Luận án Bài toán chẩn đoán kĩ thuật và vận dụng trong dạy học nghề điện tử dân dụng

1. Lí do chọn đề tài Trong “Chiến lƣợc phát triển giáo dục 2011-2020”, ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tƣớng Chính phủ đã chỉ ra những hạn chế của giáo dục giai đoạn 2001-2010, trong đó có nêu: “đ, Nội dung chương trình, phương pháp dạy và học, công tác thi, kiểm tra, đánh giá chậm được đổi mới. Nội dung chương trình còn nặng về lí thuyết, phương pháp dạy học lạc hậu, chưa phù hợp với đặc thù khác nhau của các loại hình cơ sở giáo dục, vùng miền và các đối tượng người học; nhà trường chưa gắn chặt với đời sống kinh tế, xã hội; chưa chuyển mạnh sang đào tạo theo nhu cầu xã hội; chưa chú trọng giáo dục kĩ năng sống, phát huy tính sáng tạo, năng lực thực hành của học sinh, sinh viên.” [48, tr 5]. Trƣớc bối cảnh, thời cơ và thách thức đối với giáo dục nƣớc ta giai đoạn 2011-2020, Đảng và Nhà nƣớc đã xác định mục tiêu phát triển giáo dục đến năm 2020 là: “Đến năm 2020, nền giáo dục nước ta được đổi mới căn bản và toàn diện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; chất lượng giáo dục được nâng cao một cách toàn diện, gồm: giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, năng lực sáng tạo, năng lực thực hành, năng lực ngoại ngữ và tin học ” [48, tr 8]. Đồng thời, trong nội dung chiến lƣợc phát triển giáo dục cũng đề ra các giải pháp phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020, trong đó có giải pháp đổi mới nội dung, phƣơng pháp dạy học, thi, kiểm tra và đánh giá chất lƣợng giáo dục: “d, Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo và năng lực tự học của người học ” [48, tr 12].

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC