Khóa luận Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy gạch CERAMIC Thanh Hóa

MỤC LỤCTrang phụ bìa Trang MỤC LỤC 1 Danh mục các sơ đồ 4 Danh mục các bảng biểu 4 PHẦN MỞ ĐẦU 6 PHẦN NỘI DUNG 9 Chương 1: Cơ sở lý luận chung về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất 9 1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 9 1.1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 9 1.1.1.1. Chi phí sản xuất 9 1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 9 1.1.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 14 1.1.2.1. Giá thành sản phẩm 14 1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 14 1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 16 1.1.4. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 16 1.1.5. Nhiệm vụ của kế toán doanh nghiệp trong việc tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 17 1.2. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 18 1.2.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành 18 1.2.1.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất 18 1.2.1.2. Đối tượng tính giá thành 19 1.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 20 1.2.3. Kế toán chi phí sản xuất 20 1.2.3.1. Kế toán chi phí sản xuất trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 20 1.2.3.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì 28 1.2.4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 30 1.2.5. Các phương pháp tính giá thành 32 1.2.5.1. Tính giá thành sản phẩm đối với doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất giản đơn 32 1.2.5.2. Tính giá thành sản phẩm đối với doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu chế biến liên tục 35 1.2.6. Tổ chức hệ thống sổ kế toán cho công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 37 Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Nhà máy gạch CERAMIC Thanh Hoá 46 2.1. Đặc điểm tình hình chung của Nhà máy gạch CERAMIC Thanh Hoá 46 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 46 2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 47 2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 50 2.2. Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Nhà máy gạch CERAMIC Thanh Hoá 54 2.2.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy 54 2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất và công tác quản lý chi phí sản xuất của Nhà máy 54 2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất 57 2.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 57 2.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 71 2.2.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 75 2.2.3.4. Tổng hợp chi phí sản xuất của toàn Nhà máy 87 2.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang 90 2.2.5. Kế toán tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy 90 2.3. Đánh giá chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Nhà máy gạch CERAMIC Thanh Hoá 92 2.3.1. Những ưu điểm 93 2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại 94 Chương 3: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Nhà máy gạch CERAMIC Thanh Hoá 96 3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Nhà máy gạch CERAMIC Thanh Hoá 96 3.2. Các giải pháp góp phần hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Nhà máy gạch CERAMIC Thanh Hoá 96 3.2.1. Phương hướng hoàn thiện 96 3.2.2. Các giải pháp hoàn thiện 97 PHẦN KẾT LUẬN 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105

MỤC LỤC

Trang phụ bìa Trang

MỤC LỤC 1

Danh mục các sơ đồ 4

Danh mục các bảng biểu 4

PHẦN MỞ ĐẦU 6

PHẦN NỘI DUNG 9

Chương 1: Cơ sở lý luận chung về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất 9

1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 9

1.1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 9

1.1.1.1. Chi phí sản xuất 9

1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 9

1.1.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 14

1.1.2.1. Giá thành sản phẩm 14

1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 14

1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 16

1.1.4. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 16

1.1.5. Nhiệm vụ của kế toán doanh nghiệp trong việc tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 17

1.2. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 18

1.2.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành 18

1.2.1.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất 18

1.2.1.2. Đối tượng tính giá thành 19

1.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 20

1.2.3. Kế toán chi phí sản xuất 20

1.2.3.1. Kế toán chi phí sản xuất trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 20

1.2.3.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì 28

1.2.4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 30

1.2.5. Các phương pháp tính giá thành 32

1.2.5.1. Tính giá thành sản phẩm đối với doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất giản đơn 32

1.2.5.2. Tính giá thành sản phẩm đối với doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu chế biến liên tục 35

1.2.6. Tổ chức hệ thống sổ kế toán cho công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 37

Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Nhà máy gạch CERAMIC Thanh Hoá 46

2.1. Đặc điểm tình hình chung của Nhà máy gạch CERAMIC Thanh Hoá 46

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 46

2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 47

2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 50

2.2. Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Nhà máy gạch CERAMIC Thanh Hoá 54

2.2.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy 54

2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất và công tác quản lý chi phí sản xuất của Nhà máy 54

2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất 57

2.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 57

2.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 71

2.2.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 75

2.2.3.4. Tổng hợp chi phí sản xuất của toàn Nhà máy 87

2.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang 90

2.2.5. Kế toán tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy 90

2.3. Đánh giá chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Nhà máy gạch CERAMIC Thanh Hoá 92

2.3.1. Những ưu điểm 93

2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại 94

Chương 3: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Nhà máy gạch CERAMIC Thanh Hoá 96

3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Nhà máy gạch CERAMIC Thanh Hoá 96

3.2. Các giải pháp góp phần hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Nhà máy gạch CERAMIC Thanh Hoá 96

3.2.1. Phương hướng hoàn thiện 96

3.2.2. Các giải pháp hoàn thiện 97

PHẦN KẾT LUẬN 103

TÀI LIỆU THAM KHẢO 105

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY