Khóa luận Phân tích tình hình tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng công thương An Giang

MỤC LỤC ----- ----- CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU . 1 1.1 Cơsởchọn đềtài:. 11.2 Mục tiêu nghiên cứu:. 11.3 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu:. 11.4 Phương pháp nghiên cứu:. 11.5 Ý nghĩa:. 11.6 Kết cấu nội dung:. 2CHƯƠNG II: CƠSỞLÝ LUẬN . 32.1 Doanh nghiệp.32.1.1 Khái niệm doanh nghiệp: . 3 2.1.2 Các loại hình doanh nghiệp:. 3 2.2 Tín dụng doanh nghiệp.82.2.1 Một sốvấn đềchung vềtín dụng:. 8 2.2.2 Tín dụng doanh nghiệp: . 11 • Nguyên tắc vay vốn:. 11 • Điều kiện vay vốn: . 11 •Hồsơvay vốn: . 11 2.2.3 Rủi ro tín dụng.14CHƯƠNG III: TỔNG QUAN VỀNGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG AN GIANG. 183.1 Khái quát quá trình hình thành và hoạt động:.183.1.1 Khái quát vềNHCTVN:. 18 3.1.2 Khái quát vềNHCTAG:. 19 3.2 Cơcấu tổchức quản trịcủa NHCTAG:.193.3 Những quy định chủyếu liên quan đến việc cấp tín dụng của NHCTAG:.223.3.1 Các trường hợp được xét cho vay:. 22 3.3.2 Thời hạn và thểloại cho vay:. 23 3.3.3 Lãi suất và các biện pháp đảm bảo nợvay:. 23 3.4 Điều kiện cho vay:.243.5 Tóm tắt kết quảhoạt động cho vay doanh nghiệcủa NHCTAG trong 3 năm . 26• Tình hình huy động vốn. . 26 • Cho vay, thu nợvà dưnợ: . 27 3.6 Những thuận lợi, khó khăn và định hướng trong năm 2009.273.6.1 Thuận lợi và khó khăn:. 27 3.6.2 Định hướng phát triển trong năm 2009 của NHCTAG:.28CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG AN GIANG. 304.1 Quy trình cho vay doanh nghiệp:.304.2 Phân tích thực trạng cho vay doanh nghiệp:.354.2.1 Doanh sốcho vay (DSCV):. 35 4.2.2 Phân tích thực trạng thu nợ(DSTN):. 38 4.2.3 Phân tích thực trạng dưnợ: . 40 4.2.4 Phân tích thực trạng nợquá hạn:. 45 4.3 Đánh giá rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp:.494.3.1 Vềhệsốthu nợ: . 49 4.3.2 Vềvòng quay vốn tín dụng: . 50 4.3.3 Vềtỷlệnợquá hạn:. 50 4.4 Đánh giá tổng quát:.514.4.1 Những kết quả đạt được:. 51 4.4.2 Một sốhạn chế: . 51 CHƯƠNG V: NHỮNG BIỆN PHÁP CHỦYẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢHOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG AN GIANG. 525.1 Nâng cao thương hiệu và uy tín ngân hàng:.525.2 Hoàn thiện chính sách khách hàng:.535.3. Nâng cao hiệu quảcông tác huy động vốn:.535.3.1 Vận dụng linh hoạt các hình thức huy động vốn: . 53 5.3.2 Hoàn thiện mạng lưới, mô hình hoạt động. 54 5.3.3 Nâng cao chất lượng phục vụ. 55 5.3.4 Tăng cường hoạt động marketing. 55 5.4 Vềlĩnh vực cho vay doanh nghiệp:.555.4.1 Tiếp cận thịtrường, tìm hiểu nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp. . 55 5.4.2 Vận dụng linh hoạt các phương thức cho vay:. 56 5.4.3 Nâng cao chất lượng cán bộtín dụng (CBTD):. 57 5.4.4 Nâng cao chất lượng phục vụkhách hàng doanh nghiệp. 57 5.4.5 Đa dạng hóa loại hình doanh nghiệp cho vay. 57 5.4.6 Kết hợp cho vay với các sản phẩm dịch vụhợp lý. 58 5.5 Nâng cao hiệu quảquản lý rủi ro tín dụng.585.5.1 Hoàn thiện quá trình tín dụng từtiếp nhận đơn vay đến thu hồi nợ. 58 5.5.2 Nâng cao hiệu quảxem xét và đánh giá tài sản thếchấp:. 59CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 616.1 Kết luận.616.2 Kiến nghị. .616.2.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN):. 61 6.2.2 Đối với NHCTVN:. 62 6.2.3 Đối với các cơquan, tổchức có liên quan:. 62

MỤC LỤC

----- -----

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU . 1

1.1 Cơsởchọn đềtài:. 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu:. 1

1.3 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu:. 1

1.4 Phương pháp nghiên cứu:. 1

1.5 Ý nghĩa:. 1

1.6 Kết cấu nội dung:. 2

CHƯƠNG II: CƠSỞLÝ LUẬN . 3

2.1 Doanh nghiệp.3

2.1.1 Khái niệm doanh nghiệp: . 3

2.1.2 Các loại hình doanh nghiệp:. 3

2.2 Tín dụng doanh nghiệp.8

2.2.1 Một sốvấn đềchung vềtín dụng:. 8

2.2.2 Tín dụng doanh nghiệp: . 11

• Nguyên tắc vay vốn:. 11

• Điều kiện vay vốn: . 11

•Hồsơvay vốn: . 11

2.2.3 Rủi ro tín dụng.14

CHƯƠNG III: TỔNG QUAN VỀNGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG AN GIANG. 18

3.1 Khái quát quá trình hình thành và hoạt động:.18

3.1.1 Khái quát vềNHCTVN:. 18

3.1.2 Khái quát vềNHCTAG:. 19

3.2 Cơcấu tổchức quản trịcủa NHCTAG:.19

3.3 Những quy định chủyếu liên quan đến việc cấp tín dụng của NHCTAG:.22

3.3.1 Các trường hợp được xét cho vay:. 22

3.3.2 Thời hạn và thểloại cho vay:. 23

3.3.3 Lãi suất và các biện pháp đảm bảo nợvay:. 23

3.4 Điều kiện cho vay:.24

3.5 Tóm tắt kết quảhoạt động cho vay doanh nghiệcủa NHCTAG trong 3 năm . 26

• Tình hình huy động vốn. . 26

• Cho vay, thu nợvà dưnợ: . 27

3.6 Những thuận lợi, khó khăn và định hướng trong năm 2009.27

3.6.1 Thuận lợi và khó khăn:. 27

3.6.2 Định hướng phát triển trong năm 2009 của NHCTAG:.28

CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI

NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG AN GIANG. 30

4.1 Quy trình cho vay doanh nghiệp:.30

4.2 Phân tích thực trạng cho vay doanh nghiệp:.35

4.2.1 Doanh sốcho vay (DSCV):. 35

4.2.2 Phân tích thực trạng thu nợ(DSTN):. 38

4.2.3 Phân tích thực trạng dưnợ: . 40

4.2.4 Phân tích thực trạng nợquá hạn:. 45

4.3 Đánh giá rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp:.49

4.3.1 Vềhệsốthu nợ: . 49

4.3.2 Vềvòng quay vốn tín dụng: . 50

4.3.3 Vềtỷlệnợquá hạn:. 50

4.4 Đánh giá tổng quát:.51

4.4.1 Những kết quả đạt được:. 51

4.4.2 Một sốhạn chế: . 51

CHƯƠNG V: NHỮNG BIỆN PHÁP CHỦYẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ

HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG AN GIANG. 52

5.1 Nâng cao thương hiệu và uy tín ngân hàng:.52

5.2 Hoàn thiện chính sách khách hàng:.53

5.3. Nâng cao hiệu quảcông tác huy động vốn:.53

5.3.1 Vận dụng linh hoạt các hình thức huy động vốn: . 53

5.3.2 Hoàn thiện mạng lưới, mô hình hoạt động. 54

5.3.3 Nâng cao chất lượng phục vụ. 55

5.3.4 Tăng cường hoạt động marketing. 55

5.4 Vềlĩnh vực cho vay doanh nghiệp:.55

5.4.1 Tiếp cận thịtrường, tìm hiểu nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp. . 55

5.4.2 Vận dụng linh hoạt các phương thức cho vay:. 56

5.4.3 Nâng cao chất lượng cán bộtín dụng (CBTD):. 57

5.4.4 Nâng cao chất lượng phục vụkhách hàng doanh nghiệp. 57

5.4.5 Đa dạng hóa loại hình doanh nghiệp cho vay. 57

5.4.6 Kết hợp cho vay với các sản phẩm dịch vụhợp lý. 58

5.5 Nâng cao hiệu quảquản lý rủi ro tín dụng.58

5.5.1 Hoàn thiện quá trình tín dụng từtiếp nhận đơn vay đến thu hồi nợ. 58

5.5.2 Nâng cao hiệu quảxem xét và đánh giá tài sản thếchấp:. 59

CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 61

6.1 Kết luận.61

6.2 Kiến nghị. .61

6.2.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN):. 61

6.2.2 Đối với NHCTVN:. 62

6.2.3 Đối với các cơquan, tổchức có liên quan:. 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY