Khóa luận Xác định mức biến động giá trị tài sản của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

MỤC LỤC*.*.*.*.*.*.* LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I 5CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÁC ĐỊNH MỨC BIẾN ĐỘNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA CÔNG TY 51. Tồng quan về mức biến động giá trị tài sản 51.1. Khái niệm 51.2. Phân loại 51.3. Vai trò của việc xác định mức biến động giá trị tài sản 72. Mức biến động của giá trị tài sản công ty 82.1. Khái niệm 82.2. Ý nghĩa của việc xác định mức biến động giá trị tài sản công ty 82.3. Các phương pháp để ước tính mức biến động giá trị tài sản công ty 102.3.1. Dựa vào số liệu giá trị tài sản trong quá khứ 112.3.2. Dựa vào các tài sản tài chính công ty phát hành 112.3.3. Dựa vào mức biến động giá trị tài sản của các công ty tương đồng 152.3.4. Dựa vào lý thuyết quyền chọn 152.3.5. Dựa vào phương trình hồi quy mô hình hóa mức biến động ẩn của giá trị tài sản công ty 25CHƯƠNG II 30XÁC ĐỊNH MỨC BIẾN ĐỘNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 301. Dựa vào lý thuyết quyền chọn 301.1. Thu thập dữ liệu 311.2. Xác định giá trị các tham số của mô hình 321.3. Xây dựng công thức tính và lập trình trong Matlab 361.4. Kết quả 402. Dựa vào mức biến động giá trị tài sản của các công ty tương đồng 422.1. Thu thập dữ liệu 422.2. Ước tính mức biến động giá trị tài sản chung cho các công ty trong ngành dược 433. Dựa vào phương trình hồi quy mô hình hóa mức biến động ẩn của giá trị tài sản công ty 433.1. Thu thập dữ liệu 433.2. Xác định giá trị các tham số trong phương trình hồi quy 433.3. Kết quả phương trình hồi quy 47 CHƯƠNG III 49NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỨC BIẾN ĐỘNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 491. Những vấn đề gặp phải khi xác định mức biến động giá trị tài sản công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 491.1. Vấn đề với giả thiết của mô hình 501.2. Vấn đề với dữ liệu 522. Những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các phương pháp xác định mức biến động giá trị tài sản công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 532.1. Kiến nghị với nhà quản lý 542.1.1. Về công tác quản lý và giám sát 542.1.2. Về hoạt động của thị trường 562.1.3. Về xây dựng cơ sở hạ tầng cho thị trường chứng khoán 572.1.4. Về đa dạng các hàng hóa trên thị trường chứng khoán 572.1.5. Về quản lý và công khai hóa thông tin 612.1.6. Các chính sách hỗ trợ khác 652.2. Kiến nghị với các trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán 662.2.1 Về hoàn thiện cơ cấu tổ chức 662.2.2 Về nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên 682.3. Kiến nghị với các nhà đầu tư 70KẾT LUẬN 72TÀI LIỆU THAM KHẢO 74DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU 76DANH MỤC CÁC BẢNG 77PHỤ LỤC 78

MỤC LỤC

*.*.*.*.*.*.*

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 5

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÁC ĐỊNH MỨC BIẾN ĐỘNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA CÔNG TY 5

1. Tồng quan về mức biến động giá trị tài sản 5

1.1. Khái niệm 5

1.2. Phân loại 5

1.3. Vai trò của việc xác định mức biến động giá trị tài sản 7

2. Mức biến động của giá trị tài sản công ty 8

2.1. Khái niệm 8

2.2. Ý nghĩa của việc xác định mức biến động giá trị tài sản công ty 8

2.3. Các phương pháp để ước tính mức biến động giá trị tài sản công ty 10

2.3.1. Dựa vào số liệu giá trị tài sản trong quá khứ 11

2.3.2. Dựa vào các tài sản tài chính công ty phát hành 11

2.3.3. Dựa vào mức biến động giá trị tài sản của các công ty tương đồng 15

2.3.4. Dựa vào lý thuyết quyền chọn 15

2.3.5. Dựa vào phương trình hồi quy mô hình hóa mức biến động ẩn của giá trị tài sản công ty 25

CHƯƠNG II 30

XÁC ĐỊNH MỨC BIẾN ĐỘNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 30

1. Dựa vào lý thuyết quyền chọn 30

1.1. Thu thập dữ liệu 31

1.2. Xác định giá trị các tham số của mô hình 32

1.3. Xây dựng công thức tính và lập trình trong Matlab 36

1.4. Kết quả 40

2. Dựa vào mức biến động giá trị tài sản của các công ty tương đồng 42

2.1. Thu thập dữ liệu 42

2.2. Ước tính mức biến động giá trị tài sản chung cho các công ty trong ngành dược 43

3. Dựa vào phương trình hồi quy mô hình hóa mức biến động ẩn của giá trị tài sản công ty 43

3.1. Thu thập dữ liệu 43

3.2. Xác định giá trị các tham số trong phương trình hồi quy 43

3.3. Kết quả phương trình hồi quy 47

CHƯƠNG III 49

NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỨC BIẾN ĐỘNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 49

1. Những vấn đề gặp phải khi xác định mức biến động giá trị tài sản công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 49

1.1. Vấn đề với giả thiết của mô hình 50

1.2. Vấn đề với dữ liệu 52

2. Những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các phương pháp xác định mức biến động giá trị tài sản công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 53

2.1. Kiến nghị với nhà quản lý 54

2.1.1. Về công tác quản lý và giám sát 54

2.1.2. Về hoạt động của thị trường 56

2.1.3. Về xây dựng cơ sở hạ tầng cho thị trường chứng khoán 57

2.1.4. Về đa dạng các hàng hóa trên thị trường chứng khoán 57

2.1.5. Về quản lý và công khai hóa thông tin 61

2.1.6. Các chính sách hỗ trợ khác 65

2.2. Kiến nghị với các trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán 66

2.2.1 Về hoàn thiện cơ cấu tổ chức 66

2.2.2 Về nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên 68

2.3. Kiến nghị với các nhà đầu tư 70

KẾT LUẬN 72

TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU 76

DANH MỤC CÁC BẢNG 77

PHỤ LỤC 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY