Luận án Nghiên cứu hệ thống tín dụng nông thôn ngoại thành Hà Nội

MỤC LỤC

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh mục chữ viết tắt vi

Danh mục các bảng vii

Danh mục biểu đồ ix

Danh mục sơ đồ x

MỞ đẦU 1

1 Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu 1

2 Mục tiêu nghiên cứu 3

3 đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 3

4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 4

5 đóng góp mới của luận án về lý luận và học thuật 4

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HỆ THỐNG TÍN

DỤNG NÔNG THÔN NGOẠI THÀNH 5

1.1 Cở sở lý luận 5

1.1.1 Khái niệm tín dụng, tín dụng nông thôn và hệ thống tín dụng

nông thôn 5

1.1.2 Bản chất, chức năng và hình thức tín dụng 8

1.1.3 đặc điểm, vai trò và hoạt động của hệ thống tín dụng nông thôn

ngoại thành 14

1.1.4 Cấu trúc hệ thống tín dụng nông thôn ngoại thành 29

1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ thống tín dụng

nông thôn ngoại thành 30

1.2 Cơ sở thực tiễn 38

1.2.1 Hệ thống tín dụng nông thôn ở một số quốc gia trên thế giới 38

1.2.2 Hệ thống tín dụng nông thôn ở Việt Nam 45iv

Chương 2 đẶC đIỂM đỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU 59

2.1 đặc điểm địa bàn nghiên cứu 59

2.1.1 Vị trí địa lý 59

2.1.2 Dân số và lao động 60

2.1.3 đặc điểm sản xuất kinh doanh 60

2.1.6 đặc điểm đối tượng tín dụng nông thôn ngoại thành Hà Nội 63

2.1.7 đặc điểm tài chính ngoại thành Hà Nội 65

2.2 Phương pháp nghiên cứu 66

2.2.1 Phương pháp tiếp cận hệ thống và khung phân tích 66

2.2.2 Chọn điểm nghiên cứu 71

2.2.3 Phương pháp thu thập dữ liệu 71

2.3.3 Phương pháp tính toán và tổng hợp số liệu 74

2.3.4 Phương pháp phân tích 74

2.3.5 Phương pháp đánh giá nông dân có sự tham gia (PRA) 78

2.4 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 78

CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG TÍN DỤNG NÔNG THÔN

NGOẠI THÀNH HÀ NỘI 82

3.1 đặc điểm và cấu trúc của hệ thống tín dụng nông thôn ngoại thành Hà Nội 82

3.1.1 đặc điểm hệ thống tín dụng nông thôn ngoại thành Hà Nội 82

3.1.2 Tình hình phát triển và cấu trúc của hệ thống tín dụng nông thôn

ngoại thành Hà Nội 86

3.2 Thực trạng hoạt động của hệ thống tín dụng nông thôn ngoại thành Hà Nội 99

3.2.1 Tình hình phát triển sản phẩm của các tổ chức tín dụng 99

3.2.2 Thực trạng hoạt động huy động vốn của các tổ chức tín dụng

Nông thôn Hà Nội 103

3.2.3 Phân tích hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng nông thôn

ngoại thành Hà Nội 104

3.2.4 Phân tích thực trạng các hoạt động khác 122v

3.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới hệ thống tín dụng nông thôn ngoại thành Hà Nội 123

3.3.1 Các yếu tố bên trong hệ thống tín dụng nông thôn ngoại thành Hà Nội 123

3.3.2 Các yếu tố bên ngoài hệ thống tín dụng nông thôn ngoại thành Hà Nội 128

3.4 đánh giá thực trạng hệ thống tín dụng nông thôn ngoại thành Hà Nội 141

3.4.1 điểm mạnh 141

3.4.2 điểm yếu 142

3.4.3 Cơ hội 143

3.4.4 Thách thức 146

Chương 4 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TÍN DỤNG NÔNG

THÔN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI 148

4.1 định hướng phát triển Hệ thống tín dụng nông thôn ngoại thành Hà Nội 148

4.2 Cơ sở đề xuất các giải pháp 150

4.2.1 Môi trường pháp lý cho hoạt động tín dụng nông thôn 150

4.2.2 Các chính sách tín dụng nông thôn 159

4.3 Giải pháp phát triển Hệ thống tín dụng nông thôn ngoại thành Hà Nội 163

4.3.1 Giải pháp nâng cao năng lực cho các tổ chức tín dụng nông thôn

và khả năng tiếp cận nguồn vốn vay của khách hàng 163

4.3.2 Giải pháp phát triển đối với các tổ chức trong hệ thống tín dụng

nông thôn ngoại thành 167

4.3.2 Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của các hộ nông

dân trong hệ thống tín dụng nông thôn ngoại thành 170

KẾT LUẬN 171

1 Kết luận 171

2 Kiến nghị 173

Danh mục công trình công bố có liên quan đến luận án 175

Tài liệu tham khảo 176

Phụ lục 18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY