Khóa luận Xác định đồng thời hàm lượng Kẽm, Cadimi, Chì, Đồng trong các mẫu nước sông và rau bằng phương pháp Vôn-Ampe hòa tan anot xung vi phân

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNMỞ ĐẦU 1Phần I: TỔNG QUAN 3I. 1 Nguyên tố Chì (Pb) và các phương pháp xác định 3I.1.1 Giới thiệu về nguyên tố Chì (Pb) 3I.1.2 Các phương pháp xác định Chì (Pb) 4I.1.2.1 Phương pháp cực phổ 4I.1.2.2 Phương pháp trắc quang 6I.1.2.3 Phương pháp AAS 6I.1.2.4 Phương pháp chuẩn độ Complexon 7I.1.2.4.1 Xác định trực tiếp bằng chỉ thị Ecrioccrom đen T 7I.1.2.4.2 Xác định trực tiếp bằng chỉ thị Xylen da cam 7I.2 Nguyên tố Cadimi (Cd) và các phương pháp xác định 7I.2.1 Giới thiệu về nguyên tố Cadimi (Cd) 7I.2.2 Các phương pháp xác định Cadimi (Cd) 8I.2.2.1 Phương pháp trắc quang 8I.2.2.2 Phương pháp chuẩn độ Complexon 10I.2.2.3 Phương pháp AAS 11I.2.2.4 Phương pháp cực phổ 12I.3 Nguyên tố Kẽm (Zn) và các phương pháp xác định 13 I.3.1 Giới thiệu về nguyên tố Kẽm (Zn) 13I.3.2 Các phương pháp xác định Kẽm (Zn) 15I.3.2.1 Phương pháp trắc quang 15 I.3.2.2 Phương pháp cực phổ 18I.3.2.3 Phương pháp AAS 20I.4 Nguyên tố Đồng (Cu) và các phương pháp xác định 20I.4.1 Giới thiệu về nguyên tố Đồng (Cu) 20 I.4.2 Các phương pháp xác định Đồng (Cu) 23I.4.2.1 Phương pháp trắc quang sử dụng thuốc thử DDC 23I.4.2.2 Phương pháp cực phổ 23I.4.2.3 Phương pháp Neocuprionie 25I.4.2.4 Phương pháp AAS 26I.5 Phương pháp cực phổ 27I.5.1 Cơ sở của phương pháp cực phổ 27I.5.1.1 Phương pháp cực phổ sóng vuông 31I.5.1.2 Phương pháp cực phổ xung thường (NPP) 33I.5.1.3 Phương pháp cực phổ xung vi phân (DPP) 35I.5.2 Phương pháp Vôn-Ampe hòa tan 36I.5.3 Phương pháp Vôn-Ampe hòa tan hấp thụ (AdSV) 38I.5.4 Các phương pháp phân tích định lượng trong phân tích điện hóa 41I.5.4.1 Phương pháp mẫu chuẩn 41I.5.4.2 Phương pháp đường chuẩn 41I.5.4.3 Phương pháp thêm chuẩn 41I.5.4.4 Phương pháp thêm 42I.5.5. Các loại điện cực được sử dụng trong phân tích cực phổ 43I.5.5.1 Cực rắn hình đĩa (RDE) 43I.5.5.2 Điện cực màng thủy tinh (TMFE) 44I.5.5.3 Điện cực giọt thủy ngân treo (HMDE) 44Phần II: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ 46II.1 Thiết bị, dụng cụ và hóa chất 46II.1.1 Thiết bị, dụng cụ 46II.1.2 Hóa chất 46II.2 Lấy và bảo quản mẫu 47II.3 Quy trình vô cơ hóa mẫu 47 II.4 Xác định đồng thời Zn(II), Cd(II), Pb(II), Cu(II) 48II.4.1 Thực nghiệm tìm các điều kiện tối ưu cho phép xác định Zn(II), Cd(II), Pb(II), Cu(II) 48II.4.1.1 Pha chế dung dịch cho phép xác định Zn(II), Cd(II), Pb(II), Cu(II) 48II.4.1.2 Khảo sát các điều kiện tối ưu cho phép xác định Zn(II), Cd(II), Pb(II), Cu(II) 49II.4.1.2.1 Khảo sát sự xuất hiện pic 49II.4.1.2.2 Khảo sát biên độ xung 49II.4.1.2.3 Khảo sát thời gian đặt xung 50II.4.1.2.4 Khảo sát tốc độ quét thế 51II.4.1.2.5 Khảo sát thời gian sục khí 52II.4.1.2.6 Khảo sát thời gian cân bằng 52II.4.1.2.7 Khảo sát ảnh hưởng nồng độ của mỗi chất lên nhau 53II.4.1.2.7.1 Ảnh hưởng nồng độ của Ni(II) tới Zn(II), Cd(II), Pb(II), Cu(II) trong nền đệm axetat 53II.4.1.2.7.2 Ảnh hưởng nồng độ của Fe(III) tới Zn(II), Cd(II), Pb(II),Cu(II) trong nền đệm axetat 55II.4.1.2.7.3 Ảnh hưởng nồng độ của Pb(II) tới Cd(II) trong nền đệm axetat 58II.4.1.2.7.4 Ảnh hưởng nồng độ của Zn(II) tới Cd(II) trong nền đệm axetat 59II.4.1.2.7.5 Ảnh hưởng nồng độ của Cu(II) tới Pb(II) trong nền đệm axetat 61II.4.1.3 Kết quả khảo sát các điều kiện tối ưu cho phép xác định đồng thời Zn(II), Cd(II), Pb(II), Cu(II) 62II.4.2 Xác định trong Zn(II), Cd(II), Pb(II), Cu(II) mẫu tự tạo 63II.4.3 Định lượng Kẽm (II), Cadimi (II), Chì (II), Đồng (II) trong mẫu nước sông 66II.4.4 Định lượng Kẽm (II), Cadimi (II), Chì (II), Đồng (II) trong mẫu rau 68Phần III: KẾT LUẬN 74TÀI LIỆU THAM KHẢO 75

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

MỞ ĐẦU 1

Phần I: TỔNG QUAN 3

I. 1 Nguyên tố Chì (Pb) và các phương pháp xác định 3

I.1.1 Giới thiệu về nguyên tố Chì (Pb) 3

I.1.2 Các phương pháp xác định Chì (Pb) 4

I.1.2.1 Phương pháp cực phổ 4

I.1.2.2 Phương pháp trắc quang 6

I.1.2.3 Phương pháp AAS 6

I.1.2.4 Phương pháp chuẩn độ Complexon 7

I.1.2.4.1 Xác định trực tiếp bằng chỉ thị Ecrioccrom đen T 7

I.1.2.4.2 Xác định trực tiếp bằng chỉ thị Xylen da cam 7

I.2 Nguyên tố Cadimi (Cd) và các phương pháp xác định 7

I.2.1 Giới thiệu về nguyên tố Cadimi (Cd) 7

I.2.2 Các phương pháp xác định Cadimi (Cd) 8

I.2.2.1 Phương pháp trắc quang 8

I.2.2.2 Phương pháp chuẩn độ Complexon 10

I.2.2.3 Phương pháp AAS 11

I.2.2.4 Phương pháp cực phổ 12

I.3 Nguyên tố Kẽm (Zn) và các phương pháp xác định 13

I.3.1 Giới thiệu về nguyên tố Kẽm (Zn) 13

I.3.2 Các phương pháp xác định Kẽm (Zn) 15

I.3.2.1 Phương pháp trắc quang 15

I.3.2.2 Phương pháp cực phổ 18

I.3.2.3 Phương pháp AAS 20

I.4 Nguyên tố Đồng (Cu) và các phương pháp xác định 20

I.4.1 Giới thiệu về nguyên tố Đồng (Cu) 20

I.4.2 Các phương pháp xác định Đồng (Cu) 23

I.4.2.1 Phương pháp trắc quang sử dụng thuốc thử DDC 23

I.4.2.2 Phương pháp cực phổ 23

I.4.2.3 Phương pháp Neocuprionie 25

I.4.2.4 Phương pháp AAS 26

I.5 Phương pháp cực phổ 27

I.5.1 Cơ sở của phương pháp cực phổ 27

I.5.1.1 Phương pháp cực phổ sóng vuông 31

I.5.1.2 Phương pháp cực phổ xung thường (NPP) 33

I.5.1.3 Phương pháp cực phổ xung vi phân (DPP) 35

I.5.2 Phương pháp Vôn-Ampe hòa tan 36

I.5.3 Phương pháp Vôn-Ampe hòa tan hấp thụ (AdSV) 38

I.5.4 Các phương pháp phân tích định lượng trong phân tích điện hóa 41

I.5.4.1 Phương pháp mẫu chuẩn 41

I.5.4.2 Phương pháp đường chuẩn 41

I.5.4.3 Phương pháp thêm chuẩn 41

I.5.4.4 Phương pháp thêm 42

I.5.5. Các loại điện cực được sử dụng trong phân tích cực phổ 43

I.5.5.1 Cực rắn hình đĩa (RDE) 43

I.5.5.2 Điện cực màng thủy tinh (TMFE) 44

I.5.5.3 Điện cực giọt thủy ngân treo (HMDE) 44

Phần II: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ 46

II.1 Thiết bị, dụng cụ và hóa chất 46

II.1.1 Thiết bị, dụng cụ 46

II.1.2 Hóa chất 46

II.2 Lấy và bảo quản mẫu 47

II.3 Quy trình vô cơ hóa mẫu 47

II.4 Xác định đồng thời Zn(II), Cd(II), Pb(II), Cu(II) 48

II.4.1 Thực nghiệm tìm các điều kiện tối ưu cho phép xác định Zn(II), Cd(II), Pb(II), Cu(II) 48

II.4.1.1 Pha chế dung dịch cho phép xác định Zn(II), Cd(II), Pb(II), Cu(II) 48

II.4.1.2 Khảo sát các điều kiện tối ưu cho phép xác định Zn(II), Cd(II), Pb(II), Cu(II) 49

II.4.1.2.1 Khảo sát sự xuất hiện pic 49

II.4.1.2.2 Khảo sát biên độ xung 49

II.4.1.2.3 Khảo sát thời gian đặt xung 50

II.4.1.2.4 Khảo sát tốc độ quét thế 51

II.4.1.2.5 Khảo sát thời gian sục khí 52

II.4.1.2.6 Khảo sát thời gian cân bằng 52

II.4.1.2.7 Khảo sát ảnh hưởng nồng độ của mỗi chất lên nhau 53

II.4.1.2.7.1 Ảnh hưởng nồng độ của Ni(II) tới Zn(II), Cd(II), Pb(II), Cu(II) trong nền đệm axetat 53

II.4.1.2.7.2 Ảnh hưởng nồng độ của Fe(III) tới Zn(II), Cd(II), Pb(II),Cu(II) trong nền đệm axetat 55

II.4.1.2.7.3 Ảnh hưởng nồng độ của Pb(II) tới Cd(II) trong nền đệm axetat 58

II.4.1.2.7.4 Ảnh hưởng nồng độ của Zn(II) tới Cd(II) trong nền đệm axetat 59

II.4.1.2.7.5 Ảnh hưởng nồng độ của Cu(II) tới Pb(II) trong nền đệm axetat 61

II.4.1.3 Kết quả khảo sát các điều kiện tối ưu cho phép xác định đồng thời Zn(II), Cd(II), Pb(II), Cu(II) 62

II.4.2 Xác định trong Zn(II), Cd(II), Pb(II), Cu(II) mẫu tự tạo 63

II.4.3 Định lượng Kẽm (II), Cadimi (II), Chì (II), Đồng (II) trong mẫu nước sông 66

II.4.4 Định lượng Kẽm (II), Cadimi (II), Chì (II), Đồng (II) trong mẫu rau 68

Phần III: KẾT LUẬN 74

TÀI LIỆU THAM KHẢO 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY