Luận án Nghiên cứu ngành hàng lợn thịt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

MỤC LỤC

trang

LỜI CẢM ƠN i

LỜI CAM đOAN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT vi

DANH MỤC CÁC BẢNG vii

DANH MỤC CÁC đỒ THỊ viii

DANH MỤC CÁC SƠ đỒ ix

MỞ đẦU 1

a. Tính cấp thiết của đề tài 1

b. Mục tiêu nghiên cứu 3

c. đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3

d. đóng góp mới của Luận án 4

Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGÀNH HÀNG LỢN THỊT 6

1.1 Lý luận về ngành hàng lợn thịt 6

1.1.1 Một số khái niệm 6vi

1.1.2 đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của ngành hàng lợn thịt 11

1.1.3 Vai trò và ý nghĩa phát triển ngành hàng lợn thịt 15

1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của ngành hàng lợn thịt 20

1.1.5 Nội dung chủ yếu của nghiên cứu ngành hàng 26

1.2 Thực tiễn sản xuất, thương mại thịt lợn trên thế giới và

ở Việt Nam 30

1.2.1 Sản xuất và thương mại thịt lợn trên thế giới 30

1.2.2 Sản xuất và thương mại thịt lợn ở Việt Nam 41

1.2.3 Một số công trình nghiên cứu có liên quan đến ngành hàng lợn thịt

ở Việt Nam 47

TÓM TẮT CHƯƠNG I 49

Chương II: đẶC đIỂM đỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 51

2.1 đặc điểm địa bàn nghiên cứu 51

2.1.1 điều kiện tự nhiên 51

2.1.2 điều kiện kinh tế xã hội 52

2.1.3 Kết quả sản xuất kinh doanh 57

2.1.4 đặc điểm các huyện nghiên cứu 59

2.2 Phương pháp nghiên cứu 61

2.2.1 Phương pháp tiếp cận 61

2.2.2 Khung phân tích 63

2.2.3 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 64

2.2.4 Phương pháp thu thập tài liệu 64

2.2.5 Phương pháp xử lý thông tin 66

2.2.6 Phương pháp phân tích 66

2.2.7 Hệ thống chỉ tiêu phân tích 68

TÓM TẮT CHƯƠNG II 69

Chương III: THỰC TRẠNG NGÀNH HÀNG LỢN THỊT

TRÊN đỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN 70

3.1 Tổng quan sản xuất và thương mại thịt lợn tại tỉnh Hưng Yên 70

3.2.1 Sản xuất 70

3.1.2 Thương mại 73

3.2 Thực trạng ngành hàng lợn thịt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 75

3.2.1 Xác định sản phẩm chính ngành hàng 75vii

3.2.2 Xác định dòng và kênh sản phẩm 75

3.2.3 Hoạt động của các tác nhân trong ngành hàng lợn thịt

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 79

3.2.4 Phân tích tài chính, phân tích kinh tế ngành hàng lợn thịt

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 96

3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến ngành hàng lợn thịt

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 110

3.3.1 Nhóm yếu tố bên trong 110

3.3.2 Nhóm yếu tố bên ngoài 114

TÓM TẮT CHƯƠNG III 127

Chương IV: đỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ỔN đỊNH

NGÀNH HÀNG LỢN THỊT TRÊN đỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN 129

4.1 Căn cứ đề xuất định hướng và giải pháp 129

4.1.1 điểm mạnh, yếu, cơ hội và thách thức 129

4.1.2 Chủ trương, Chính sách của Nhà nước 139

4.1.3 định hướng phát triển chăn nuôi của tỉnh Hưng Yên 140

4.2 định hướng phát triển ổn định ngành hàng lợn thịt trên địa bàn

tỉnh Hưng Yên 140

4.3. Một số giải pháp chủ yếu phát triển ngành hàng lợn thịt trên

địa bàn tỉnh Hưng Yên 141

4.3.1 Nhóm giải pháp về kinh tế - xã hội 141

4.3.2 Nhóm giải pháp về môi trường 146

TÓM TẮT CHƯƠNG IV 149

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 150

Kết luận 150

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY