Khóa luận Pháp luật về hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ và thực trạng tại Việt Nam

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU Trang 51. Tính cấp thiết của đề tài 52. Mục đích nghiên cứu 63. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 74. Phương pháp nghiên cứu 75. Bố cục đề tài 8CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ VÀ PHÁP LUẬT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ 91.1 Khái niệm chứng khoán, khái niệm chào bán chứng khoán và chào bán chứng khoán riêng lẻ 9• Khái niệm chứng khoán và phân loại chứng khoán 91.1.1.1. Khái niệm chứng khoán 91.1.1.2. Đặc điểm chứng khoán 111.1.1.3. Phân loại chứng khoán 131.1.2. Khái niệm chào bán chứng khoán và phương thức chào bán chứng khoán 141.1.2.1. Khái niệm chào bán chứng khoán 141.1.2.2. Phương thức chào bán chứng khoán 151.1.3. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ 181.1.3.1. Khái niệm chào bán chứng khoán riêng lẻ 181.1.3.2. Đặc điểm của hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ 181.1.3.3. Vai trò của hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam hiện nay 201.2. Các quy định của pháp luật về hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ 211.2.1. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ 211.2.2. Những quy định của pháp luật về chào bán cổ phiếu riêng lẻ 231.2.3. Những quy định của pháp luật về chào bán trái phiếu riêng lẻ 311.3. Quản lý nhà nước đối với hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ 33CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ TẠI VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN 372.1. Thực trạng về hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ của các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay 372.1.1. Thực trạng pháp luật về hoạt động chào bán cổ phiếu riêng lẻ 372.1.2. Thực trạng pháp luật về hoạt động chào bán trái phiếu riêng lẻ 522.1.2.1. Chào bán trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp 522.1.2.2. Chào bán trái phiếu riêng lẻ của các tổ chức tín dụng 592.1.2.3. Chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty nhà nhà nước 612.2. Giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về chào bán chứng khoán riêng lẻ 632.2.1. Giải pháp góp phần hoàn thiện về pháp luật chào bán chứng khoán riêng lẻ 632.2.1.1. Hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật 632.2.1.2. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ 662.2.2. Một số biện pháp khác 672.2.2.1. Đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyên truyền kiến thức về TTCK 682.2.2.2. Xây dựng thị trường giao dịch cho chứng khoán chào bán riêng lẻ 68KẾT LUẬN 70

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU Trang 5

1. Tính cấp thiết của đề tài 5

2. Mục đích nghiên cứu 6

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 7

4. Phương pháp nghiên cứu 7

5. Bố cục đề tài 8

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ VÀ PHÁP LUẬT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ 9

1.1 Khái niệm chứng khoán, khái niệm chào bán chứng khoán và chào bán chứng khoán riêng lẻ 9

• Khái niệm chứng khoán và phân loại chứng khoán 9

1.1.1.1. Khái niệm chứng khoán 9

1.1.1.2. Đặc điểm chứng khoán 11

1.1.1.3. Phân loại chứng khoán 13

1.1.2. Khái niệm chào bán chứng khoán và phương thức chào bán chứng khoán 14

1.1.2.1. Khái niệm chào bán chứng khoán 14

1.1.2.2. Phương thức chào bán chứng khoán 15

1.1.3. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ 18

1.1.3.1. Khái niệm chào bán chứng khoán riêng lẻ 18

1.1.3.2. Đặc điểm của hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ 18

1.1.3.3. Vai trò của hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam hiện nay 20

1.2. Các quy định của pháp luật về hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ 21

1.2.1. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ 21

1.2.2. Những quy định của pháp luật về chào bán cổ phiếu riêng lẻ 23

1.2.3. Những quy định của pháp luật về chào bán trái phiếu riêng lẻ 31

1.3. Quản lý nhà nước đối với hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ 33

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ TẠI VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN 37

2.1. Thực trạng về hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ của các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay 37

2.1.1. Thực trạng pháp luật về hoạt động chào bán cổ phiếu riêng lẻ 37

2.1.2. Thực trạng pháp luật về hoạt động chào bán trái phiếu riêng lẻ 52

2.1.2.1. Chào bán trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp 52

2.1.2.2. Chào bán trái phiếu riêng lẻ của các tổ chức tín dụng 59

2.1.2.3. Chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty nhà nhà nước 61

2.2. Giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về chào bán chứng khoán riêng lẻ 63

2.2.1. Giải pháp góp phần hoàn thiện về pháp luật chào bán chứng khoán riêng lẻ 63

2.2.1.1. Hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật 63

2.2.1.2. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động chào bán chứng khoán riêng lẻ 66

2.2.2. Một số biện pháp khác 67

2.2.2.1. Đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyên truyền kiến thức về TTCK 68

2.2.2.2. Xây dựng thị trường giao dịch cho chứng khoán chào bán riêng lẻ 68

KẾT LUẬN 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY