Khóa luận Ứng dụng mã nguồn mở trong hệ thống giáo dục trực tuyến

Mục lục Lời Cảm Ơn Mục lục Bảng các từ viết tắt Danh sách các hình Danh sách các bảng Lời mở đầu 1Chương 1Tổng quan về Hệ Thống giáo dục trực tuyến (Learning Management System - LMS) 41.1 Khái niệm: 41.2 Lịch sử hình thành hệ thống giáo dục trực tuyến: 41.3 Sự khác biệt và ưu khuyết điểm của hệ thống đào tạo trực tuyến 61.3.1 Lợi ích của hệ thống giáo dục trực tuyến: 61.3.2 Ưu khuyết điểm của hệ thống giáo dục trực tuyến 71.3.2.1 Thuận lợi và khoaas khăn từ cơ sở đào tạo và nhà cung cấp dịch vụ đào tạo: 71.3.2.1 Thuận lợi và khó khăn cho người học 91.3.2.3 So sánh hệ thống giáo dục trực tuyến với các phương thức học tập khác 101.4 Cấu trúc của một hệ thống giáo dục trực tuyến: 111.4.1 Mô hình chức năng 111.4.2 Kiến trúc của một hệ thống giáo dục trực tuyến 71.4.3 Mô hình hệ thống giáo dục trực tuyến 81.5 Hướng phát triển của hệ thống giáo dục trực tuyến 141.6 Kết Luận 15Chương 2 GIỚ THIỆU CÁC PHẦN MỀM HỔ TRỢ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN 162.1 Hệ thống giáo dục trực tuyến 162.1.1 Yêu cầu chung cho hệ thống giáo dục trực tuyến 162.1.1.1 Về phần cứng 162.1.12 Về phần mềm 172.1.2 Cấu trúc cho một hệ thống giáo dục trực tuyến 172.1.3 Các thành phần chính trong hệ thống giáo dục trực tuyến 172.1.3.1 LCMS 172.1.3.2 LMS 172.1.3.3 Liên hệ giữa LCMS và LMS 172.1.3.4 Công cụ soạn thảo bài giảng 172.1.3.5 Kiến trúc các tầng của hệ thống giáo dục trực tuyến 172.1.4 Lựa chọn giải Pháp cho các hệ thống giáo dục trực tuyến 172.2 Dokeos: 192.2.1 Khái niệm về Dokeos 192.2.2 Tính năng của Dokeos 192.2.3 Sự phát triển hiện tại 212.2.4 Các phiên bản cho Dokeos 222.1.3.1 Phiên bản miễn phí 172.1.3.1 Phiên bản Dokeos pro 172.2.5 Tài liệu hổ trợ học tập 232.2.6 Đánh giá về Dokeos 342.3 Moodel 272.3.1 Khái niêm 272.3.2 Công nghệ 312.3.2.1Phát triển theo các tiêu chuẩn 312.3.2.2 Khả năng tích hợp các hệ thống cơ sở dữ liệu 322.3.2.2 Các hệ điều hành 322.3.3 Các công cụ phát triển nội dung: 322.3.3.1 Hướng phát triển 312.3.3.2 Khả năng tích hợp các phần mềm 31 2.3.4 Tính năng 322.3.5 Tài liệu hổ trợ học tập 402.3.6 Đánh giá 402.4 Sakai 192.4.1 Khái niệm tổng quan về Sakai 192.4.2 các công cụ tính năng của Sakai 192.4.3Công nghệ 312.4.3.1Phát triển theo các tiêu chuẩn 312.4.3.2Các phần mềm hổ trợ 322.3.2.2 Các hệ điều hành 322.3.4 Hướng phát triển của Sakai 322.3.5 Tài liệu hổ trợ học tập 402.3.6 Đánh giá 402.5 Autor 192.5.1 Khái niệm 192.5.2 tính năng của Autor 192.5.3Công nghệ 312.5.3.1Phát triển theo các tiêu chuẩn 312.5.3.2 Hổ trợ các cơ sở dữ liệu 322.3.2.2 Các hệ điều hành 322.5.4 Hướng phát triển của Sakai 322.5.5 Tài liệu hổ trợ học tập 402.5.6 Đánh giá 402.6 eFront 192.6.1 Khái niệm 192.6.2Công nghệ 312.6.2.1Phát triển theo các tiêu chuẩn 312.6.2.2 Hổ trợ các cơ sở dữ liệu 322.6.2.3 Các hệ điều hành 322.5.4 Hướng phát triển của Sakai 322.5.5 Tài liệu hổ trợ học tập 402.5.6 Đánh giá 402.7 Backboard 192.6.1 Khái niệm 192.5.2 tính năng 192.5.3Công nghệ 312.5.3.1Phát triển theo các tiêu chuẩn 312.5.3.2 Hổ trợ các cơ sở dữ liệu 322.3.2.2 Các hệ điều hành 322.5.4 Hướng phát triển của Sakai 322.5.5 Tài liệu hổ trợ học tập 402.5.6 Đánh giá 402.8 So sánh các phần mềm hổ trợ cho hệ thống giáo dục trực tuyến 192.9 Kết luận chung và hướng đi cho hệ thống giáo dục trực tuyến 192.10 Lựa chọn Moodle cho hệ thống giáo dục trực tuyến 19Chương 3 ỨNG DỤNG MOODLE CHO HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN 443.1Moodel 453.1.1 Khái niệm 453.1.2 Lịch sử phát triển của Moodle 493.1.3 Hiện trạng sử dụng Moodle trên thế giới và Việt Nam 523.1.4 Tại sao phải sử dụng Moodle 563.2 Cấu trúc của Moodle 593.2.1 Cấu trúc của Moodle 593.2.2 Công Nghệ của Moodle 603.2.3 Các thành phần công nghệ của Moodle 623.2.3.1 Yêu cầu nền tảng 313.2.3.2Các giải pháp công nghệ nền tảng 323.3 Moodle áp dụng trong hệ thống giáo dục trực tuyến 633.3.1 Các phân hệ chức năng của Moodle 623.3.1.1 Quản lý dăng nhập 313.3.1.2 Quản lý môn học khóa học trực tuyến 313.3.1.3 Quản lý môn học và bài giảng của giáo viên 313.3.1.4 Quản lý thống kê tài khoản của Admin 313.3.1.5Quyền quản lý nội dung tin bài viết 313.3.1.6Hướng dẩn trao đổi thông tin 313.3.1.7Diển đàn thảo luận 313.3.2 Tích hợp và trao đổi thông tin của Moodle trong hệ thống giáo dục trực tuyến 623.3.2.1 Tích hợp dữ liệu 313.3.2.2 Tích hợp cung ứng dịch vụ 313.3.3 Chức năng quản trị hệ thống của Moodle trong hệ thống giáo dục trực tuyến 623.3.4 Các ứng dụng tiện ích trên Hệ thông giáo dục trực tuyến sẵn có của Moodle 623.3.4.1 Tiện ích 313.3.4.1 Giao diện của Moodle 313.3.5 Bảo mật trong hệ thống Moodle 623.3.5.1 Tên truy cập 313.3.5.2 Mật khẩu 313.3.5.3 Khả năng tổ chức nhóm người sử dụng 31PHẦN 2 : THỰC NGHIỆM 65Chương 4 Triển Khai Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến Dựa Trên Moodle và các ứng dụng tích hợp 654.1 Moodle E-learning 654.1.1 Những yêu cầu 654.1.2 Triển khai Moodle trên mội trường Redhat 5.2 664.1.2.1 Download 664.1.2.2 Cài đặt các gói cần thiết 664.1.2.3 Cài đặt và cấu hình LAMP (Linux + Apache +Mysql +php) 664.1.2.4 Cấu hình tên máy và tên Domain Server 674.1.2.5 Tạo cấu trúc thư mục moodle 674.1.2.6 Cấu hình tập tin config.php 674.1.2.7 Cấu hình MySQL 674.1.2.8 Cấu hình httpd.conf. 684.1.2.9 Cấu hình tập tin cron job 684.1.2.10 Cài đặt Moodle dướng dạng scipt 684.2 Cài đặt và cấu hình , giao diện cho Moodle , cho Bộ môn vật lý tin học (phụ lục 2 68Chương 5 TỔNG KẾT - ĐÁNH GIÁ - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 745.1 Kết luận 745.2 Ưu điểm 745.3 Khuyết điểm 755.4 Hướng phát triển và mở rộng cho đề tài: 75Tài liệu tham khảo 76Phụ lục 77

Mục lục

Lời Cảm Ơn

Mục lục

Bảng các từ viết tắt

Danh sách các hình

Danh sách các bảng

Lời mở đầu 1

Chương 1Tổng quan về Hệ Thống giáo dục trực tuyến (Learning Management System - LMS) 4

1.1 Khái niệm: 4

1.2 Lịch sử hình thành hệ thống giáo dục trực tuyến: 4

1.3 Sự khác biệt và ưu khuyết điểm của hệ thống đào tạo trực tuyến 6

1.3.1 Lợi ích của hệ thống giáo dục trực tuyến: 6

1.3.2 Ưu khuyết điểm của hệ thống giáo dục trực tuyến 7

1.3.2.1 Thuận lợi và khoaas khăn từ cơ sở đào tạo và nhà cung cấp dịch vụ đào tạo: 7

1.3.2.1 Thuận lợi và khó khăn cho người học 9

1.3.2.3 So sánh hệ thống giáo dục trực tuyến với các phương thức học tập khác 10

1.4 Cấu trúc của một hệ thống giáo dục trực tuyến: 11

1.4.1 Mô hình chức năng 11

1.4.2 Kiến trúc của một hệ thống giáo dục trực tuyến 7

1.4.3 Mô hình hệ thống giáo dục trực tuyến 8

1.5 Hướng phát triển của hệ thống giáo dục trực tuyến 14

1.6 Kết Luận 15

Chương 2 GIỚ THIỆU CÁC PHẦN MỀM HỔ TRỢ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN 16

2.1 Hệ thống giáo dục trực tuyến 16

2.1.1 Yêu cầu chung cho hệ thống giáo dục trực tuyến 16

2.1.1.1 Về phần cứng 16

2.1.12 Về phần mềm 17

2.1.2 Cấu trúc cho một hệ thống giáo dục trực tuyến 17

2.1.3 Các thành phần chính trong hệ thống giáo dục trực tuyến 17

2.1.3.1 LCMS 17

2.1.3.2 LMS 17

2.1.3.3 Liên hệ giữa LCMS và LMS 17

2.1.3.4 Công cụ soạn thảo bài giảng 17

2.1.3.5 Kiến trúc các tầng của hệ thống giáo dục trực tuyến 17

2.1.4 Lựa chọn giải Pháp cho các hệ thống giáo dục trực tuyến 17

2.2 Dokeos: 19

2.2.1 Khái niệm về Dokeos 19

2.2.2 Tính năng của Dokeos 19

2.2.3 Sự phát triển hiện tại 21

2.2.4 Các phiên bản cho Dokeos 22

2.1.3.1 Phiên bản miễn phí 17

2.1.3.1 Phiên bản Dokeos pro 17

2.2.5 Tài liệu hổ trợ học tập 23

2.2.6 Đánh giá về Dokeos 34

2.3 Moodel 27

2.3.1 Khái niêm 27

2.3.2 Công nghệ 31

2.3.2.1Phát triển theo các tiêu chuẩn 31

2.3.2.2 Khả năng tích hợp các hệ thống cơ sở dữ liệu 32

2.3.2.2 Các hệ điều hành 32

2.3.3 Các công cụ phát triển nội dung: 32

2.3.3.1 Hướng phát triển 31

2.3.3.2 Khả năng tích hợp các phần mềm 31

2.3.4 Tính năng 32

2.3.5 Tài liệu hổ trợ học tập 40

2.3.6 Đánh giá 40

2.4 Sakai 19

2.4.1 Khái niệm tổng quan về Sakai 19

2.4.2 các công cụ tính năng của Sakai 19

2.4.3Công nghệ 31

2.4.3.1Phát triển theo các tiêu chuẩn 31

2.4.3.2Các phần mềm hổ trợ 32

2.3.2.2 Các hệ điều hành 32

2.3.4 Hướng phát triển của Sakai 32

2.3.5 Tài liệu hổ trợ học tập 40

2.3.6 Đánh giá 40

2.5 Autor 19

2.5.1 Khái niệm 19

2.5.2 tính năng của Autor 19

2.5.3Công nghệ 31

2.5.3.1Phát triển theo các tiêu chuẩn 31

2.5.3.2 Hổ trợ các cơ sở dữ liệu 32

2.3.2.2 Các hệ điều hành 32

2.5.4 Hướng phát triển của Sakai 32

2.5.5 Tài liệu hổ trợ học tập 40

2.5.6 Đánh giá 40

2.6 eFront 19

2.6.1 Khái niệm 19

2.6.2Công nghệ 31

2.6.2.1Phát triển theo các tiêu chuẩn 31

2.6.2.2 Hổ trợ các cơ sở dữ liệu 32

2.6.2.3 Các hệ điều hành 32

2.5.4 Hướng phát triển của Sakai 32

2.5.5 Tài liệu hổ trợ học tập 40

2.5.6 Đánh giá 40

2.7 Backboard 19

2.6.1 Khái niệm 19

2.5.2 tính năng 19

2.5.3Công nghệ 31

2.5.3.1Phát triển theo các tiêu chuẩn 31

2.5.3.2 Hổ trợ các cơ sở dữ liệu 32

2.3.2.2 Các hệ điều hành 32

2.5.4 Hướng phát triển của Sakai 32

2.5.5 Tài liệu hổ trợ học tập 40

2.5.6 Đánh giá 40

2.8 So sánh các phần mềm hổ trợ cho hệ thống giáo dục trực tuyến 19

2.9 Kết luận chung và hướng đi cho hệ thống giáo dục trực tuyến 19

2.10 Lựa chọn Moodle cho hệ thống giáo dục trực tuyến 19

Chương 3 ỨNG DỤNG MOODLE CHO HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN 44

3.1Moodel 45

3.1.1 Khái niệm 45

3.1.2 Lịch sử phát triển của Moodle 49

3.1.3 Hiện trạng sử dụng Moodle trên thế giới và Việt Nam 52

3.1.4 Tại sao phải sử dụng Moodle 56

3.2 Cấu trúc của Moodle 59

3.2.1 Cấu trúc của Moodle 59

3.2.2 Công Nghệ của Moodle 60

3.2.3 Các thành phần công nghệ của Moodle 62

3.2.3.1 Yêu cầu nền tảng 31

3.2.3.2Các giải pháp công nghệ nền tảng 32

3.3 Moodle áp dụng trong hệ thống giáo dục trực tuyến 63

3.3.1 Các phân hệ chức năng của Moodle 62

3.3.1.1 Quản lý dăng nhập 31

3.3.1.2 Quản lý môn học khóa học trực tuyến 31

3.3.1.3 Quản lý môn học và bài giảng của giáo viên 31

3.3.1.4 Quản lý thống kê tài khoản của Admin 31

3.3.1.5Quyền quản lý nội dung tin bài viết 31

3.3.1.6Hướng dẩn trao đổi thông tin 31

3.3.1.7Diển đàn thảo luận 31

3.3.2 Tích hợp và trao đổi thông tin của Moodle trong hệ thống giáo dục trực tuyến 62

3.3.2.1 Tích hợp dữ liệu 31

3.3.2.2 Tích hợp cung ứng dịch vụ 31

3.3.3 Chức năng quản trị hệ thống của Moodle trong hệ thống giáo dục trực tuyến 62

3.3.4 Các ứng dụng tiện ích trên Hệ thông giáo dục trực tuyến sẵn có của Moodle 62

3.3.4.1 Tiện ích 31

3.3.4.1 Giao diện của Moodle 31

3.3.5 Bảo mật trong hệ thống Moodle 62

3.3.5.1 Tên truy cập 31

3.3.5.2 Mật khẩu 31

3.3.5.3 Khả năng tổ chức nhóm người sử dụng 31

PHẦN 2 : THỰC NGHIỆM 65

Chương 4 Triển Khai Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến Dựa Trên Moodle và các ứng dụng tích hợp 65

4.1 Moodle E-learning 65

4.1.1 Những yêu cầu 65

4.1.2 Triển khai Moodle trên mội trường Redhat 5.2 66

4.1.2.1 Download 66

4.1.2.2 Cài đặt các gói cần thiết 66

4.1.2.3 Cài đặt và cấu hình LAMP (Linux + Apache +Mysql +php) 66

4.1.2.4 Cấu hình tên máy và tên Domain Server 67

4.1.2.5 Tạo cấu trúc thư mục moodle 67

4.1.2.6 Cấu hình tập tin config.php 67

4.1.2.7 Cấu hình MySQL 67

4.1.2.8 Cấu hình httpd.conf. 68

4.1.2.9 Cấu hình tập tin cron job 68

4.1.2.10 Cài đặt Moodle dướng dạng scipt 68

4.2 Cài đặt và cấu hình , giao diện cho Moodle , cho Bộ môn vật lý tin học (phụ lục 2 68

Chương 5 TỔNG KẾT - ĐÁNH GIÁ - ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 74

5.1 Kết luận 74

5.2 Ưu điểm 74

5.3 Khuyết điểm 75

5.4 Hướng phát triển và mở rộng cho đề tài: 75

Tài liệu tham khảo 76

Phụ lục 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY