Luận án Khai thác dữ liệu dna đa hệ gen, biểu hiện và nghiên cứu tính chất của β-Xylosidase từ vi sinh vật ruột mối coptotermes gestroi ở Việt Nam

1. Lý do chọn đề tài Lignocellulose là thành phần chính của sinh khối thực vật trong tự nhiên đƣợc thải ra với một khối lƣợng rất lớn. Ở nƣớc ta, ƣớc tính hàng năm, nguồn sinh khối này từ phế phẩm nông nghiệp nhƣ rơm, rạ, bã cây mía, lên đến 50 triệu tấn. Đây chính là nguyên liệu của nhiều ngành công nghiệp để tạo ra các sản phẩm có giá trị nhƣ cồn sinh học, chất dinh dƣỡng bổ sung cho ngƣời và vật nuôi,. Hiện nay biện pháp xử lý các phế phẩm này chủ yếu là đốt gây lãng phí rất lớn, ảnh hƣởng tiêu cực đến môi trƣờng sống và sức khoẻ con ngƣời. Trong các phƣơng pháp xử lý sinh khối thực vật, thì phƣơng pháp sử dụng tác nhân vật lý và hóa học có nhiều nhƣợc điểm nhƣ hiệu suất tạo đƣờng đơn thấp, yêu cầu các thiết bị chuyên dụng phù hợp với giá thành cao, các dung môi vẫn tồn dƣ trong sản phẩm và gây ra các vấn đề về môi trƣờng, . Phƣơng pháp xử lý bằng enzyme có nhiều ƣu điểm vƣợt trội nhƣ chủ động điều khiển các phản ứng và sản phẩm của từng giai đoạn chuyển hóa, không tồn dƣ hóa chất nên thân thiện với môi trƣờng, . Vì vậy việc tìm kiếm và sản xuất nguồn enzyme thủy phân sinh khối thực vật, vẫn đang đƣợc quan tâm ở hầu hết các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC