Luận án Nghiên cứu phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bắc Ninh

MỤC LỤC

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh mục chữ viết tắt vii

Danh mục các bảng viii

Danh mục các biểu đồ x

Danh mục các sơ đồ xi

MỞ ĐẦU 1

1 Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu 1

2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 3

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3

4 Tổng quan các công trình nghiên cứu về làng nghề có liên quan 4

5 Những đóng góp mới của luận án 6

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN

LÀNG NGHỀ GẮN VỚI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG

THÔN MỚI 8

1.1 Một số khái niệm 8

1.1.1 Làng nghề 8

1.1.2 Phát triển làng nghề 10

1.1.3 Nông thôn mới và chương trình xây dựng nông thôn mới 11

1.2 Mối quan hệ giữa phát triển làng nghề với xây dựng nông thôn mới 12

1.2.1 Tác động của chương trình xây dựng nông thôn mới đến phát triểnlàng nghề 12

1.2.2 Vai trò phát triển làng nghề trong xây dựng nông thôn mới 14

1.3 Nội dung phát triển làng nghề gắn với chương trình xây dựng nôngthôn mới 18

1.3.1 Phát triển kinh tế làng nghề 18

1.3.2 Phát triển văn hóa - xã hội làng nghề 21

1.3.3 Môi trường làng nghề 23iv

1.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển làng nghề trong quá trình xây

dựng nông thôn mới 23

1.4.1 Chính sách phát triển làng nghề trong quá trình xây dựng nông thôn mới 24

1.4.2 Quy hoạch và thực hiện quy hoạch 24

1.4.3 Cơ sở hạ tầng 25

1.4.4 Các yếu tố đầu vào 26

1.4.5 Thị trường tiêu thụ sản phẩm 28

1.4.6 Môi trường và bảo vệ môi trường 30

1.4.7 Thiết chế xã hội và truyền thống văn hóa 30

1.4.8 Các hình thức liên kết trong phát triển làng nghề 31

1.5 Cơ sở thực tiễn về phát triển làng nghề trong bối cảnh xây dựng nôngthôn mới 31

1.5.1 Kinh nghiệm phát triển làng nghề tại một số nước trong khu vực và

một số tỉnh, thành phố tại Việt Nam 31

1.5.2 Bài học kinh nghiệm cho Bắc Ninh 38

CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41

2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 41

2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 41

2.1.2 Đặc điểm kinh tế, xã hội 42

2.1.3 Một số thuận lợi và khó khăn trong phát triển làng nghề 43

2.2 Phương pháp nghiên cứu 45

2.2.1 Tiếp cận nghiên cứu và khung phân tích phát triển kinh tế làng nghề 45

2.2.2 Chọn điểm nghiên cứu 49

2.2.3 Thu thập thông tin 50

2.2.4 Phương pháp xử lý và phân tích thông tin 52

2.5 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 53

CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA

BÀN TỈNH BẮC NINH GẮN VỚI CHƯƠNG TRÌNH XÂY

DỰNG NÔNG THÔN MỚI 56

3.1 Khái quát lịch sử phát triển các làng nghề và xây dựng nông thôn mới

ở tỉnh Bắc Ninh 56

3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của các làng nghề nghiên cứu 56v

3.1.2 Khái quát tình hình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Ninh 59

3.2 Thực trạng phát triển làng nghề tỉnh Bắc Ninh gắn với chương trình

xây dựng nông thôn mới 61

3.2.1 Phát triển kinh tế làng nghề 61

3.2.2 Phát triển văn hóa - xã hội làng nghề gắn với chương trình xây dựng

nông thôn mới 81

3.2.3 Môi trường làng nghề 86

3.2.4 Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức 90

3.3 Các yếu tố chính ảnh hưởng đến phát triển làng nghề Bắc Ninh gắn

với xây dựng nông thôn mới 92

3.3.1 Chính sách phát triển làng nghề 92

3.3.2 Công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch 94

3.3.3 Cơ sở hạ tầng 97

3.3.4 Các yếu tố đầu vào 99

3.3.5 Các yếu tố đầu ra 109

3.3.6 Môi trường và bảo vệ môi trường 112

3.3.7 Thiết chế xã hội và truyền thống văn hóa 115

3.3.8 Các hình thức liên kết trong phát triển làng nghề 117

3.3.9 Tổng hợp thực trạng phát triển làng nghề gắn với chương trình xây

dựng nông thôn mới 120

CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ GẮN VỚI

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH

BẮC NINH ĐẾN NĂM 2020 128

4.1 Căn cứ đề xuất giải pháp 128

4.1.1 Quan điểm chủ yếu về phát triển làng nghề ở Bắc Ninh giai đoạn hiện nay 128

4.1.2 Dự báo nhu cầu tiêu thụ và khả năng cạnh tranh một số sản phẩm chủ yếu 130

4.1.3 Định hướng phát triển làng nghề gắn với Chương trình xây dựng nông

thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 133

4.2 Giải pháp phát triển làng nghề gắn với Chương trình xây dựng nông

thôn mới ở Bắc Ninh 135

4.2.1 Hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước đối với làng nghề 135vi

4.2.2 Hoàn thiện kết cấu hạ tầng làng nghề phù hợp với quá trình xây dựng

nông thôn mới 139

4.2.3 Hoàn thiện các thiết chế xã hội 142

4.2.4 Chuẩn hóa các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất 142

4.2.5 Ổn định, mở rộng đầu ra của sản xuất 148

4.2.6 Xây dựng, phát triển các hình thức liên kết kinh tế trong làng nghề 149

4.2.7 Đối với các nhóm ngành nghề và sản phẩm cụ thể 149

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 152

1 Kết luận 152

2 Kiến nghị 153

Danh mục các công trình khoa học đã công bố có liên quan đến đề tài 155

Tài liệu tham khảo 156

Phụ lục 163

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY