Luận án Nghiên cứu sự biến động nhiễm giun tròn đường tiêu hoá của chó ở một số tỉnh Bắc Trung bộ và một số ñặc ñiểm sinh học của Ancylostoma caninum, bệnh lý học do chúng gây ra, biện pháp phòng trừ

MỤC LỤC

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Các ký hiệu và chữ viết tắt ix

Danh mục bảng x

Danh mục hình xii

đẶT VẤN đỀ 1

1 Tính cấp thiết của đề tài 1

2 Mục tiêu của đề tài 3

3 Ý nghĩa khoa học của đề tài 3

4 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 4

Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5

1.1 Những giun tròn ký sinh ở đường tiêu hóa của chó đã được

phát hiện 5

1.1.1 Họ giun đũa chó (Ascarididae Baird, 1853) 6

1.1.2 Họ giun móc (Ancylostomatidae Looss, 1905) 18

1.1.3 Giun tóc (Trichuris vulpis Froelich, 1789) 29

1.1.4 Giun thực quản (Spirocerca lupi Rudolphi, 1809) 31

1.2 Thuốc tẩy trừ giun tròn đường tiêu hóa của chó 36

1.3 Biện pháp phòng trừ bệnh 40

Chương 2 NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42

2.1 địa điểm nghiên cứu 42

2.1.1 Vị trí địa lý khu vực Bắc Trung bộ 42

2.1.2 đất 43iv

2.1.3 Hệ thống sông ngòi 44

2.1.4 Khí hậu 44

2.1.5 Dân cư 45

2.1.6 Khu hệ động vật, thực vật 45

2.1.7 Tình hình chăn nuôi, thú y 46

2.2 Thời gian nghiên cứu 47

2.3 Nội dung nghiên cứu 47

2.3.1 Xác định thành phần loài giun tròn ký sinh ở đường tiêu hóa

của chó tại vùng nghiên cứu 47

2.3.2 Xác định tình trạng nhiễm giun tròn đường tiêu hóa của chó

tại vùng nghiên cứu 47

2.3.3 Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của A. caninum 47

2.3.4 Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý do A. caninum gây ra

cho chó 48

2.3.5 Xác định hiệu lực tẩy trừ A. caninum của thuốc mebendazole

và pyrantel 48

2.4 Phương pháp nghiên cứu 48

2.4.1 Thiết kế nghiên cứu 48

2.4.2 Phương pháp xác định thành phần loài giun tròn ký sinh ở

đường tiêu hóa của chó nuôi tại vùng nghiên cứu 49

2.4.3 Phương pháp xác định tỷ lệ, cường độ nhiễm các loài giun

tròn đường tiêu hóa của chó 49

2.4.4 Phương pháp theo dõi sự phát triển của trứng và ấu trùng A.

caninum trong điều kiện phòng thí nghiệm 50

2.4.5 Phương pháp đo kích thước của trứng và ấu trùng A. caninum 51

2.4.6 Phương pháp gây nhiễm ấu trùng A. caninum giai đoạn L3

cho chó 51v

2.4.7 Phương pháp xác định triệu chứng lâm sàng của chó bị bệnh

do A. caninum trong thực địa và thực nghiệm 51

2.4.8 Phương pháp xác định bệnh tích đại thể của chó mắc bệnh do

A. caninum trong thực địa và thực nghiệm 51

2.4.9 Phương pháp xác định bệnh tích vi thể của chó mắc bệnh do

A. caninum trong thực địa và thực nghiệm 51

2.4.10 Phương pháp xác định một số chỉ tiêu huyết học của chó bị

bệnh do A. caninum trong thực nghiệm 52

2.4.11 Phương pháp xác định hiệu lực tẩy trừ A. caninum của thuốc

mebendazol và pyrantel 52

2.5. đối tượng, nguyên vật liệu nghiên cứu 52

2.5.1 đối tượng nghiên cứu 52

2.5.2 Nguyên, vật liệu nghiên cứu 52

2.5.3 Dụng cụ, hóa chất 52

2.6 Bố trí thí nghiệm 53

2.6.1 Thí nghiệm 1: xác định thành phần loài, tỷ lệ, cường độ

nhiễm giun tròn ký sinh ở đường tiêu hóa của chó 53

2.6.2 Thí nghiệm 2: nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của A.

caninum 54

2.6.3 Thí nghiệm 3: gây nhiễm ấu trùng dạng L3 của A. caninum

cho chó 55

2.5.4 Thí nghiệm 4: xác định triệu chứng lâm sàng, bệnh tích của

chó mắc bệnh A. caninum trong thực nghiệm 55

2.6.5 Thí nghiệm 5: xác định triệu chứng lâm sàng, bệnh tích của

chó mắc bệnh do A. caninum trong thực địa 56

2.6.6 Thí nghiệm 6: xác định một số chỉ tiêu huyết học của chó bị

bệnh do A. caninum trong thực nghiệm 57vi

2.6.7 Thí nghiệm 7: đánh giá hiệu lực tẩy trừ A. caninum của thuốc

mebendazole và pyrantel trong thực nghiệm. 57

2.6.8 Thí nghiệm 8: xác định hiệu lực tẩy trừ A. caninum của thuốc

mebendazol và pyrantel trong thực địa 58

2.7 Phương pháp xử lý số liệu 59

Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 61

3.1 Thành phần giun tròn ký sinh đường tiêu hóa của chó nuôi tại

vùng nghiên cứu 61

3.2 Tỷ lệ nhiễm giun tròn đường tiêu hóa của chó tại vùng nghiên cứu 64

3.2.1 Tỷ lệ nhiễm giun tròn đường tiêu hoá của chó tại vùng

nghiên cứu 64

3.2.2 Tỷ lệ nhiễm giun tròn đường tiêu hoá của chó theo địa hình 66

3.2.3 Tỷ lệ nhiễm giun tròn đường tiêu hoá của chó theo phương

thức chăn nuôi 69

3.2.4 Tỷ lệ, cường độ nhiễm giun tròn đường tiêu hóa của chó nuôi

tại vùng nghiên cứu 71

3.2.5 Tỷ lệ, cường độ nhiễm các loài giun tròn đường tiêu hóa theo

lứa tuổi chó 78

3.3 Khảo sát một số đặc điểm dịch tễ học của A. caninum 84

3.3.1 Sức đề kháng của trứng A. caninum ở các môi trường có độ

pH khác nhau 83

3.3.2 Sức đề kháng của trứng A. caninum ở các môi trường hóa

chất khác nhau 85

3.4 Khảo sát một số đặc điểm sinh học của A. caninum 90

3.4.1 Hình thái và sự phát triển của trứng A. caninum 90

3.4.2 Sự phát triển của ấu trùng A.caninum ở điều kiện phòng thí

nghiệm 93vii

3.4.3 Thời gian phát triển của ấu trùng A. caninum ở điều kiện

phòng thí nghiệm 97

3.4.4 Giai đoạn từ ấu trùng gây nhiễm đến khi phát triển thành

giun trưởng thành có khả năng đẻ trứng của A. caninum qua

thực nghiệm 99

3.4.5 Thời gian hoàn thành vòng đời của A. caninum qua thực

nghiệm 100

3.5. Khảo sát một số đặc điểm bệnh lý do A. caninum gây ra ở chó 102

3.5.1. Triệu chứng lâm sàng của chó mắc bệnh do A. caninum trong

thực địa 102

3.5.2. Triệu chứng lâm sàng của chó mắc bệnh do A. caninum trong

thực nghiệm 104

3.5.3 Bệnh tích đại thể của chó mắc bệnh do A. caninum trong thực địa 105

3.5.4 Bệnh tích đại thể của chó mắc bệnh do A. caninum trong thực

nghiệm. 109

3.5.5. Bệnh tích vi thể ở ruột non của chó mắc bệnh do A. caninum

trong thực địa 110

3.5.6 Bệnh tích vi thể ở ruột non của chó mắc bệnh do A.caninum

trong thực nghiệm 113

3.6 Xác định một số chỉ tiêu huyết học của chó mắc bệnh do A.

caninum 116

3.6.1 Một số chỉ tiêu sinh lý hệ hồng cầu của chó mắc bệnh do A.

caninum trong thực nghiệm 116

3.6.2 Một số chỉ tiêu bạch cầu và công thức bạch cầu của máu chó

mắc bệnh do A.caninum trong thực nghiệm 119

3.7 Xác định hiệu lực của thuốc tẩy trừ A. caninum 122viii

3.7.1 Hiệu lực của mebendazole và pyrantel tẩy trừ A. caninum

trong thực nghiệm 122

3.7.2. Hiệu lực tẩy trừ A. caninum của mebendazole và pyrantel

trong thực địa 128

3.8 đề xuất biện pháp phòng trị bệnh 125

3.8.1 Diệt ký sinh trùng ở chó 126

3.8.2 Diệt ký sinh trùng ở môi trường bên ngoài 133

3.8.3 Phòng bệnh cho chó 129

KẾT LUẬN VÀ đỀ NGHỊ 130

1 Kết luận 130

2 đề nghị 132

CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN đẾN LUẬN ÁN 133

TÀI LIỆU THAM KHẢO 134

PHỤ LỤC 144

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY