Luận án Nghiên cứu khả năng mô phỏng mùa các yếu tố khí tượng trên lãnh thổ Việt Nam bằng phương pháp thủy động và thống kê

Mục lục Lời cam đoan . 1 Lời cảm ơn .2 Mục lục.3Danh mục các ký hiệu và chữviết tắt .5Danh mục hình ảnh .7Danh mục các bảng .13Mở đầu .15Chương 1 CÁC NGHIÊN CỨU VỀDỰBÁO KHÍ HẬU KHU VỰC BẰNG MÔ HÌNH SỐTRỊ.181.1. Tình hình nghiên cứu trên thếgiới 211.1.1. Tại sao cần dựbáo khí hậu khu vực bằng mô hình RCM? .211.1.2. Những nghiên cứu ứng dụng RCM vào dựbáo khí hậu khu vực .261.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 321.3. Những nghiên cứu vềthống kê hiệu chỉnh sản phẩm mô hình số 35Chương 2 PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HÓA KHÍ HẬU KHU VỰC VÀ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ SẢN PHẨM MÔ HÌNH SỐ(MOS) .382.1. Phương pháp mô hình hóa khí hậu khu vực ứng dụng vào mô hình RegCM3 392.1.1. Động lực học .392.1.2. Các thành phần vật lý trong RegCM3 .452.2. Phương pháp thống kê sản phẩm mô hình số 662.2.1. Các phương pháp đánh giá thống kê mô hình khí hậu .662.2.2. Phương pháp luyện mạng thần kinh nhân tạo ANN .702.3. Nguồn sốliệu sửdụng 74 Chương 3 KẾT QUẢMÔ PHỎNG CÁC TRƯỜNG KHÍ TƯỢNG TRÊN KHU VỰC ĐÔNG NAM Á BẰNG MÔ HÌNH KHÍ HẬU KHU VỰC RegCM3 .773.1. Thời tiết, khí hậu khu vực ĐNA trong thập kỷcuối thếkỷXX 773.2. Hoàn lưu, nhiệt độ, độ ẩm và lượng mưa của RegCM3 783.2.1. Cấu hình động lực .783.2.2. Lựa chọn sơ đồtham sốhóa vật lý.853.2.3. Kết quảmô phỏng 10 năm của RegCM3 với bộtham sốtối ưu.99Chương 4 CẢI THIỆN KẾT QUẢMÔ PHỎNG NHIỆT ĐỘVÀ LƯỢNG MƯA CỦA MÔ HÌNH RegCM3 BẰNG SƠ ĐỒTHAM SỐHÓA ĐỐI LƯU MỚI VÀ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HIỆU CHỈNH THỐNG KÊ .1074.1. Cải tiến RegCM3 bằng sơ đồtham sốhóa đối lưu mới 1074.1.1. Lý do chọn lựa sơ đồtham sốhóa đối lưu Tiedtke .1074.1.2. Mô hình RegCM3 với sơ đồ đối lưu mới Tiedtke.1094.1.3. Đánh giá thống kê.1174.2. Cải thiện kết quảmô phỏng nhiệt độvà lượng mưa của RegCM3 nhờhiệu chỉnh bằng ANN 1264.2.1. Lý do chọn phương pháp hiệu chỉnh bằng ANN .1264.2.2. Các kết quảsau khi hiệu chỉnh.130KẾT LUẬN .140TÀI LIỆU THAM KHẢO.143PHỤLỤC

Mục lục

Lời cam đoan . 1

Lời cảm ơn .2

Mục lục.3

Danh mục các ký hiệu và chữviết tắt .5

Danh mục hình ảnh .7

Danh mục các bảng .13

Mở đầu .15

Chương 1 CÁC NGHIÊN CỨU VỀDỰBÁO KHÍ HẬU KHU VỰC BẰNG

MÔ HÌNH SỐTRỊ.18

1.1. Tình hình nghiên cứu trên thếgiới 21

1.1.1. Tại sao cần dựbáo khí hậu khu vực bằng mô hình RCM? .21

1.1.2. Những nghiên cứu ứng dụng RCM vào dựbáo khí hậu khu vực .26

1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 32

1.3. Những nghiên cứu vềthống kê hiệu chỉnh sản phẩm mô hình số 35

Chương 2 PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HÓA KHÍ HẬU KHU VỰC VÀ

PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ SẢN PHẨM MÔ HÌNH SỐ(MOS) .38

2.1. Phương pháp mô hình hóa khí hậu khu vực ứng dụng vào mô hình RegCM3 39

2.1.1. Động lực học .39

2.1.2. Các thành phần vật lý trong RegCM3 .45

2.2. Phương pháp thống kê sản phẩm mô hình số 66

2.2.1. Các phương pháp đánh giá thống kê mô hình khí hậu .66

2.2.2. Phương pháp luyện mạng thần kinh nhân tạo ANN .70

2.3. Nguồn sốliệu sửdụng 74

Chương 3 KẾT QUẢMÔ PHỎNG CÁC TRƯỜNG KHÍ TƯỢNG TRÊN

KHU VỰC ĐÔNG NAM Á BẰNG MÔ HÌNH KHÍ HẬU KHU VỰC RegCM3 .77

3.1. Thời tiết, khí hậu khu vực ĐNA trong thập kỷcuối thếkỷXX 77

3.2. Hoàn lưu, nhiệt độ, độ ẩm và lượng mưa của RegCM3 78

3.2.1. Cấu hình động lực .78

3.2.2. Lựa chọn sơ đồtham sốhóa vật lý.85

3.2.3. Kết quảmô phỏng 10 năm của RegCM3 với bộtham sốtối ưu.99

Chương 4 CẢI THIỆN KẾT QUẢMÔ PHỎNG NHIỆT ĐỘVÀ LƯỢNG

MƯA CỦA MÔ HÌNH RegCM3 BẰNG SƠ ĐỒTHAM SỐHÓA ĐỐI

LƯU MỚI VÀ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HIỆU CHỈNH THỐNG KÊ .107

4.1. Cải tiến RegCM3 bằng sơ đồtham sốhóa đối lưu mới 107

4.1.1. Lý do chọn lựa sơ đồtham sốhóa đối lưu Tiedtke .107

4.1.2. Mô hình RegCM3 với sơ đồ đối lưu mới Tiedtke.109

4.1.3. Đánh giá thống kê.117

4.2. Cải thiện kết quảmô phỏng nhiệt độvà lượng mưa của RegCM3 nhờ

hiệu chỉnh bằng ANN 126

4.2.1. Lý do chọn phương pháp hiệu chỉnh bằng ANN .126

4.2.2. Các kết quảsau khi hiệu chỉnh.130

KẾT LUẬN .140

TÀI LIỆU THAM KHẢO.143

PHỤLỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY