Khóa luận Xây dựng thương hiệu gạo cho công ty cổ phần Gentraco giai đoạn 2008 - 2012

MỤC LỤCChương 1 GIỚI THIỆU 11.1. Lí do chọn đề tài nghiên cứu 11.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 21.3. Phương pháp nghiên cứu 21.3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 21.3.2. Phương pháp xử lý dữ liệu 21.4. Ý nghĩa nghiên cứu 31.5. Nội dung của bài nghiên cứu 3Chương 2 CƠ SỞ LÍ LUẬN 42.1. Tổng quan về thương hiệu 42.1.1. Quan niệm về thương hiệu 42.1.2. Đặc điểm của thương hiệu 52.1.3. Thành phần của thương hiệu 52.1.4. Vai trò của thương hiệu 62.1.5. Giá trị thương hiệu (Tài sản thương hiệu) 62.2. Tiến trình xây dựng thương hiệu 72.2.1. Xây dựng nền móng thương hiệu 82.2.2. Định vị thương hiệu 92.2.3. Xây dựng chiến lược thương hiệu 92.2.4. Xây dựng chiến lược truyền thông 92.2.5. Đo lường và hiệu chỉnh thương hiệu 92.3. Những khái niệm khác có liên quan 10Chương 3 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO 113.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 113.2. Tình hình hoạt động của công ty trong thời gian qua 133.2.1. Chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của công ty 133.2.1.1. Chức năng 133.2.1.2. Nhiệm vụ 133.2.1.3. Mục tiêu 133.2.2. Lĩnh vực kinh doanh 133.2.3. Cơ cấu tổ chức, quản trị nhân sự trong công ty 143.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm 2004-2006 163.2.5. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động 183.2.5.1. Thuận lợi 183.2.5.2. Khó khăn 193.2.6. Định hướng phát triển kinh doanh của công ty trong thời gian sắp tới 19Chương 4 THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO 214.1. Nhận thức về vấn đề thương hiệu 214.2. Ý thức phát triển thương hiệu tại công ty 234.3. Thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu trong thời gian qua 254.3.1. Xây dựng các thành phần thương hiệu 254.3.2. Xây dựng hệ thống truyền thông marketing 274.3.3. Các hoạt động quảng bá thương hiệu 284.4. Định hướng phát triển thương hiệu gạo 29Chương 5 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 315.1. Ảnh hưởng bởi các chính sách của nhà nước và một số yếu tố vĩ mô khác 315.2. Phân tích các thương hiệu cạnh tranh 325.2.1. Thị trường kinh doanh gạo nội địa trong những năm vừa qua 325.2.2. Phân tích thương hiệu cạnh tranh 335.3. Phân tích khách hàng 385.4. Phân khúc và lựa chọn thị trường mục tiêu 39Chương 6 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU GẠO 426.1. Định hướng phát triển và thị trường mục tiêu 426.1.1. Định hướng phát triển 426.1.2. Thị trường mục tiêu 426.2. Mục tiêu marketing của việc xây dựng thương hiệu gạo 436.2.1. Căn cứ xây dựng mục tiêu 436.2.2. Mục tiêu 436.3. Mô hình xây dựng thương hiệu 436.3.1. Tầm quan trọng của xây dựng thương hiệu 436.3.2. Mô hình xây dựng thương hiệu 446.4. Định vị thương hiệu 456.5. Đề xuất chiến lược kiến tạo, truyền thông thương hiệu 496.5.1. Chiến lược thương hiệu 496.5.2. Kiến tạo các thành phần thương hiệu 506.5.3. Chiến lược truyền thông, quảng bá thương hiệu 516.5.3.1. Mục tiêu truyền thông 516.5.3.2. Thông điệp truyền thông 526.5.3.3. Hoạt động truyền thông tĩnh 526.5.3.4. Hoạt động truyền thông động 536.6. Dự toán ngân sách và ước lượng kết quả đạt được 57Chương 7 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 607.1. Kết luận 607.2. Kiến nghị 617.3. Những đóng góp và hạn chế của đề tài nghiên cứu 61

MỤC LỤC

Chương 1 GIỚI THIỆU 1

1.1. Lí do chọn đề tài nghiên cứu 1

1.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 2

1.3. Phương pháp nghiên cứu 2

1.3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 2

1.3.2. Phương pháp xử lý dữ liệu 2

1.4. Ý nghĩa nghiên cứu 3

1.5. Nội dung của bài nghiên cứu 3

Chương 2 CƠ SỞ LÍ LUẬN 4

2.1. Tổng quan về thương hiệu 4

2.1.1. Quan niệm về thương hiệu 4

2.1.2. Đặc điểm của thương hiệu 5

2.1.3. Thành phần của thương hiệu 5

2.1.4. Vai trò của thương hiệu 6

2.1.5. Giá trị thương hiệu (Tài sản thương hiệu) 6

2.2. Tiến trình xây dựng thương hiệu 7

2.2.1. Xây dựng nền móng thương hiệu 8

2.2.2. Định vị thương hiệu 9

2.2.3. Xây dựng chiến lược thương hiệu 9

2.2.4. Xây dựng chiến lược truyền thông 9

2.2.5. Đo lường và hiệu chỉnh thương hiệu 9

2.3. Những khái niệm khác có liên quan 10

Chương 3 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO 11

3.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 11

3.2. Tình hình hoạt động của công ty trong thời gian qua 13

3.2.1. Chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của công ty 13

3.2.1.1. Chức năng 13

3.2.1.2. Nhiệm vụ 13

3.2.1.3. Mục tiêu 13

3.2.2. Lĩnh vực kinh doanh 13

3.2.3. Cơ cấu tổ chức, quản trị nhân sự trong công ty 14

3.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm 2004-2006 16

3.2.5. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động 18

3.2.5.1. Thuận lợi 18

3.2.5.2. Khó khăn 19

3.2.6. Định hướng phát triển kinh doanh của công ty trong thời gian sắp tới 19

Chương 4 THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO 21

4.1. Nhận thức về vấn đề thương hiệu 21

4.2. Ý thức phát triển thương hiệu tại công ty 23

4.3. Thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu trong thời gian qua 25

4.3.1. Xây dựng các thành phần thương hiệu 25

4.3.2. Xây dựng hệ thống truyền thông marketing 27

4.3.3. Các hoạt động quảng bá thương hiệu 28

4.4. Định hướng phát triển thương hiệu gạo 29

Chương 5 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 31

5.1. Ảnh hưởng bởi các chính sách của nhà nước và một số yếu tố vĩ mô khác 31

5.2. Phân tích các thương hiệu cạnh tranh 32

5.2.1. Thị trường kinh doanh gạo nội địa trong những năm vừa qua 32

5.2.2. Phân tích thương hiệu cạnh tranh 33

5.3. Phân tích khách hàng 38

5.4. Phân khúc và lựa chọn thị trường mục tiêu 39

Chương 6 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU GẠO 42

6.1. Định hướng phát triển và thị trường mục tiêu 42

6.1.1. Định hướng phát triển 42

6.1.2. Thị trường mục tiêu 42

6.2. Mục tiêu marketing của việc xây dựng thương hiệu gạo 43

6.2.1. Căn cứ xây dựng mục tiêu 43

6.2.2. Mục tiêu 43

6.3. Mô hình xây dựng thương hiệu 43

6.3.1. Tầm quan trọng của xây dựng thương hiệu 43

6.3.2. Mô hình xây dựng thương hiệu 44

6.4. Định vị thương hiệu 45

6.5. Đề xuất chiến lược kiến tạo, truyền thông thương hiệu 49

6.5.1. Chiến lược thương hiệu 49

6.5.2. Kiến tạo các thành phần thương hiệu 50

6.5.3. Chiến lược truyền thông, quảng bá thương hiệu 51

6.5.3.1. Mục tiêu truyền thông 51

6.5.3.2. Thông điệp truyền thông 52

6.5.3.3. Hoạt động truyền thông tĩnh 52

6.5.3.4. Hoạt động truyền thông động 53

6.6. Dự toán ngân sách và ước lượng kết quả đạt được 57

Chương 7 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60

7.1. Kết luận 60

7.2. Kiến nghị 61

7.3. Những đóng góp và hạn chế của đề tài nghiên cứu 61

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY