Luận án Nghiên cứu phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ

MỤC LỤC

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh mục các chữ viết tắt vi

Danh mục các bảng vii

Danh mục các bản đồ x

Danh mục các hình x

Danh mục các hộp xi

Danh mục các sơ đồ xi

MỞ ĐẦU 1

1 Tính cấp thiết của luận án 1

2 Mục tiêu nghiên cứu của luận án 2

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án 3

4 Đóng góp của luận án 3

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

CỘI NGUỒN 4

1.1 Cơ sở lý luận về phát triển du lịch cội nguồn 4

1.1.1 Một số khái niệm liên quan đến phát triển du lịch cội nguồn 4

1.1.2 Vai trò của phát triển du lịch cội nguồn 15

1.1.3 Đặc điểm phát triển du lịch cội nguồn 17

1.1.4 Nội dung phát triển du lịch cội nguồn 19

1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch cội nguồn 25

1.2 Thực tiễn phát triển du lịch cội nguồn ở trong và ngoài nước, bài học

kinh nghiệm cho tỉnh Phú Thọ 30

1.2.1 Kinh nghiệm phát triển du lịch cội nguồn ở một số nước 30

1.2.2 Kinh nghiệm phát triển du lịch cội nguồn của một số địa phương ở

Việt Nam 34

1.2.3 Một số bài học kinh nghiệm phát triển du lịch cội nguồn cho tỉnh Phú Thọ 37

1.3 Các nghiên cứu liên quan đến phát triển du lịch cội nguồn 38iv

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘI NGUỒN 42

2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ 42

2.1.1 Điều kiện tự nhiên của tỉnh Phú Thọ 42

2.1.2 Điều kiện kinh tế-xã hội của tỉnh Phú Thọ 43

2.2 Phương pháp tiếp cận và khung phân tích 45

2.2.1 Phương pháp tiếp cận 45

2.2.2 Khung phân tích phát triển du lịch cội nguồn 46

2.3 Phương pháp nghiên cứu 47

2.3.1 Chọn điểm nghiên cứu 47

2.3.2 Phương pháp thu thập thông tin, số liệu 48

2.3.3 Phương pháp phân tích 51

2.3.4 Phương pháp dự báo 60

2.4 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 60

Chương 3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘI NGUỒN Ở TỈNH

PHÚ THỌ 64

3.1 Khái quát chung về du lịch và lịch sử ra đời của du lịch cội nguồn ở

tỉnh Phú Thọ 64

3.1.1 Không gian du lịch tỉnh Phú Thọ 64

3.1.2 Kết quả phát triển du lịch của tỉnh Phú Thọ 67

3.1.3 Lịch sử ra đời du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ 68

3.2 Thực trạng phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ 70

3.2.1 Phát triển tài nguyên du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ 70

3.2.2 Phát triển hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch ở tỉnh Phú Thọ 82

3.2.3 Phát triển nguồn nhân lực cho du lịch cội nguồn tỉnh Phú Thọ 87

3.2.4 Tăng cường xúc tiến du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ 91

3.2.5 Nâng cao kết quả và đóng góp của du lịch cội nguồn cho phát triển

kinh tế xã hội ở tỉnh Phú Thọ 93

3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ 96

3.3.1 Cơ chế, chính sách đối với phát triển du lịch và năng lực thực thi của

tỉnh Phú Thọ 96

3.3.2 Công tác quy hoạch phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ 100v

3.3.3 Cơ sở hạ tầng ở tỉnh Phú Thọ 106

3.3.4 Hệ thống dịch vụ phụ trợ ở tỉnh Phú Thọ 110

3.3.5 Sự hài lòng của khách du lịch cội nguồn 111

3.3.6 Đặc điểm và vai trò của cộng đồng dân cư trong phát triển du lịch cội

nguồn ở tỉnh Phú Thọ 116

3.3.7 Môi trường an ninh, an toàn cho khách du lịch cội nguồn 120

Chương 4. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN DU

LỊCH CỘI NGUỒN Ở TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020 122

4.1 Quan điểm, định hướng và mục tiêu phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh

Phú Thọ đến năm 2020 122

4.1.1 Quan điểm 122

4.1.2 Định hướng 123

4.1.3 Mục tiêu 123

4.2 Một số giải pháp phát triển du lịch cội nguồn ở tỉnh Phú Thọ 125

4.2.1 Giải pháp về chính sách phát triển du lịch cội nguồn 125

4.2.2 Bảo tồn và phát huy giá trị của tài nguyên du lịch cội nguồn 128

4.2.3 Đẩy mạnh và hoàn thiện quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch cội nguồn 132

4.2.4 Tăng cường phát triển các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cội nguồn

và dịch vụ phụ trợ 138

4.2.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch cội nguồn 140

4.2.6 Xây dựng trang web và chiến lược xúc tiến du lịch cội nguồn 141

4.2.7 Tăng cường vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch cội nguồn 144

KẾT LUẬN 147

Danh mục các công trình đã công bố có liên quan đến luận án 151

Tài liệu tham khảo 15

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY