Luận án Kiểm soát hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN. i

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.ii

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU. iv

DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ. iv

DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC . iv

MỞ ĐẦU.1

CHưƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CHUYỂN GIÁ VÀ KIỂM

SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU Tư

TRỰC TIẾP NưỚC NGOÀI.7

1.1.CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU NưỚC NGOÀI .7

1.1.1.Giới thiệu khái quát các công trình nghiên cứu nước ngoài.7

1.1.2.Đánh giá kết quả nghiên cứu của các công trình nước ngoài .11

1.2. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NưỚC .11

1.2.1.Giới thiệu khái quát các công trình nghiên cứu trong nước .11

1.2.2.Đánh giá kết quả nghiên cứu của các công trình trong nước .27

1.3.KHOẢNG HỞ NGHIÊN CỨU .27

1.4.KHÁC BIỆT CỦA LUẬN ÁN SO VỚI CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

ĐÃ CÔNG BỐ.28

CHưƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN GIÁ VÀ KIỂM

SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN

ĐẦU Tư TRỰC TIẾP NưỚC NGOÀI.30

2.1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN GIÁ Ở CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN

ĐẦU Tư TRỰC TIẾP NưỚC NGOÀI .30

2.1.1.Đầu tư trực tiếp nước ngoài và tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối

với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của nước tiếp nhận đầu tư.30

2.1.2.Những vấn đề lý luận về chuyển giá ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực

tiếp nước ngoài.33vii

2.2. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN

GIÁ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU Tư TRỰC TIẾP NưỚCNGOÀI.47

2.2.1.Khái niệm kiểm soát chuyển giá.47

2.2.2.Mục đích và yêu cầu cần đạt được đối với công tác kiểm soát hoạt động

chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài .48

2.2.3.Nội dung kiểm soát hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu

tư trực tiếp nước ngoài.50

2.2.4.Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát chuyển giá .56

2.3.CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ CỦA

DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU Tư TRỰC TIẾP NưỚC NGOÀI.60

2.3.1.Kinh nghiệm một số nước trên thế giới và bài học đối với Việt Nam .60

2.3.2.Kinh nghiệm kiểm soát hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn

đầu tư trực tiếp nước ngoài của một số địa phương ở Việt Nam và bài học đối với

Vĩnh Phúc.65

CHưƠNG 3: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ CỦA

CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU Tư TRỰC TIẾP NưỚC NGOÀI TRÊN

ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÖC GIAI ĐOẠN 2006-2014 .75

3.1. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC VÀ CỦA CÁC

DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU Tư NưỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2006-2014 .75

3.1.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc .75

3.1.2. Đặc điểm các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Vĩnh Phúc giai

đoạn 2006 – 2014.76

3.2.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ CỦA CÁC DOANH

NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU Tư TRỰC TIẾP NưỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN

TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2006-2014.78

3.2.1. Khái quát tình hình chuyển giá ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp

nước ngoài trên địa bàn Vĩnh Phúc.78

3.2.2. Các tình huống chuyển giá ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp

nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc .80viii

3.3.THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ CỦA CÁC

DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU Tư TRỰC TIẾP NưỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA

BÀN TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2006 – 2014.97

3.3.1.Công tác tổ chức và nhân sự.101

3.3.2.Công tác thu thập thông tin và quản trị cơ sở dữ liệu phục vụ kiểm soát

chuyển giá .103

3.3.3.Công tác giám sát, quản lý kê khai các thông tin giao dịch liên kết.104

3.3.4.Công tác kiểm tra xác định dấu hiệu chuyển giá.106

3.3.5.Công tác tuyên truyền - hỗ trợ .107

3.3.6.Công tác thanh tra chuyển giá.109

3.3.7.Công tác xử lý vi phạm và các hoạt động sau thanh tra .113

3.3.8.Triển khai cơ chế thỏa thuận trước về giá tính thuế .114

3.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN

GIÁ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU Tư TRỰC TIẾP NưỚC

NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2006 – 2014 .114

3.4.1.Những kết quả đạt được.114

3.4.2.Những hạn chế và nguyên nhân.115

CHưƠNG 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN

GIÁ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC

NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2016 – 2020.125

4.1.DỰ BÁO HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ

VỐN ĐẦU Tư TRỰC TIẾP NưỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2016 – 2020.125

4.1.1.Xu hướng dịch chuyển và dự báo thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

trong những năm tới.125

4.1.2.Những thay đổi trong cơ chế quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá.127

4.1.3.Dự báo tình hình chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp

nước ngoài.128

4.2.CÁC QUAN ĐIỂM ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TĂNG CưỜNG KIỂM SOÁT

HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU

Tư TRỰC TIẾP NưỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC.129

4.2.1.Giải pháp tăng cường kiểm soát hoạt động chuyển giá phải đảm bảo lợi ích

tổng thể nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.129ix

4.2.2.Các giải pháp tăng cường kiểm soát chuyển giá phải phù hợp với tiến trình

hội nhập kinh tế quốc tế và các cam kết quốc tế của Việt Nam .130

4.2.3.Các giải pháp tăng cường kiểm soát hoạt động chuyển giá của Cục thuế

Vĩnh Phúc phải đặt trong tổng thể các giải pháp chung của cả nước phù hợp điều

kiện thực tiễn.130

4.3.CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CưỜNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN

GIÁ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU Tư TRỰC TIẾP NưỚC

NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 .131

4.3.1. Nhóm giải pháp nghiệp vụ.131

4.3.2. Tăng cường đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu về kiểm soát chuyển giá .146

4.3.3. Tăng cường trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ giữa các bộ phận trong cơ

quan thuế.147

4.3.4. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ .148

4.4.CÁC GIẢI PHÁP ĐIỀU KIỆN .148

4.4.1.Nhóm giải pháp hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát

chuyển giá .148

4.4.2.Nhóm giải pháp tăng cường trách nhiệm của Tổng cục Thuế trong công tác

kiểm soát chuyển giá.160

4.4.3.Nhóm giải pháp kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.171

4.4.4.Các giải pháp điều kiện khác .172

KẾT LUẬN .174

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN

ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ĐÃ ĐưỢC CÔNG BỐ .176

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .177

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY