Luận án Giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo của các trường/khoa đại học sư phạm

1. Tính cấp thiết của đề tài Chất lượng giáo dục luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của toàn xã hội vì tầm quan trọng của nó đối với sự nghiệp phát triển đất nước. Đất nước thịnh hay suy, yếu hay mạnh, phụ thuộc phần lớn vào CL sản phẩm của giáo dục. Đối với các trường ĐH cũng như các cơ sở đào tạo hiện nay, phấn đấu nâng cao CLGD luôn được xem là nhiệm vụ quan trọng nhất. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, chất lượng CLGD không chỉ đơn thuần đạt các chuẩn mực quốc gia mà phải tiến tới đạt các chuẩn mực trong khu vực và trên thế giới. Sau gần 30 năm đổi mới, hệ thống GDĐH nước ta đã phát triển rõ rệt về quy mô, đa dạng về loại hình trường và hình thức đào tạo; bước đầu điều chỉnh cơ cấu hệ thống, cải tiến chương trình, quy trình đào tạo; đã cung cấp nguồn lao động chủ yếu có trình độ cao phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH, quá trình CNH, HĐH đất nước, bảo đảm an ninh quốc phòng và hội nhập quốc tế. Bên cạnh những thành tựu nổi bật nói trên, “hạn chế lớn nhất của GDĐH nước ta hiện nay là CL đào tạo chưa đáp ứng được đòi hỏi của sự phát triển KT-XH của đất nước và nếu không có giải pháp khắc phục quyết liệt, hiệu quả thì đất nước sẽ mất đi lợi thế cạnh tranh quan trọng về CL và số lượng nguồn nhân lực” [7; tr.3]

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC