Luận án Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Từ Liêm

PHỤ LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 3

1.1. Khái niệm và vai trò của đào tạo nguồn nhân lực 3

1.1.1. Một số khái niệm 3

1.1.2. Mục tiêu và vai trò của đào tạo nguồn nhân lực 4

1.2. Nhân tố ảnh hưởng tới công tác đào tạo nguồn nhân lực 5

1.2.1. Luật pháp, chính sách của Nhà nước 5

1.2.2. Đặc điểm kinh doanh của ngành 5

1.2.3. Phương hướng mục tiêu của tổ chức 5

1.2.4. Quy mô của tổ chức 6

1.2.5. Tiêu chí phát triển của tổ chức 6

1.2.6. Người lao động 6

1.2.7. Sự thay đổi của môi trường 7

1.2.8. Một số các yếu tố khác 7

1.3. Các phương pháp đào tạo nguồn nhân lực 7

1.3.1. Đào tạo trong công việc 7

1.3.2. Đào tạo ngoài công việc 10

1.4. Trình tự xây dựng một chương trình đào tạo 11

1.4.1. Xác định nhu cầu 12

1.4.2. Xác định mục tiêu 13

1.4.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo 14

1.4.4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo 14

1.4.5. Dự tính chi phi đào tạo 14

1.4.6. Lựa chọn giảng viên 14

1.4.7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo 15

1.5. Kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực tại một số nước và một số doanh nghiệp Việt Nam 14

1.5.1. Kinh nghiệp tại một số nước 15

1.5.2. Bài học rút ra 18

Tóm tắt chương 1 20

Chương 2: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH TỪ LIÊM 21

2.1. Giới thiệu chung về Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Từ Liêm 21

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 21

2.1.2. Cơ cấu tổ chức 22

2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của Chi nhánh 27

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác đào tạo NNL tại Chi nhánh NHNo&PTNT Từ Liêm 28

2.2.1. Kế hoạch đào tạo của NHNo&PTNT Việt Nam 28

2.2.2. Nhận thức của NHNo&PTNT Việt Nam và Cán bộ nhân viên trong Chi nhánh về tầm quan trọng của công tác đào tạo 30

2.2.3. Đặc điểm ngành kinh doanh 31

2.2.4. Đặc điểm cạnh tranh của các ngân hàng hiện nay 33

2.2.5. Đặc điểm lao động của Chi nhánh 33

2.3. Đánh giá thực trạng công tác đào tạo NNL của Chi nhánh NHNo&PTNT Từ Liêm 35

2.3.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHNo&PTNT Từ Liêm 34

2.3.2. Tình hình lao động của Chi nhánh NHNo&PTNT Từ Liêm 39

2.3.3. Tình hình thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Chi nhánh 42

2.4. Đánh giá về công tác đào tạo tại Chi nhánh Từ Liêm 55

2.4.1. Kết quả đạt được trong công tác đào tạo tại Chi nhánh Từ Liêm. 55

2.4.2. Những điểm tồn tại trong công tác đào tạo của Chi nhánh Từ Liêm và nguyên nhân của những tồn tại đó 56

Tóm tắt chương 2 59

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH TỪ LIÊM 60

3.1. Quan điểm, định hướng về công tác đào tạo nguồn nhân lực của NHNo&PTNT Việt Nam và Chi nhánh Từ Liêm 60

3.1.1. Quan điểm của NHNo&PTNT Việt Nam và Chi nhánh Từ Liêm 60

3.1.2. Định hướng về đào tạo NNL của NHNO&PTNT Việt Nam và của Chi nhánh Từ Liêm đến năm 2015 60

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Chi nhánh Từ Liêm 62

3.2.1. Nâng cao nhận thức về vai trò nguồn nhân lực trong toàn bộ NHNo&PTNT Việt Nam nói chung và từng cán bộ nhân viên của Chi nhánh nói riêng 62

3.2.2. Đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu, gắn đào tạo với phân công lao động và đề bạt 63

3.2.3. Hoàn thiện các bước xây dựng một chương trình đào tạo. 65

3.3. Một số kiến nghị, đề xuất với Ban lãnh đạo Chi nhánh nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển NNL tại Chi nhánh NHNo&PTNT Từ Liêm 68

Tóm tắt chương 3 69

KẾT LUẬN 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY