Luận án Nghiên cứu phát triển chăn nuôi lợn theo quy trình VietGAHP tại thành phố Hà Nội

MỤC LỤC

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh mục từ viết tắt vii

Danh mục bảng viii

Danh mục biểu đồ x

Danh mục sơ đồ x

MỞ ĐẦU 1

1 Tính cấp thiết của luận án 1

2 Mục tiêu nghiên cứu 3

3 Đối tượng nghiên cứu 3

4 Phạm vi nghiên cứu 3

5 Những đóng góp mới của đề tài 4

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5

1.1 Lý luận về phát triển chăn nuôi lợn theo quy trình VietGAHP 5

1.1.1 Một số khái niệm 5

1.1.2 Nội dung quy trình VietGAHP 8

1.2 Phát triển chăn nuôi lợn theo quy trình VietGAHP 8

1.2.1 Sự cần thiết phát triển chăn nuôi lợn theo quy trình VietGAHP 8

1.2.2 Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của chăn nuôi lợn và chăn nuôi lợn theo

quy trình VietGAHP 11

1.2.3 Nội dung nghiên cứu phát triển chăn nuôi lợn theo quy trình VietGAHP 15

1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi lợn theo quy trình

VietGAHP 19

1.3 Cơ sở thực tiễn về phát triển chăn nuôi lợn theo quy trình VietGAHP 24

1.3.1 Thực tiễn áp dụng thực hành chăn nuôi tốt trên thế giới 24

1.3.2 Thực tiễn áp dụng thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) tại Việt Nam 31iv

1.3.3 Các nghiên cứu có liên quan 46

1.3.4 Bài học kinh nghiệm để phát triển chăn nuôi lợn theo quy trình

VietGAHP tại thành phố Hà Nội 49

CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 52

2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 52

2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 52

2.1.2 Tình hình kinh tế xã hội 54

2.2 Phương pháp nghiên cứu 56

2.2.1 Phương pháp tiếp cận 56

2.2.2 Khung phân tích phát triển chăn nuôi lợn theo quy trình VietGAHP 58

2.2.3 Phương pháp chọn địa điểm nghiên cứu 60

2.2.4 Phương pháp thu thập số liệu 60

2.2.5 Phương pháp tổng hợp, xử lý thông tin 62

2.2.6 Phương pháp phân tích 62

2.3 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 68

2.3.1 Nhóm chỉ tiêu phản ánh nguồn lực sản xuất 68

2.3.2 Nhóm chỉ tiêu thể hiện mức độ chăn nuôi lợn theo quy trình VietGAHP 68

2.3.3 Nhóm chỉ tiêu thể hiện kết quả và hiệu quả sản xuất 69

2.3.4 Nhóm chỉ tiêu phản ánh tình hình phát triển chăn nuôi lợn theo quy

trình VietGAHP 70

CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI LỢN THEO

QUY TRÌNH VietGAHP TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 71

3.1 Tình hình phát triển chăn nuôi lợn tại thành phố Hà Nội 71

3.1.1 Tình hình chăn nuôi lợn của thành phố Hà Nội 71

3.1.2 Tình hình phát triển chăn nuôi lợn theo quy trình VietGAHP tại thành

phố Hà Nội 74

3.2 Thực trạng phát triển chăn nuôi lợn theo quy trình VietGAHP của các

cơ sở chăn nuôi 76

3.2.1 Thông tin chung về các cơ sở chăn nuôi điều tra 76v

3.2.2 Tình hình tổ chức chăn nuôi lợn theo quy trình VietGAHP tại thành

phố Hà Nội 78

3.2.3 Thực trạng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ chăn nuôi lợn theo

quy trình VietGAHP của các cơ sở chăn nuôi 80

3.2.4 Thực trạng thực hiện các khâu kỹ thuật trong chăn nuôi lợn theo quy

trình VietGAHP 84

3.2.5 Thực trạng tiêu thụ sản phẩm trong chăn nuôi lợn theo quy trình

VietGAHP của các cơ sở chăn nuôi 95

3.2.6 Thực trạng nguồn lực phục vụ chăn nuôi của các cơ sở chăn nuôi lợn 97

3.2.7 Kết quả và hiệu quả chăn nuôi lợn theo quy trình VietGAHP 101

3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi lợn theo quy trình

VietGAHP tại thành phố Hà Nội 108

3.3.1 Yếu tố thuộc về tiêu chuẩn của quy trình VietGAHP 108

3.3.2 Yếu tố nguồn lực phục vụ chăn nuôi của cơ sở chăn nuôi 110

3.3.3 Yếu tố thị trường 114

3.3.4 Cầu của người tiêu dùng về sản phẩm thịt lợn chăn nuôi theo quy trình

VietGAHP 116

3.3.5 Yếu tố quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và quản lý thị trường

của nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm 116

3.3.6 Yếu tố liên kết trong chăn nuôi lợn 117

3.3.7 Yếu tố kỹ thuật chăn nuôi 118

3.3.8 Mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố đến quyết định lựa chọn chăn

nuôi lợn theo quy trình VietGAHP 118

CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI LỢN 122

THEO QUY TRÌNH VietGAHP TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 122

4.1 Căn cứ đề xuất giải pháp 122

4.1.1 Chủ trương, chính sách của Nhà nước 122

4.1.2 Quan điểm, mục tiêu phát triển chăn nuôi lợn của thành phố Hà Nội 123

4.1.3 Điểm mạnh, yếu, cơ hội và thách thức 124vi

4.2 Giải pháp phát triển chăn nuôi lợn theo quy trình VietGAHP tại thành

phố Hà Nội 127

4.2.1 Nhóm giải pháp về kinh tế - tổ chức 127

4.2.2 Nhóm giải pháp kỹ thuật chăn nuôi lợn 135

4.2.3 Giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách 138

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 141

1 Kết luận 141

2 Kiến nghị 142

Danh mục các công trình đã công bố liên quan đến luận án 144

Tài liệu tham khảo 145

Phụ lục 151

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY