Khóa luận Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và tính giá thành sản phẩm ở công ty bánh kẹo Hải Châu

MỤC LỤC PHẦN I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 2 1. Lý do chọn đề tài (sự cần thiết của đề tài) 2 2. Mục tiêu của đề tài: 3 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3 4. Các phương pháp nghiên cứu. 3 5. Những đóng góp của đề tài. 3 PHẦN II: NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI 4 CHƯƠNG I CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 4 1.1 Một số vấn đề lý luận chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 4 1.1.1. Chi phí sản xuất 4 1.1.1.1 Khái niệm về chi phí sản xuất. 4 1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất. 4 1.1.2. Giá thành sản phẩm: 7 1.1.2.1. Khái niệm về giá thành sản phẩm: 7 1.1.2.2. Bản chất của giá thành (nội dung kinh tế của giá thành ) 7 1.1.2.3 Chức năng của giá thành sản phẩm: 8 1.1.2.4 Phân loại giá thành 9 1.1.3. Phân biệt chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 10 1.2 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 11 1.2.1. Sự cần thiết của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đối với hoạt động doanh nghiệp 11 1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành. 11 1.2.3. Tổ chức kế toán chi phí và tính giá thành, đối tượng tính giá thành. 12 1.2.3.1 Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành 12 1.2.3.2. Xác định kỳ tính giá thành 13 1.2.3.3. Phương pháp kế toán các chi phí sản xuất. 14 1.2.3.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 14 1.2.3.3.2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 16 1.2.3.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung: 18 1.2.3.3.4. Tổng hợp các chi phí sản xuất để tính giá thành: 20 1.2.3.4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang. 23 1.2.3.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 25 CHƯƠNG II - TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU 29 2.1. Tình hình tổ chức hoạt động SXKD của Công ty: 29 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Bánh kẹo Hải Châu. 29 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ: 30 2.1.3 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: 31 2.1.3.1 Tổ chức bộ máy quản lý. 31 2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức 31 2.1.3.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban chức năng: 32 2.1.3.2. Tổ chức quản lý sử dụng lao động: 33 2.1.3.3. Tình hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm. 34 2.2. Tình hình tổ chức công tác kế toán của Công ty: 36 2.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. 37 2.2.1.1 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán. 37 2.2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phần hành kế toán . 38 2.2.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán 39 2.2.2.1 Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ 39 2.2.2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản 39 2.2.2.3 Tổ chức vận dụng chế độ sổ. 42 2.2.2.4 Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán. 44 2.2.2.5 Tổ chức vận dụng các phương pháp kế toán. 44 2.2.3 Tổ chức trang bị và ứng dụng kỹ thuật tính toán vào công tác kế toán. 44 CHƯƠNG III - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU 45 3.1. Tình hình tổ chức và phân công nhân sự ké toán. 45 3.2 Tình hình tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán. 45 3.3 Tình hình tổ chức vận dụng tài khoản sổ sách kế toán 46 3.4. Tình hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại C ty 46 3.4.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 46 3.4.2 Đối tượng tính giá thành 46 3.4.3 Kỳ tính giá thành 46 3.4.4.1 Kế toán chi phí NVL trực tiếp 47 3.4.4.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 53 3.4.4.3 Kế toán chi phí sản xuất chung. 58 3.4.5 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang. 68 3.4.6 Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành. 68 CHƯƠNG IV - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU. 78 4.1 Đánh giá chung về công tác kế toán của Công ty. 78 4.1.1 Những ưu điểm: 78 4.1.2 Những hạn cần được khắc phục cải thiện 79 4.2. Đánh giá về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty. 80 4.2.1. Những ưu điểm: 80 4.2.2 Những hạn chế và tồn tại cần được khắc phục cải thiện. 81 4.3. Các giải pháp nhằm hoàn thiện việc tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty Bánh kẹo Hải Châu. 81 4.3.1 Đối với việc tổ chức công tác kế toán. 81 4.3.2 Đối với công tác kế toán giá thành 83 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 89 I. Kết luận 89 II. Kiến nghị 89

MỤC LỤC

PHẦN I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 2

1. Lý do chọn đề tài (sự cần thiết của đề tài) 2

2. Mục tiêu của đề tài: 3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3

4. Các phương pháp nghiên cứu. 3

5. Những đóng góp của đề tài. 3

PHẦN II: NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI 4

CHƯƠNG I CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 4

1.1 Một số vấn đề lý luận chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 4

1.1.1. Chi phí sản xuất 4

1.1.1.1 Khái niệm về chi phí sản xuất. 4

1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất. 4

1.1.2. Giá thành sản phẩm: 7

1.1.2.1. Khái niệm về giá thành sản phẩm: 7

1.1.2.2. Bản chất của giá thành (nội dung kinh tế của giá thành ) 7

1.1.2.3 Chức năng của giá thành sản phẩm: 8

1.1.2.4 Phân loại giá thành 9

1.1.3. Phân biệt chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 10

1.2 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 11

1.2.1. Sự cần thiết của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đối với hoạt động doanh nghiệp 11

1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành. 11

1.2.3. Tổ chức kế toán chi phí và tính giá thành, đối tượng tính giá thành. 12

1.2.3.1 Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành 12

1.2.3.2. Xác định kỳ tính giá thành 13

1.2.3.3. Phương pháp kế toán các chi phí sản xuất. 14

1.2.3.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 14

1.2.3.3.2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 16

1.2.3.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung: 18

1.2.3.3.4. Tổng hợp các chi phí sản xuất để tính giá thành: 20

1.2.3.4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang. 23

1.2.3.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 25

CHƯƠNG II - TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU 29

2.1. Tình hình tổ chức hoạt động SXKD của Công ty: 29

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Bánh kẹo Hải Châu. 29

2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ: 30

2.1.3 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: 31

2.1.3.1 Tổ chức bộ máy quản lý. 31

2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức 31

2.1.3.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban chức năng: 32

2.1.3.2. Tổ chức quản lý sử dụng lao động: 33

2.1.3.3. Tình hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm. 34

2.2. Tình hình tổ chức công tác kế toán của Công ty: 36

2.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. 37

2.2.1.1 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán. 37

2.2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phần hành kế toán . 38

2.2.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán 39

2.2.2.1 Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ 39

2.2.2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản 39

2.2.2.3 Tổ chức vận dụng chế độ sổ. 42

2.2.2.4 Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán. 44

2.2.2.5 Tổ chức vận dụng các phương pháp kế toán. 44

2.2.3 Tổ chức trang bị và ứng dụng kỹ thuật tính toán vào công tác kế toán. 44

CHƯƠNG III - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU 45

3.1. Tình hình tổ chức và phân công nhân sự ké toán. 45

3.2 Tình hình tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán. 45

3.3 Tình hình tổ chức vận dụng tài khoản sổ sách kế toán 46

3.4. Tình hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại C ty 46

3.4.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 46

3.4.2 Đối tượng tính giá thành 46

3.4.3 Kỳ tính giá thành 46

3.4.4.1 Kế toán chi phí NVL trực tiếp 47

3.4.4.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 53

3.4.4.3 Kế toán chi phí sản xuất chung. 58

3.4.5 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang. 68

3.4.6 Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành. 68

CHƯƠNG IV - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI CHÂU. 78

4.1 Đánh giá chung về công tác kế toán của Công ty. 78

4.1.1 Những ưu điểm: 78

4.1.2 Những hạn cần được khắc phục cải thiện 79

4.2. Đánh giá về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty. 80

4.2.1. Những ưu điểm: 80

4.2.2 Những hạn chế và tồn tại cần được khắc phục cải thiện. 81

4.3. Các giải pháp nhằm hoàn thiện việc tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty Bánh kẹo Hải Châu. 81

4.3.1 Đối với việc tổ chức công tác kế toán. 81

4.3.2 Đối với công tác kế toán giá thành 83

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 89

I. Kết luận 89

II. Kiến nghị 89

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY