Luận án Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật để phát triển nguồn gen dưa chuột bản địa vùng tây bắc Việt Nam

MỤC LỤC

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh mục các chữ viết tắt vi

Danh mục các bảng vii

Danh mục các hình xi

MỞ ĐẦU 1

1 Tính cấp thiết của đề tài 1

2 Mục tiêu của đề tài 2

3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 2

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

5 Những đóng góp mới của luận án 3

Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4

1.1 Nguồn gốc, phân bố và phân loại cây dưa chuột 4

1.1.1 Nguồn gốc và phân bố 4

1.1.2 Phân loại 5

1.2 Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh của cây dưa chuột 7

1.2.1 Nhiệt độ 7

1.2.2 Ánh sáng 7

1.2.3 Độ ẩm đất và không khí 8

1.2.4 Đất và dinh dưỡng 8

1.3 Tình hình sản xuất dưa chuột trên thế giới và ở Việt Nam 9

1.3.1 Tình hình sản xuất dưa chuột trên thế giới 9

1.3.2 Tình hình sản xuất dưa chuột tại Việt Nam 10

1.4 Tình hình thu thập, bảo tồn, đánh giá và khai thác nguồn gen dưa

chuột trên thế giới và ở Việt Nam 11

1.4.1 Tình hình thu thập, bảo tồn, đánh giá và khai thác nguồn gen dưa

chuột trên thế giới 11iv

1.4.2 Tình hình thu thập, bảo tồn, đánh giá và khai thác nguồn gen dưa

chuột ở Việt Nam 20

1.5 Tình hình nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật canh tác dưa chuột trên

thế giới và ở Việt Nam 25

1.5.1 Tình hình nghiên cứu biện pháp kỹ thuật canh tác dưa chuột trên thế giới 25

1.5.2 Tình hình nghiên cứu biện pháp kỹ thuật canh tác dưa chuột ở Việt Nam 28

1.6 Đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội vùng Tây Bắc 31

Chương 2 PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37

2.1 Vật liệu nghiên cứu 37

2.2 Nội dung nghiên cứu 39

2.2.1 Điều tra hiện trạng sản xuất và thu thập các mẫu giống dưa chuột

H’Mông vùng Tây Bắc 39

2.2.2 Đánh giá tập đoàn nguồn gen dưa chuột H’Mông vùng Tây Bắc 39

2.2.3 Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh dưa chuột H’Mông

trong điều kiện đất vườn tại Mộc Châu, Sơn La 39

2.3 Địa điểm và thời gian nghiên cứu 40

2.3.1 Địa điểm 40

2.3.2 Thời gian 40

2.4 Phương pháp nghiên cứu 40

2.4.1 Nội dung 1. Điều tra hiện trạng sản xuất và thu thập các mẫu giống

dưa chuột H’Mông vùng Tây Bắc 40

2.4.2 Nội dung 2. Đánh giá tập đoàn nguồn gen dưa chuột H’Mông 41

2.4.3 Nội dung 3. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh dưa

chuột H’Mông trong điều kiện đất vườn tại Mộc Châu, Sơn La 44

2.4.4 Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi 48

2.5 Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 54

Chương 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 55

3.1 Hiện trạng sản xuất và thu thập các mẫu giống dưa chuột H’Mông

vùng Tây Bắc 55

3.1.1 Hiện trạng sản xuất dưa chuột H’Mông vùng Tây Bắc 55

3.1.2 Thu thập mẫu giống dưa chuột H’Mông vùng Tây Bắc 62v

3.2 Đánh giá tập đoàn nguồn gen dưa chuột H’Mông vùng Tây Bắc 63

3.2.1 Đánh giá đặc điểm nông sinh học của các mẫu giống dưa chuột

H’Mông vùng Tây Bắc 63

3.2.2 Đánh giá đa dạng hình thái các mẫu giống dưa chuột H’Mông 80

3.2.3 Số lượng nhiễm sắc thể 2n của các mẫu giống dưa chuột H’Mông 91

3.2.4 Đánh giá tính đa dạng di truyền các mẫu giống dưa chuột H’Mông 94

3.3 Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh dưa chuột H’Mông

trên đất vườn tại Mộc Châu, Sơn La 102

3.3.1 Ảnh hưởng của thời vụ đến sinh trưởng, phát triển và năng suất dưa

chuột H’Mông 103

3.3.2 Ảnh hưởng của khoảng cách trồng kết hợp biện pháp tỉa nhánh đến

sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng dưa chuột H’Mông 109

3.3.3 Ảnh hưởng của loại phân hữu cơ và liều lượng bón lót đến sinh

trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng dưa chuột H’Mông 117

3.3.4 Ảnh hưởng của liều lượng phân hỗn hợp NPK (13:13:13) đến sinh

trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng dưa chuột H’Mông 122

3.3.5 Ảnh hưởng của số lần phun phân bón lá Pomior 298 đến sinh trưởng,

phát triển, năng suất và chất lượng dưa chuột H’Mông 127

3.3.6 Xây dựng mô hình thâm canh dưa chuột H’Mông trên đất vườn tại

Mộc Châu, Sơn La 131

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 139

1 Kết luận 139

2 Đề nghị 140

Danh mục các công trình công bố có liên quan đến luận án 141

Tài liệu tham khảo 142

Phụ lục 149

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY