Luận án Đổi mới tổ chức và hoạt động của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước là một chủ trương cơ bản, lâu dài và khó khăn do Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) khởi xướng và lãnh đạo thực hiện. Quá trình này đòi hỏi sự tham gia của đông đảo các lực lượng xã hội, đặt ra cho toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó có Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh phải tự đổi mới, tự hoàn thiện. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên (TN), do ĐCSVN và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Với chức năng là Đội dự bị tin cậy của Đảng; trường học xã hội chủ nghĩa (XHCN) của TN; đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị nước ta, trong đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Với tư cách là tổ chức trực tiếp, gần nhất của các tầng lớp TN, một trong các thiết chế ngoài nhà nước để thực thi dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân nói chung, TN nói riêng, Đoàn Thanh niên (ĐTN) phải tìm được câu trả lời đổi mới, hoàn thiện như thế nào để đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp TN, động viên và khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo của nguồn nhân lực trẻ trên các lãnh vực trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước, góp phần tạo động lực của sự phát triển theo mục tiêu của Đảng. Điều đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước là cực kỳ quan trọng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC