Luận án Nghiên cứu biến đổi thảm thực vật ngập mặn ven biển miền bắc Việt Nam trong điều kiện biến đổi khí hậu và nƣớc biển dâng

1. Lý do chọn đề tài Thảm thực vật ngập mặn (TTVNM) phân bố ở hầu hết diện tích đất ngập nƣớc ven biển vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới, tạo thành một hệ sinh thái đặc trƣng với tổng diện tích khoảng 15,2 triệu ha. Trong đó, châu Á chiếm tỉ lệ cao nhất (38,5%) với 5,86 triệu ha, tập trung chủ yếu ở các nƣớc nhƣ Indonesia (2,9 triệu ha), Malaysia (565 nghìn ha), Thái Lan (240 nghìn ha), Trung Quốc (22,5 nghìn ha) và Việt Nam (157 nghìn ha) [48]. Mặc dù diện tích TTVNM ở nƣớc ta cũng nhƣ ở các nƣớc khác trên thế giới không lớn so với thảm thực vật (TTV) rừng nội địa, TTVNM có tầm quan trọng và giá trị rất to lớn trong việc bảo vệ bờ biển, chống xói lở, phòng chống thiên tai nhƣ bão, gió cũng nhƣ làm giảm thiệt hại có thể gây ra bởi sóng thần, lƣu giữ phù sa, tích lũy dinh dƣỡng, điều tiết và làm sạch nƣớc. TTVNM cũng có vai trò quan trọng trong tạo cảnh quan sinh thái cho du lịch, giải trí và nghiên cứu khoa học. TTVNM còn là một bể chứa cacbon với khả năng tích lũy cacbon từ CO2, góp phần làm giảm khí nhà kính [8], [9], [10], [13], [61], [67]. Những giá trị đó đã trực tiếp hoặc gián tiếp đem lại lợi ích cho cộng đồng dân cƣ ven biển

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC