Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố sử dụng và kết cấu đến tính chất chuyển động vòng của máy kéo bánh dùng trong nông nghiệp

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN. ii

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT. vii

DANH MỤC HÌNH VẼ - ĐỒ THỊ.x

DANH MỤC BẢNG . xiii

MỞ ĐẦU.1

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.5

1.1. Khái quát về tình hình phát triển máy kéo nông nghiệp ở nước ta .5

1.1.1. Thực trạng trang bị máy kéo ở nước ta.5

1.1.2. Tình hình nghiên cứu chế tạo máy kéo ở nước ta .7

1.2. Khái quát về tính chất chuyển động của máy kéo.8

1.3. Sự cần thiết nghiên cứu tính chất chuyển động vòng của máy kéo nông

nghiệp .11

1.4. Tình hình nghiên cứu trên thế giới về tính chất chuyển động của máy kéo 15

1.4.1. Quá trình và thành tựu nghiên cứu động lực học ô tô theo phương ngang.15

1.4.2. Tình hình nghiên cứu về tính chất chuyển động của máy kéo bánh .19

1.5. Tình hình nghiên cứu tính chất chuyển động của máy kéo ở trong nước .24

1.6. Mô hình động lực học nghiên cứu tính chất chuyển động của máy kéo .26

1.7. Các mô hình bánh xe để nghiên cứu tính chất chuyển động của máy kéo 30

1.8. Kết luận phần Tổng quan .37

Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .38

2.1. Nội dung nghiên cứu.38

2.2. Phương pháp nghiên cứu.38

2.2.1. Phương pháp mô hình hoá đối tượng nghiên cứu .38

2.2.2. Phương pháp mô phỏng số kết hợp với mô phỏng thực nghiệm .40

2.2.3. Phương pháp giải bài toán chuyển động của ô tô máy kéo .43

2.2.4. Phương pháp đánh giá tính chất chuyển động của ô tô máy kéo.45iv

2.2.5. Phương pháp thí nghiệm xác định các tham số đặc trưng của mô hình

nghiên cứu.47

2.2.6. Xây dựng phương pháp thí nghiệm xác định quỹ đạo chuyển động vòng

của máy kéo .49

2.3. Kết luận chương 2.55

Chương 3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC HỌC

CHUYỂN ĐỘNG VÒNG CỦA MÁY KÉO TRÊN ĐẤT NÔNG NGHIỆP .57

3.1. Lựa chọn mô hình động lực học chuyển động của máy kéo nông nghiệp 57

3.2. Xây dựng mô hình động lực học chuyển động vòng của máy kéo nông

nghiệp trong trường hợp tổng quát.58

3.2.1. Các giả thiết khi xây dựng mô hình.58

3.2.2. Hệ thống phương trình vi phân mô tả tính chất chuyển động vòng.59

3.2.3. Các quan hệ động học bổ sung.61

3.2.4. Mô hình động cơ máy kéo .63

3.2.5. Mô hình hệ thống truyền lực .64

3.2.6. Mô hình bánh xe máy kéo nông nghiệp.71

3.2.7. Lực cản kéo của máy nông nghiệp .76

3.3. Thử nghiệm mô hình để khảo sát chuyển động vòng của máy kéo trên đất

nông nghiệp.77

3.3.1. Mô hình một vết cho máy kéo có một cầu chủ động (4x2) .78

3.3.2. Sơ đồ khối thuật toán khảo sát tính chất chuyển động vòng của máy kéo

một cầu chủ động .79

3.4. Kết luận chương 3.80

Chương 4. KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CHUYỂN ĐỘNG VÒNG CỦA MÁY

KÉO TRÊN ĐẤT NÔNG NGHIỆP.81

4.1. Chọn đối tượng để khảo sát.81

4.2. Khảo sát động lực học chuyển động vòng .82

4.2.1. Phương án thay đổi góc lái cuối .82

4.2.2. Phương án thay đổi tốc độ xoay bánh xe dẫn hướng .83

4.3. Khảo sát chuyển động vòng ổn định .84v

4.3.1. Các thông số chuyển động vòng ổn định khi thay đổi góc lái cuối .85

4.3.2. Các thông số chuyển động vòng ổn định khi thay đổi tỉ số truyền .85

4.3.3. Các thông số chuyển động vòng ổn định khi thay đổi lực cản kéo.87

4.3.4. Các thông số vòng ổn định khi thay đổi phân bố trọng lượng.88

4.4. Khảo sát sự sai lệch quỹ đạo chuyển động so với quỹ đạo cho trước.92

4.4.1. Sai lệch quỹ đạo khi máy kéo quay vòng 900 .93

4.4.2. Sai lệch quỹ đạo khi vòng 1800 không nút.94

4.4.3. Sai lệch quỹ đạo khi vòng 1800 theo hình quả lê.95

4.5. Khảo sát ảnh hưởng của đặc tính bánh xe khi làm việc trên các loại nền 97

4.6. Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố sử dụng và kết cấu khác đến quỹ

đạo chuyển động vòng.98

4.6.1. Trường hợp trọng tâm liên hợp máy bị lệch hẳn về một phía .98

4.6.2. Trường hợp thay đổi tỷ số truyền khi quay vòng.99

4.7. Kết luận chương 4.100

Chương 5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM.101

5.1. Thí nghiệm xác định mô men quán tính Jz của máy kéo đối với trục đứng

qua trọng tâm .101

5.2. Xây dựng đặc tính động cơ bằng thực nghiệm .105

5.3. Thí nghiệm xác định đặc tính bánh xe máy kéo.106

5.3.1. Mô tả chung về thiết bị thí nghiệm bánh xe WTD-02.106

5.3.2. Sơ đồ lắp ráp các cụm chức năng .107

5.3.3. Sơ đồ truyền động cho bánh xe thí nghiệm.108

5.3.4. Sơ đồ bố trí thiết bị đo lường .108

5.3.5. Kết nối thiết bị với máy kéo ngoài thực địa.109

5.3.6. Tổ chức thí nghiệm .111

5.3.7. Kết quả thí nghiệm .111

5.3.8. Kết quả xác định các hệ số của mô hình bánh xe.113

5.4. Thí nghiệm kiểm chứng kết quả mô phỏng .116

5.4.1. Mục đích thí nghiệm .116vi

5.4.2. Xây dựng hệ thống đo lường, thu thập và xử lý số liệu thí nghiệm quá

trình quay vòng máy kéo .116

5.4.3. So sánh kết quả tính toán khảo sát theo mô hình mô phỏng với kết quả

thực nghiệm trên máy kéo MTZ-80 .122

5.5. Kết luận chương 5.125

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ.127

Kết luận.127

Đề nghị.128

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN

ÁN ĐÃ CÔNG BỐ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY