Luận án Nghiên cứu giải pháp tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đăk Nông đối với hộ sản xuất cà phê

MỤC LỤC

Trang

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

MỤC LỤC . iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . vii

DANH MỤC CÁC BẢNG . viii

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ. x

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ. x

PHẦN MỞ ĐẦU . 1

1. Tính cấp thiết của luận án . 1

2. Mục tiêu nghiên cứu . 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3

4. Những đóng góp mới của luận án . 3

5. Kết cấu của luận án . 5

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢI PHÁP TÍN

DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT CÀ PHÊ . 6

1.1 Cơ sở lý luận về giải pháp tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất cà phê . 6

1.1.1 Khái niệm và bản chất giải pháp tín dụng ngân hàng đối với hộ

sản xuất cà phê . 6

1.1.2 Vai trò của giải pháp tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất cà phê . 8

1.1.3 Đặc điểm của giải pháp tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuấtcà phê . 10

1.1.4 Nội dung nghiên cứu giải pháp tín dụng ngân hàng đối với hộ

sản xuất cà phê . 12

1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng . 27

1.2 Cơ sở thực tiễn về giải pháp tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất cà phê . 34

1.2.1 Giải pháp tín dụng đối với hộ sản xuất cà phê của một số nước trênthế giới . 34iv

1.2.2 Bài học kinh nghiệm về giải pháp tín dụng đối với hộ sản xuất cà

phê ở Việt Nam . 39

1.2.3 Bài học kinh nghiệm về giải pháp tín dụng cần rút ra cho Đăk Nông . 40

1.2.4 Các đề tài và công trình nghiên cứu liên quan . 41

TÓM TẮT CHƯƠNG 1 . 43

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 45

2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu . 45

2.1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội . 45

2.1.2 Đặc điểm sản xuất cà phê của tỉnh Đăk Nông . 47

2.2 Phương pháp tiếp cận . 48

2.2.1 Tiếp cận theo hộ . 48

2.2.2 Tiếp cận theo thị trường tín dụng mở. 49

2.2.3 Tiếp cận theo vùng sinh thái . 49

2.2.4 Tiếp cận theo kinh tế thể chế. 49

2.3 Khung phân tích . 50

2.4 Thu thập thông tin . 51

2.4.1 Thu thập thông tin thứ cấp . 51

2.4.2 Thu thập thông tin sơ cấp . 51

2.5 Phương pháp phân tích . 54

2.5.1 Xử lý số liệu . 54

2.5.2 Phương pháp thống kê . 54

2.5.3 Phương pháp hàm tài chính . 55

2.6 Hệ thống chỉ tiêu phân tích . 55

TÓM TẮT CHƯƠNG 2 . 56

CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐĂK

NÔNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT CÀ PHÊ . 58

3.1 Tình hình triển khai thực hiện các giải pháp tín dụng . 58

3.1.1 Xác định nhu cầu tín dụng của hộ sản xuất cà phê. 58v

3.1.2 Tình hình thực hiện giải pháp huy động vốn . 61

3.1.3 Tình hình thực hiện giải pháp tín dụng thông qua triển khai chính

sách cho vay . 63

3.1.4 Tình hình triển khai tiếp cận cho vay và giải ngân vốn vay . 79

3.1.5 Tình hình quản lý nợ, thu hồi vốn vay và xử lý rủi ro . 81

3.2 Kết quả và hiệu quả hoạt động tín dụng . 84

3.2.1 Kết quả và hiệu quả đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn tỉnh Đăk Nông . 84

3.2.2 Kết quả và hiệu quả đối với hộ sản xuất cà phê . 88

3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đăk Nông đối với hộ sản xuất cà phê . 94

3.3.1 Ảnh hưởng của các nhân tố từ phía ngân hàng . 94

3.3.2 Ảnh hưởng của các nhân tố từ hộ sản xuất cà phê . 98

3.3.3 Ảnh hưởng của cung cấp dịch vụ công . 101

3.3.4 Ảnh hưởng của chính sách nhà nước . 104

3.4 Đánh giá việc thực hiện giải pháp tín dụng của Ngân hàng Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn Đăk Nông đối với hộ sản xuất cà phê . 110

3.4.1 Về ưu điểm . 110

3.4.2 Những tồn tại, hạn chế. 110

TÓM TẮT CHƯƠNG 3 . 113

CHƯƠNG 4. HOÀN THIỆN GIẢI PHÁP TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐĂK

NÔNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT CÀ PHÊ . 115

4.1 Căn cứ, quan điểm và mục tiêu giải pháp tín dụng ngân hàng đối với

hộ sản xuất cà phê . 115

4.1.1 Căn cứ để hoàn thiện giải pháp . 115

4.1.2 Quan điểm về giải pháp tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuấtcà phê . 116

4.1.3 Mục tiêu chủ yếu về giải pháp tín dụng đối với hộ sản xuất cà phê . 118vi

4.2 Hoàn thiện giải pháp tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn Đăk Nông đối với hộ sản xuất cà phê . 120

4.2.1 Hoàn thiện các chính sách nhà nước . 121

4.2.2 Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công . 130

4.2.3 Giải pháp đối với ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông

thôn tỉnh Đăk Nông . 133

4.2.4 Giải pháp đối với hộ sản xuất cà phê . 141

TÓM TẮT CHƯƠNG 4 . 144

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 147

1. Kết luận . 147

2. Kiến nghị. 149

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ . 151

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 152

PHỤ LỤC . 158

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY