Luận án Đánh giá quản lý rừng bền vững và giám sát thực hiện sau khi đƣợc cấp chứng chỉ rừng tại công ty lâm nghiệp bến hải, tỉnh Quảng Trị

1. Sự cần thi t của luận án Rừng là tài nguyên quý báu của quốc gia, là bộ phận quan trọng của môi trường sống, có giá trị to lớn không chỉ đối với nền kinh tế đất nước, mà còn có vai trò quan trọng đối với phát triển sinh kế của cộng đồng và bảo vệ môi trường sinh thái. Ở nước ta, trong suốt nhiều thập kỷ qua, rừng đã có những đóng góp đáng kể vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, vào phát triển nền kinh tế quốc dân, và có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn và xói đói giảm nghèo. Tuy nhiên, các tác động khai thác quá mức, không bền vững của con người đã và đang làm suy giảm số lượng và chất lượng rừng rõ rệt. Mất rừng và suy thoái tài nguyên rừng đã không chỉ gây ra những tác động xấu đến môi trường, như xói mòn đất, lũ lụt xảy ra với tần suất cao, góp phần dẫn đến biến đổi khí hậu, mà còn ảnh hưởng đến sinh kế của người dân và sự phát triển bền vững của đất nước Đứng trước những thách thức về sự suy kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, sự xuống cấp của môi trường toàn cầu ngày càng tăng, khái niệm phát triển bền vững được đưa ra nhằm đạt được sự phát triển có thể đáp ứng đuợc những nhu cầu hiện tại mà không ảnh huởng, tổn hại đến những khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tiếp theo .” (WECD, 1987)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC