Khóa luận Thực trạng công tác kế toán chi phí hoạt động ở văn phòng Sở tài chính Thanh Hóa

MỤC LỤC TrangLời mở đầu CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG Ở ĐƠN VỊ HCSN THUẦN TUÝ1. Chi hoạt động ở đơn vị HCSN thuần tuý 3 1.1 Nội dung chi hoạt động .31.2 Vai trò của chi hoạt động .31.3 Yêu cầu quản lý các khoản chi . .42. Kế toán chi hoạt động . . 52.1 Nhiệm vụ của kế toán chi hoạt động . 52.2 Chứng từ sử dụng .52.3 Tài khoản sử dụng và phương pháp hoạch toán 122.4 Phương pháp hoạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu . 153. Sổ kế toán sử dụng . 173.1 Sổ kế toán chi tiết . 173.1.1 Sổ chi tiết chi hoạt động (Mẫu số S61a – HD) 18 a. Mục đích .19 b. Căn cứ ghi sổ và cách lập 193.2 Sổ kế toán tổng hợp .203.2.1 Hình thức kế toán nhật ký - sổ cái . 223.2.2 Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ . 243.2.3 Hình thức kế toán Nhật ký chung . 263.2.4. Hình thức kế toán máy . 27    CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG TẠI SỞ TÀI CHÍNH THANH HOÁ2.1 Đặc điểm, tình hình chung của đơn vị có ảnh hưỏng đến công 28 tác kế toán chi hoạt động2.1.1 Về lịch sử hình thành .282.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Sở Tài chính Thanh Hoá .28 a. Về số lượng cán bộ công nhân viên chức .29b. Về chất lượng cán bộ công nhân viên chức 292.1.3. Bộ máy tài chính, cơ cấu các phòng 30a. Ban lãnh đạo .30b. Cơ cấu các phòng ban 312.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán . 32a. Chức năng, nhiệm vụ của kế toán Sở Tài chính Thanh Hoá 32b. Tổ chức bộ máy kế toán . 32c. Tổ chức hình thức kế toán . 33d. Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán . 33e. Tổ chức công tác kế toán trong sở 33f.Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán 342.2 Thực trạng công tác kế toán chi hoạt động . 34 ở sở Tài Chính Thanh Hoá2.2.1 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ .35 a. Chứng từ sử dụng .35 b. Trình tự luân chuyển chứng từ . . 352.2.2 Hoạch toán kế toán chi tiết . .362.2.3 Hoạch toán Kế toán tổng hợp . .69a. Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ . 70b. Sổ cái TK 661 . 71c. Sổ chi tiết chi hoạt động .72 2.2.4 Đánh giá tình hình chi hoạt động tại văn phòng sở T/C . 802.3. Nhận xét chung tình hình chi hoạt động tại văn phòng sở T/C .823.1.1 những ưu điểm . .833.1.2 những mặt hạn chế .84CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG TẠI VĂN PHÒNG SỞ TÀI CHÍNH THANH HOÁ3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện Công tác kế toán chi hoạt .86 động ở văn phòng Sở Tài Chính Thanh Hoá3.2. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện Công tác kế toán chi hoạt động ở văn phòng Sở Tài Chính Thanh HoáKết luận .90

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu

CHƯƠNG 1:

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG Ở ĐƠN VỊ HCSN THUẦN TUÝ

1. Chi hoạt động ở đơn vị HCSN thuần tuý 3

1.1 Nội dung chi hoạt động .3

1.2 Vai trò của chi hoạt động .3

1.3 Yêu cầu quản lý các khoản chi . .4

2. Kế toán chi hoạt động . . 5

2.1 Nhiệm vụ của kế toán chi hoạt động . 5

2.2 Chứng từ sử dụng .5

2.3 Tài khoản sử dụng và phương pháp hoạch toán 12

2.4 Phương pháp hoạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu . 15

3. Sổ kế toán sử dụng . 17

3.1 Sổ kế toán chi tiết . 17

3.1.1 Sổ chi tiết chi hoạt động (Mẫu số S61a – HD) 18

a. Mục đích .19

b. Căn cứ ghi sổ và cách lập 19

3.2 Sổ kế toán tổng hợp .20

3.2.1 Hình thức kế toán nhật ký - sổ cái . 22

3.2.2 Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ . 24

3.2.3 Hình thức kế toán Nhật ký chung . 26

3.2.4. Hình thức kế toán máy . 27

CHƯƠNG 2:

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG TẠI SỞ TÀI CHÍNH THANH HOÁ

2.1 Đặc điểm, tình hình chung của đơn vị có ảnh hưỏng đến công 28 tác kế toán chi hoạt động

2.1.1 Về lịch sử hình thành .28

2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Sở Tài chính Thanh Hoá .28

a. Về số lượng cán bộ công nhân viên chức .29

b. Về chất lượng cán bộ công nhân viên chức 29

2.1.3. Bộ máy tài chính, cơ cấu các phòng 30

a. Ban lãnh đạo .30

b. Cơ cấu các phòng ban 31

2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán . 32

a. Chức năng, nhiệm vụ của kế toán Sở Tài chính Thanh Hoá 32

b. Tổ chức bộ máy kế toán . 32

c. Tổ chức hình thức kế toán . 33

d. Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán . 33

e. Tổ chức công tác kế toán trong sở 33

f.Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán 34

2.2 Thực trạng công tác kế toán chi hoạt động . 34 ở sở Tài Chính Thanh Hoá

2.2.1 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ .35

a. Chứng từ sử dụng .35

b. Trình tự luân chuyển chứng từ . . 35

2.2.2 Hoạch toán kế toán chi tiết . .36

2.2.3 Hoạch toán Kế toán tổng hợp . .69

a. Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ . 70

b. Sổ cái TK 661 . 71

c. Sổ chi tiết chi hoạt động .72

2.2.4 Đánh giá tình hình chi hoạt động tại văn phòng sở T/C . 80

2.3. Nhận xét chung tình hình chi hoạt động tại văn phòng sở T/C .82

3.1.1 những ưu điểm . .83

3.1.2 những mặt hạn chế .84

CHƯƠNG 3:

MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG TẠI VĂN PHÒNG SỞ TÀI CHÍNH THANH HOÁ

3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện Công tác kế toán chi hoạt .86 động ở văn phòng Sở Tài Chính Thanh Hoá

3.2. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện Công tác kế toán chi hoạt động ở văn phòng Sở Tài Chính Thanh Hoá

Kết luận .90

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY