Lạt 109

3.4.1 Mô hình chuyên lúa (lúa xuân - lúa mùa) 110

3.4.2 Mô hình lúa tôm kết hợp 111

3.4.3 Mô hình chuyên nuôi trồng thủy sản: Tôm - rau câu 112

3.4.4 Mô hình chuyên nuôi trồng thủy sản (tôm, cua, cá quảng canh) 113

3.4.5 Mô hình chuyên nuôi ngao 115

3.4.6 Mô hình thủy sản kết hợp rừng (tôm - rừng ngập mặn - cá - cua) 116

3.4.7 Mô hình rừng ngập mặn chắn sóng 117

3.4.8 Đánh giá chung về các mô hình và lựa chọn mô hình sử dụng đất bền

vững trong vùng nghiên cứu 118

3.5 Đề xuất định hướng và giải pháp sử dụng đất bền vững vùng Cửa Ba Lạt 122

3.5.1 Đề xuất định hướng sử dụng đất bền vững vùng Cửa Ba Lạt 122

3.5.2. Đề xuất các giải pháp sử dụng đất bền vững vùng Cửa Ba Lạt 131

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 135

1 Kết luận 135

2 Kiến nghị 137

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN

LUẬN ÁN 138

TÀI LIỆU THAM KHẢO 139

PHỤ LỤ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY