Luận án Kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN

KINH TẾ TẬP THỂ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 6

1.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài có liên quan đến kinh tế tập thể

trong phát triển nông thôn 6

1.2. Tình hình nghiên cứu trong nước có liên quan đến kinh tế tập thể

trong xây dựng nông thôn mới 16

1.3. Kết luận rút ra từ những công trình liên quan đến đề tài luận án và

vấn đề tiếp tục nghiên cứu 23

Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KINH TẾ TẬP THỂ TRONG

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 29

2.1. Bản chất, hình thức, nguyên tắc và xu hướng của kinh tế tập thể,

quan hệ giữa phát triển kinh tế tập thể với xây dựng nông thôn mới 29

2.2. Nội dung phát triển kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới,

tiêu chí đánh giá và điều kiện bảo đảm thực hiện 49

2.3. Kinh nghiệm trong nước và nước ngoài về phát triển kinh tế tập thể

trong xây dựng nông thôn mới 66

Chương 3. THỰC TRẠNG KINH TẾ TẬP THỂ TRONG XÂY DỰNG NÔNG

THÔN MỚI Ở TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2011-2015 76

3.1. Thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh

Quảng Ngãi liên quan đến kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới 76

3.2. Tình hình triển khai, vận dụng chủ trương, chính sách của Đảng và

Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn

mới của tỉnh Quảng Ngãi 80

3.3. Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế tập thể trong xây dựng nông

thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015 91Chương 4. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN

KINH TẾ TẬP THỂ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở

TỈNH QUẢNG NGÃI 112

4.1. Mục tiêu, quan điểm và phương hướng phát triển kinh tế tập thể

trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020,

tầm nhìn đến năm 2030 112

4.2. Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể trong xây dựng nông

thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn tới 127

KẾT LUẬN 147

DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 149

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 150

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY