Luận án Lý thuyết cấu trúc cạnh tranh ngành với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . ii

LỜI CAM ĐOAN . iii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . vii

DANH MỤC CÁC BẢNG . x

DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ . xi

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ . xii

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU . 1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài . 1

1.2. Mục đích, nội dung, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận án . 3

1.2.1. Mục đích nghiên cứu của luận án . 3

1.2.2. Nội dung nghiên cứu . 4

1.2.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án . 4

1.3. Phương pháp nghiên cứu và số liệu . 6

1.4. Đóng góp của luận án. . 7

1.5. Kết cấu của luận án. . 7

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN . 8

2.1. Tổng quan các nghiên cứu . 8

2.1.1. Tổng quan các nghiên cứu tại Việt Nam. 8

2.1.2. Tổng quan nghiên cứu tại các nước . 10

2.2. Tổng quan về ngân hàng thương mại. 12

2.2.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại . 12

2.2.2. Chức năng của ngân hàng thương mại . 13

2.3. Cơ sở lý luận về cấu trúc cạnh tranh ngành và năng lực cạnh tranh . 14

2.3.1. Cơ sở lý luận về cấu trúc cạnh tranh ngành . 14

2.3.2. Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh . 23

2.3.3. Các chỉ số đo lường năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của ngân

hàng thương mại. 30v

2.3.4. Cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa cấu trúc cạnh tranh ngành và năng

lực cạnh tranh . 35

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CẤU TRÚC CẠNH TRANH NGÀNH

NGÂN HÀNG VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN

HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM . 51

3.1. Tổng quan về ngành ngân hàng Việt Nam . 52

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của hệ thống ngân hàng . 52

3.1.2. Đặc điểm của hệ thống ngân hàng sau năm 2007 - 2008. 55

3.2. Những hạn chế của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam . 61

3.2.1. Cơ chế và thể chế còn nhiều hạn chế . 62

3.2.2. Chất lượng dịch vụ chưa đủ mạnh . 62

3.2.3. Năng lực quản trị và công nghệ còn nhiều hạn chế . 63

3.2.4. Trình độ cán bộ nhân viên ngân hàng chưa cao . 64

3.2.5. Năng lực cạnh tranh còn yếu . 64

3.3. Thực trạng cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng Việt Nam. . 65

3.3.1. Mức độ cạnh tranh của các đối thủ hiện tại: . 65

3.3.2. Mối đe dọa của những người gia nhập tiềm năng . 67

3.3.3. Mối đe dọa của các sản phẩm thay thế: . 68

3.3.4. Sức mạnh người mua . 69

3.3.5. Sức mạnh của người cung ứng . 70

3.4. Cấu trúc ngành ngân hàng và năng lực cạnh tranh của các ngân

hàng thương mại . 71

3.4.1. Ước lượng hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng thương mại . 72

3.4.2. Cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng và hiệu quả kỹ thuật. . 98

CHƯƠNG 4: KIẾN NGHỊ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM . 109

4.1. Nhóm kiến nghị đối với Chính phủ và ngân hàng Nhà nước. 109

4.1.1. Giải pháp từ Chính Phủ. 109

4.1.2. Giải pháp từ Ngân hàng Nhà nước. 115vi

4.2. Nhóm kiến nghị đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam . 118

4.2.1. Phát triển theo định hướng thị trường mục tiêu . 118

4.2.2. Nâng cao hiệu quả quản trị trong ngân hàng . 119

4.2.3. Tăng cường năng lực tài chính và tự chủ tài chính . 120

4.2.4. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, xây dựng văn hóa kinh doanh . 121

4.2.5. Phát triển đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ theo hướng phát triển chiềusâu . 122

4.2.6. Nâng cao năng lực cán bộ công nhân viên . 124

PHẦN KẾT LUẬN . 126

NHỮNG CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ. 128

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 129

PHỤ LỤC . 138

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY