Luận án Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của kỹ thuật siêu âm hút tế bào trứng bò để tạo phôi trong ống nghiệm

MỤC LỤC

Trang

Lời cam đoan . I

Lời cảm ơn . II

Mục lục . III

Danh mục các từ viết tắt . VI

Danh mục các bảng . VII

Danh mục các hình . IX

MỞ ĐẦU 1

1. Đặt vấn đề . 1

2. Mục đích nghiên cứu . 2

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 2

4. Những đóng góp mới của luận án về học thuật và lý luận . 3

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC 5

1.1. Buồng trứng . 5

1.2. Tế bào trứng . 7

1.2.1. Sự hình thành tế bào mầm nguyên thủy 7

1.2.2. Sự phát triển của tế bào mầm nguyên thủy thành túi noãn 8

1.2.3. Sự phát triển của túi noãn thành tế bào trứng 9

1.3. Nang trứng . 10

1.3.1. Sự hình thành nang trứng nguyên thủy . 10

1.3.2. Sự phát triển của nang trứng . 11

1.3.3. Chức năng của nang trứng . 14

1.3.4. Sự hình thành sóng nang 15

1.4. Hormone . 16

1.4.1. Cơ chế điều khiển của hormone đến sự phát triển nang trứng 161.4.2. Vai trò của FSH 17

1.5. Thu tế bào trứng . 19

1.5.1. Thu tế bào trứng từ buồng trứng lò mổ . 19

1.5.2. Thu tế bào trứng từ bò sống . 20

1.5.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến số lượng số lượng, chất lượng tế

bào trứng và kết quả tạo phôi in vitro khi siêu âm hút tế bào trứng . 23

1.6. Nuôi tế bào trứng in vitro 32

1.6.1. Nuôi thành thục tế bào trứng in vitro 32

1.6.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả nuôi thành thục tế bào

trứng 35

1.7. Tạo phôi in vitro . 43

1.7.1. Thụ tinh in vitro 43

1.7.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thụ tinh của tế bàotrứng 46

1.8. Nuôi phôi in vitro . 48

1.8.1. Môi trường nuôi phôi 48

1.8.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của phôi . 50

1.9. Ảnh hưởng của kỹ thuật siêu âm hút tế bào trứng đến kết quả

nuôi thành thục, thụ tinh và tạo phôi in vitro . 53

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 56

2.1.Vật liệu, nội dung và phương pháp nghiên cứu 56

2.1.1.Vật liệu . 56

2.1.2. Nội dung nghiên cứu 56

2.1.3.Phương pháp nghiên cứu . 56

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu . 64

CHƯƠNG 3. KÊT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 66

3.1. Ảnh hưởng của áp lực hút . 663.2. Ảnh hưởng của tần suất siêu âm hút tế bào trứng . 76

3.3. Ảnh hưởng của kích thước nang trứng . 84

3.4. Ảnh hưởng của pha nang trứng phát triển và pha nang trứng trội. 91

3.5. Ảnh hưởng của liều lượng FSH . 96

3.6. Ảnh hưởng của giống bò . 104

3.7. Ảnh hưởng của tuổi bò cho tế bào trứng . 109

3.8. Ảnh hưởng của mùa vụ 113

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 120

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬNÁN .

122

TÀI LIỆU THAM KHẢO 123

TIẾNG VIỆT 123

TIẾNG ANH . 124

PHỤ LỤC . 148

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY