Luận án Dự báo tuổi thọ sử dụng của cầu bê tông cốt thép ven biển Việt Nam do xâm nhập clo

Hệ thống mạng lưới ñường giao thông của Việt nam trong những thập kỷ qua ñã ñược nhà nước ñầu tư rất lớn. Việc ñảm bảo an toàn và ñộ bền cho các cầu cũ và các cầu mới là một nhiệm vụ phải ñược ñặt ra. Trong số các cầu trên mạng lưới giao thông của Việt Nam có rất nhiều cầu ñi ven biển. Các kết cấu bê tông cốt thép nói chung và cầu bê tông cốt thép nói riêng trong môi trường biển theo thời gian sẽ bị clo xâm nhập gây ra ăn mòn cốt thép làm giảm ñộ bền và giảm tuổi thọ sử dụng. Việt Nam là quốc gia biển có bờ biển dài, khí hậu nhiệt ñới gió mùa, nhiệt ñộ khá cao, ñộ ẩm lớn. ðây chính là yếu tố thúc ñẩy nhanh ăn mòn cốt thép trong các cầu bê tông cốt thép ven biển Việt Nam. Hơn nữa theo kịch bản biến ñổi khí hậu thì nhiệt ñộ sẽ tăng, nước biển dâng cao. Nước mặn sẽ xâm nhập sâu vào các sông do ñó nhiều kết cấu sẽ bị ảnh hưởng của nước biển và xâm nhập mặn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC