Khóa luận Phát triển thương mại điện tử trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I 3LÝ LUẬN CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, 3NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ, DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 31. TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (TMĐT) 31.1. Khái niệm chung về Thương mại điện tử 31.2. Lợi ích và hạn chế của Thương mại điện tử 41.2.1. Lợi ích của Thương mại điện tử 41.2.1.1. Lợi ích đối với tổ chức 41.2.1.2. Lợi ích đối với người tiêu dùng 61.2.1.3. Lợi ích đối với xã hội 61.2.2. Hạn chế của Thương mại điện tử 71.2.2.1. Hạn chế về kĩ thuật 71.2.2.2. Hạn chế về thương mại 71.3. Ảnh hưởng của Thương mại điện tử 81.3.1. Tác động đến hoạt động Marketing 81.3.2. Thay đổi mô hình kinh doanh 91.3.3. Tác động đến hoạt động sản xuất 91.3.4. Tác động đến hoạt động ngân hàng 91.3.5. Tác động đến hoạt động ngoại thương 92. LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 92.1. Ngân hàng điện tử 92.1.1. Khái niệm 92.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng điện tử 122.1.3. Các cấp độ của Ngân hàng điện tử 122.2. Dịch vụ Ngân hàng điện tử 132.2.1. Lợi ích của dịch vụ Ngân hàng điện tử 132.2.1.1. Đối với Ngân hàng 132.2.1.2. Đối với khách hàng 162.2.2. Rủi ro và hạn chế của dịch vụ ngân hàng điện tử 172.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của dịch vụ NHĐT 202.2.3.1. Hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin 202.2.3.2. Sự phát triển của TMĐT 202.2.3.3. Môi trường pháp lý 212.2.3.4. Trình độ dân trí 222.2.3.5. Nguồn nhân lực 222.2.3.6. Môi trường cạnh tranh 232.3. Các dịch vụ ngân hàng điện tử chủ yếu 242.3.1. Ngân hàng tại nhà (Home Banking) 242.3.2. Ngân hàng qua Internet (Internet Banking) 262.3.3. Ngân hàng qua điện thoại cố định (Phone Banking) 272.3.4. Ngân hàng qua mạng viễn thông không dây 282.3.5. Các dịch vụ Ngân hàng điện tử khác 292.3.5.1. Thẻ thanh toán (Payment Card) 292.3.5.2. Chuyển tiền điện tử (Remittance) 312.3.5.3. Chuyển tiền điện tử tại địa điểm bán hàng 322.3.5.4. Séc điện tử 332.3.5.5. Ví tiền điện tử 352.3.5.6. Tiền điện tử (E-cash) 362.3.5.7. Hối phiếu điện tử 37CHƯƠNG II39. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở MỘT SỐ NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM - DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 391. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM 391.1. Bối cảnh thúc đẩy sự ra đời và phát triển dịch vụ NHĐT 391.2. Tổng quan tình hình triển khai dịch vụ NHĐT ở Việt Nam. 402. THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM 442.1. Ngân hàng ngoại thương Việt Nam Vietcombank 442.1.1. Giới thiệu chung 442.1.2. Thực tế triển khai NHĐT tại Vietcombank 452.1.2.1. Dịch vụ thẻ 452.1.2.2. Dịch vụ Internet Banking 482.1.2.3. Dịch vụ SMS- Banking. 492.1.2.4. Các dịch vụ ngân hàng điện tử khác 492.2. Ngân hàng Công thương Việt Nam Vietinbank 512.2.1. Giới thiệu chung 512.2.2. Thưc tế triển khai NHĐT tại Vietinbank 522.2.2.1. Dịch vụ thẻ 522.2.2.2. Chuyển tiền điện tử 552.2.2.3. Dịch vụ Internet Banking 2.2.2.4. Dịch vụ Mobile Banking (SMS Banking) 572.2.2.5. Dịch vụ Home Banking 582.3. Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV 582.3.1. Giới thiệu chung 582.3.2 Thực tế triển khai dịch vụ NHĐT ở NHĐT&PT Việt Nam 592.3.2.1. Dịch vụ thẻ 592.3.2.2. Dịch vụ Homebanking 612.3.2.3. Dịch vụ vấn tin tài khoản qua điện thoại di động (BSMS) 622.3.2.4. Dịch vụ chuyển tiền 622.4. Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB Bank) 632.4.1. Giới thiệu về ngân hàng quốc tế VIB Bank 632.4.2. Thực trạng triển khai dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Quốc tế VIB Bank 632.4.2.1. Dịch vụ thẻ 632.4.2.2. Dịch vụ Internet Banking 662.4.2.3. Dịch vụ Mobile Banking 673. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI E-BANKING TẠI VIỆT NAM 683.1. Một số kết quả thu được 683.2. Thuận lợi và khó khăn đối với sự phát triển của hoạt động dịch vụ NHĐT tại Việt Nam. 713.2.1. Thuận lợi 713.2.2. Khó khăn 743.3. Triển vọng phát triển dịch vụ NHĐT tại Việt Nam 75CHƯƠNG III 78GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 78TẠI VIỆT NAM 781. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN E-BANKING TẠI VIỆT NAM 782. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM 812.1. Các giải pháp vĩ mô 812.1.1. Đẩy mạnh hạ tầng công nghệ và thông tin quốc gia. 812.1.2. Hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động ngân hàng điện tử 822.1.3. Nâng cao hiểu biết và trình độ của người dân 832.1.4. Hỗ trợ, khuyến khích các Ngân hàng tham gia vào hoạt động thương mại điện tử. 832.2. Các giải pháp vi mô 832.2.1. Giải pháp về công nghệ thông tin 832.2.2. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực 842.2.3. Giải pháp về hoạt động Marketing 863. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ TRONG VIỆC NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM 873.1. Kiến nghị đối với chính phủ và các cơ quan nhà nước 873.1.1. Đầu tư cho xây dựng hạ tầng cơ sở 873.1.2. Tạo môi trường kinh tế xã hội ổn định 883.1.3. Đầu tư cho giáo dục 883.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng 893.2.1. Xây dựng một hệ thống mạng an toàn 893.2.2. Có chính sách khuyến khích mở rộng kinh doanh dịch vụ NHĐT 903.3. Kiến nghị với Doanh nghiệp 90KẾT LUẬN 92

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

LÝ LUẬN CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, 3

NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ, DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 3

1. TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (TMĐT) 3

1.1. Khái niệm chung về Thương mại điện tử 3

1.2. Lợi ích và hạn chế của Thương mại điện tử 4

1.2.1. Lợi ích của Thương mại điện tử 4

1.2.1.1. Lợi ích đối với tổ chức 4

1.2.1.2. Lợi ích đối với người tiêu dùng 6

1.2.1.3. Lợi ích đối với xã hội 6

1.2.2. Hạn chế của Thương mại điện tử 7

1.2.2.1. Hạn chế về kĩ thuật 7

1.2.2.2. Hạn chế về thương mại 7

1.3. Ảnh hưởng của Thương mại điện tử 8

1.3.1. Tác động đến hoạt động Marketing 8

1.3.2. Thay đổi mô hình kinh doanh 9

1.3.3. Tác động đến hoạt động sản xuất 9

1.3.4. Tác động đến hoạt động ngân hàng 9

1.3.5. Tác động đến hoạt động ngoại thương 9

2. LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 9

2.1. Ngân hàng điện tử 9

2.1.1. Khái niệm 9

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng điện tử 12

2.1.3. Các cấp độ của Ngân hàng điện tử 12

2.2. Dịch vụ Ngân hàng điện tử 13

2.2.1. Lợi ích của dịch vụ Ngân hàng điện tử 13

2.2.1.1. Đối với Ngân hàng 13

2.2.1.2. Đối với khách hàng 16

2.2.2. Rủi ro và hạn chế của dịch vụ ngân hàng điện tử 17

2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của dịch vụ NHĐT 20

2.2.3.1. Hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin 20

2.2.3.2. Sự phát triển của TMĐT 20

2.2.3.3. Môi trường pháp lý 21

2.2.3.4. Trình độ dân trí 22

2.2.3.5. Nguồn nhân lực 22

2.2.3.6. Môi trường cạnh tranh 23

2.3. Các dịch vụ ngân hàng điện tử chủ yếu 24

2.3.1. Ngân hàng tại nhà (Home Banking) 24

2.3.2. Ngân hàng qua Internet (Internet Banking) 26

2.3.3. Ngân hàng qua điện thoại cố định (Phone Banking) 27

2.3.4. Ngân hàng qua mạng viễn thông không dây 28

2.3.5. Các dịch vụ Ngân hàng điện tử khác 29

2.3.5.1. Thẻ thanh toán (Payment Card) 29

2.3.5.2. Chuyển tiền điện tử (Remittance) 31

2.3.5.3. Chuyển tiền điện tử tại địa điểm bán hàng 32

2.3.5.4. Séc điện tử 33

2.3.5.5. Ví tiền điện tử 35

2.3.5.6. Tiền điện tử (E-cash) 36

2.3.5.7. Hối phiếu điện tử 37

CHƯƠNG II39. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở MỘT SỐ NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM - DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 39

1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM 39

1.1. Bối cảnh thúc đẩy sự ra đời và phát triển dịch vụ NHĐT 39

1.2. Tổng quan tình hình triển khai dịch vụ NHĐT ở Việt Nam. 40

2. THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM 44

2.1. Ngân hàng ngoại thương Việt Nam Vietcombank 44

2.1.1. Giới thiệu chung 44

2.1.2. Thực tế triển khai NHĐT tại Vietcombank 45

2.1.2.1. Dịch vụ thẻ 45

2.1.2.2. Dịch vụ Internet Banking 48

2.1.2.3. Dịch vụ SMS- Banking. 49

2.1.2.4. Các dịch vụ ngân hàng điện tử khác 49

2.2. Ngân hàng Công thương Việt Nam Vietinbank 51

2.2.1. Giới thiệu chung 51

2.2.2. Thưc tế triển khai NHĐT tại Vietinbank 52

2.2.2.1. Dịch vụ thẻ 52

2.2.2.2. Chuyển tiền điện tử 55

2.2.2.3. Dịch vụ Internet Banking

2.2.2.4. Dịch vụ Mobile Banking (SMS Banking) 57

2.2.2.5. Dịch vụ Home Banking 58

2.3. Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV 58

2.3.1. Giới thiệu chung 58

2.3.2 Thực tế triển khai dịch vụ NHĐT ở NHĐT&PT Việt Nam 59

2.3.2.1. Dịch vụ thẻ 59

2.3.2.2. Dịch vụ Homebanking 61

2.3.2.3. Dịch vụ vấn tin tài khoản qua điện thoại di động (BSMS) 62

2.3.2.4. Dịch vụ chuyển tiền 62

2.4. Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB Bank) 63

2.4.1. Giới thiệu về ngân hàng quốc tế VIB Bank 63

2.4.2. Thực trạng triển khai dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Quốc tế VIB Bank 63

2.4.2.1. Dịch vụ thẻ 63

2.4.2.2. Dịch vụ Internet Banking 66

2.4.2.3. Dịch vụ Mobile Banking 67

3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI E-BANKING TẠI VIỆT NAM 68

3.1. Một số kết quả thu được 68

3.2. Thuận lợi và khó khăn đối với sự phát triển của hoạt động dịch vụ NHĐT tại Việt Nam. 71

3.2.1. Thuận lợi 71

3.2.2. Khó khăn 74

3.3. Triển vọng phát triển dịch vụ NHĐT tại Việt Nam 75

CHƯƠNG III 78

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 78

TẠI VIỆT NAM 78

1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN E-BANKING TẠI VIỆT NAM 78

2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM 81

2.1. Các giải pháp vĩ mô 81

2.1.1. Đẩy mạnh hạ tầng công nghệ và thông tin quốc gia. 81

2.1.2. Hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động ngân hàng điện tử 82

2.1.3. Nâng cao hiểu biết và trình độ của người dân 83

2.1.4. Hỗ trợ, khuyến khích các Ngân hàng tham gia vào hoạt động thương mại điện tử. 83

2.2. Các giải pháp vi mô 83

2.2.1. Giải pháp về công nghệ thông tin 83

2.2.2. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực 84

2.2.3. Giải pháp về hoạt động Marketing 86

3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ TRONG VIỆC NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM 87

3.1. Kiến nghị đối với chính phủ và các cơ quan nhà nước 87

3.1.1. Đầu tư cho xây dựng hạ tầng cơ sở 87

3.1.2. Tạo môi trường kinh tế xã hội ổn định 88

3.1.3. Đầu tư cho giáo dục 88

3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng 89

3.2.1. Xây dựng một hệ thống mạng an toàn 89

3.2.2. Có chính sách khuyến khích mở rộng kinh doanh dịch vụ NHĐT 90

3.3. Kiến nghị với Doanh nghiệp 90

KẾT LUẬN 92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY