Luận án Nghiên cứu lựa chọn một số thông số công nghệ thấm nitơ plasma cho thép 40CrMo

MỤC LỤC

Trang

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh mục các chữ viết tắt vii

Danh mục các ký hiệu toán học viii

Danh mục bảng xi

Danh mục hình xii

MỞ ĐẦU i

1 Tính cấp thiết của đề tài xvi

2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu xix

3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án xix

4 Những đóng góp mới xx

5 Cấu trúc nội dung luận án xx

Chương 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ THẤM NITƠ PLASMA xxi

1.1 Lựa chọn công nghệ xxi

1.2 Các công nghệ thấm nitơ xxiii

1.2.1 Thấm nitơ thể khí xxv

1.2.2 Thấm nitơ thể lỏng xxx

1.2.3 Thấm nitơ plasma xxxii

1.2.4 Các ứng dụng của thấm nitơ xxxiv

1.3 Tình hình nghiên cứu ngoài nước xxxvii

1.4 Tình hình nghiên cứu trong nước xlii

1.5 Kết luận chương 1 xliv

Chương 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THẤM NITƠ PLASMA xlv

2.1 Quá trình hình thành và phát triển của thấm nitơ plasma xlviv

2.1.1 Plasma xlv

2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của thấm nitơ plasma xlvi

2.2 Tác động của ion hóa đến bề mặt chi tiết li

2.3 Cơ chế hình thành lớp thấm liii

2.4 Cấu trúc lớp thấm lvi

2.5 Xác định chiều dày lớp thấm lx

2.5.1 Xác định chiều dày nitrit pha  lxiii

2.5.2 Xác định chiều dày nitrit pha γ’ lxv

2.6 Các thông số công nghệ ảnh hưởng đến quá trình thấm lxviii

2.6.1 Ảnh hưởng của nhiệt độ thấm lxix

2.6.2 Ảnh hưởng của thời gian thấm lxx

2.6.3 Ảnh hưởng của tỷ lệ khí nitơ/hydro lxxi

2.6.4 Ảnh hưởng của điện áp, mật độ dòng lxxiii

2.6.5 Ảnh hưởng của áp suất lxxv

2.7 Kết luận chương 2 lxxvii

Chương 3 VẬT LIỆU, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM lxxviii

3.1 Vật liệu nghiên cứu lxxviii

3.2 Chuẩn bị mẫu và phương pháp kiểm tra lxxix

3.2.1 Chuẩn bị mẫu lxxix

3.2.2 Phương pháp kiểm tra lxxxi

3.3 Thiết bị thấm nitơ plasma lxxxv

3.3.1 Cấu tạo buồng làm việc lò thấm H45x080 lxxxvi

3.3.2 Các thông số chính của lò thấm lxxxvii

3.3.3 Lập trình quy trình công nghệ thấm nitơ plasma trên thiết bị

Eltropuls H045x80 lxxxviii

3.4 Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm lxxxixv

3.4.1 Xây dựng bài toán quy hoạch thực nghiệm xc

3.4.2 Phương pháp nghiên cứu tối ưu tổng quát xcvii

3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu nghiên cứu c

3.5 Kết luận chương 3 c

Chương 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ci

4.1 Kết quả nghiên cứu đơn yếu tố ci

4.1.1 Ảnh hưởng của nhiệt độ thấm T (0C) ci

4.1.2 Ảnh hưởng của thời gian thấm t (h) cii

4.1.3 Ảnh hưởng của tỷ lệ khí nitơ/hydro a (%) ciii

4.2 Kết quả thực nghiệm đa yếu tố civ

4.3 Kết quả nghiên cứu tối ưu tổng quát cxviii

4.4 Phân tích, lựa chọn sơ đồ và quy trình thực nghiệm cxxi

4.4.1 Sơ đồ công nghệ thấm nitơ plasma cxxi

4.4.2 Thuyết minh sơ đồ công nghệ cxxi

4.4.3 Chương trình điều khiển và quy trình công nghệ quá trình

thấm nitơ plasma cxxiii

4.5 Kết quả thực nghiệm theo thông số tối ưu cxxv

4.5.1 Tổ chức tế vi lớp thấm cxxv

4.5.2 Độ cứng tế vi cxxviii

4.5.3 Sự phân bố nitơ trong lớp thấm cxxviii

4.6 Sản phẩm ứng dụng cxxxiv

4.6.1 Căp bánh răng bơm thủy lực cxxxv

4.6.2 Bánh răng trung tâm và bánh răng hành tinh của hộp giảm

tốc xe trộn – vận chuyển bê tổng tươi cxxxvi

4.6.3 Dao băm tĩnh, động và trục xoắn vít cxxxviii

4.6.4 Bánh răng hộp số máy kéo cầm tay cxxxix

4.6.5 Bánh răng trong máy in Offset 4 màu Daiya cxlivi

4.7 Kết luận chương 4 cxlii

KẾT LUẬN cxliv

Danh mục các công trình đã công bố cxlv

Tài liệu tham khảo cxlvi

Phụ lục clvii

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY