Khóa luận Phân tích nghiệp vụ tín dụng sản xuất nông nghiệp ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phú Tân tỉnh An Giang

MỤC LỤC Chương I GIỚI THIỆU . 1 1.1 Lý do chọn đềtài. . 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 1 1.2.1 Mục tiêu tổng quát . 1 1.2.2 Mục tiêu cụthể. 1 1.3 Phương pháp nghiên cứu. 2 1.3.1 Phương pháp thu thập sốliệu . 2 1.3.2 Phương pháp phân tích sốliệu . 2 1.4 Phạm vi nghiên cứu. 2 Chương II CƠSỞLÝ LUẬN . 3 2.1 Khái niệm tín dụng . 3 2.1.1 Khái niệm . . 3 2.1.2 Chức năng của tín dụng. 3 2.1.3 Vai trò của tín dụng. 4 2.1.4 Các hình thức tín dụng . 5 2.1.5 Phân loại tín dụng . 6 2.2 Lãi suất tín dụng. . 7 2.3 Bảo đảm tín dụng . . 7 2.4 Quy chếcho vay của NHNo Việt Nam. 7 2.4.1 Nguyên tắc vay vốn. 7 2.4.2 Thểloại cho vay . 8 2.4.3 Phương thức cho vay. 8 2.4.4 Thời hạn cho vay. 8 2.4.5 Lãi suất cho vay . 8 2.4.6 Mức cho vay. . 8 2.4.7 Trảnợgốc và lãi vốn vay. 9 2.4.8 Bộhồsơcho vay. 9 2.4.9 Quy trình xét duyệt cho vay . 10 2.5 Các chỉtiêu đánh giá hoạt động tín dụng của ngân hàng. 11 2.5.1 Một sốkhái niệm. 11 2.5.2 Tỷlệdưnợtrên nguồn vốn huy động . 11 2.5.3 Tỷlệnợquá hạn trên tổng dưnợ. 12 2.5.4 Vòng quay vốn tín dụng. 13 2.5.5 Doanh sốthu nợtrên doanh sốcho vay . 13 Chương III GIỚI THIỆU VỀNGÂN HÀNG . 143.1 Lịch sửhình thành và phát triển. 14 3.2 Vai trò và chức năng . 14 3.2.1 Vai trò . . 14 3.2.2 Chức năng . . 14 3.3 Cơcấu tổchức cán bộ, công tác đào tạo và thi đua khen thưởng . 15 3.3.1 Tình hình nhân sự. 15 3.3.2 Cơcấu tổchức. 15 3.3.3 Chức năng của các bộphận. 16 3.3.4 Công tác đào tạo. 17 3.3.5 Công tác thi đua, khen thưởng . 17 3.4 Các hoạt động của ngân hàng . 18 3.4.1 Huy động vốn. 18 3.4.2 Cho vay . . 19 3.4.3 Dịch vụkhác . 21 3.5 Kết quảhoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm (2006 – 2008) . 21 3.6 Kết quả đạt được trong những năm qua và hạn chế. 23 3.6.1 Những mặt đạt được. 23 3.6.2 Những mặt còn hạn chế. 24 3.7 Định hướng hoạt động của ngân hàng trong năm 2009 . 24 3.7.1 Một sốchỉtiêu. 24 3.7.2 Một sốbiện pháp chủyếu . 25 Chương IV PHÂN TÍCH TÍN DỤNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP. 27 4.1 Phân tích doanh sốcho vay. 27 4.1.1 Doanh sốcho vay ngành trồng trọt . 27 4.1.2 Doanh sốcho vay ngành chăn nuôi. 28 4.2 Phân tích doanh sốthu nợ. 29 4.2.1 Doanh sốthu nợngành trồng trọt. 30 4.2.2 Doanh sốthu nợngành chăn nuôi. 31 4.3 Phân tích tình hình dưnợ. 32 4.3.1 Dưnợngành trồng trọt. 32 4.3.2 Dưnợngành chăn nuôi . 33 4.4 Phân tích tình hình nợquá hạn. 34 4.4.1 Nợquá hạn ngành trồng trọt . 35 4.4.2 Nợquá hạn ngành chăn nuôi. 35 4.5 Đánh giá hoạt động tín dụng sản xuất nông nghiệp của ngân hàng. 36 4.6 Một sốgiải pháp nâng cao hiệu quảtín dụng sản xuất nông nghiệp . 37 4.6.1 Huy động vốn. 37 4.6.2 Doanh sốcho vay . 37 4.6.3 Công tác thu nợ, giảm nợquá hạn . 38 Chương V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 40 5.1 Kết luận . . 40 5.2 Kiến nghị. . 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

Chương I GIỚI THIỆU . 1

1.1 Lý do chọn đềtài. . 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 1

1.2.1 Mục tiêu tổng quát . 1

1.2.2 Mục tiêu cụthể. 1

1.3 Phương pháp nghiên cứu. 2

1.3.1 Phương pháp thu thập sốliệu . 2

1.3.2 Phương pháp phân tích sốliệu . 2

1.4 Phạm vi nghiên cứu. 2

Chương II CƠSỞLÝ LUẬN . 3

2.1 Khái niệm tín dụng . 3

2.1.1 Khái niệm . . 3

2.1.2 Chức năng của tín dụng. 3

2.1.3 Vai trò của tín dụng. 4

2.1.4 Các hình thức tín dụng . 5

2.1.5 Phân loại tín dụng . 6

2.2 Lãi suất tín dụng. . 7

2.3 Bảo đảm tín dụng . . 7

2.4 Quy chếcho vay của NHNo Việt Nam. 7

2.4.1 Nguyên tắc vay vốn. 7

2.4.2 Thểloại cho vay . 8

2.4.3 Phương thức cho vay. 8

2.4.4 Thời hạn cho vay. 8

2.4.5 Lãi suất cho vay . 8

2.4.6 Mức cho vay. . 8

2.4.7 Trảnợgốc và lãi vốn vay. 9

2.4.8 Bộhồsơcho vay. 9

2.4.9 Quy trình xét duyệt cho vay . 10

2.5 Các chỉtiêu đánh giá hoạt động tín dụng của ngân hàng. 11

2.5.1 Một sốkhái niệm. 11

2.5.2 Tỷlệdưnợtrên nguồn vốn huy động . 11

2.5.3 Tỷlệnợquá hạn trên tổng dưnợ. 12

2.5.4 Vòng quay vốn tín dụng. 13

2.5.5 Doanh sốthu nợtrên doanh sốcho vay . 13

Chương III GIỚI THIỆU VỀNGÂN HÀNG . 14

3.1 Lịch sửhình thành và phát triển. 14

3.2 Vai trò và chức năng . 14

3.2.1 Vai trò . . 14

3.2.2 Chức năng . . 14

3.3 Cơcấu tổchức cán bộ, công tác đào tạo và thi đua khen thưởng . 15

3.3.1 Tình hình nhân sự. 15

3.3.2 Cơcấu tổchức. 15

3.3.3 Chức năng của các bộphận. 16

3.3.4 Công tác đào tạo. 17

3.3.5 Công tác thi đua, khen thưởng . 17

3.4 Các hoạt động của ngân hàng . 18

3.4.1 Huy động vốn. 18

3.4.2 Cho vay . . 19

3.4.3 Dịch vụkhác . 21

3.5 Kết quảhoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm (2006 – 2008) . 21

3.6 Kết quả đạt được trong những năm qua và hạn chế. 23

3.6.1 Những mặt đạt được. 23

3.6.2 Những mặt còn hạn chế. 24

3.7 Định hướng hoạt động của ngân hàng trong năm 2009 . 24

3.7.1 Một sốchỉtiêu. 24

3.7.2 Một sốbiện pháp chủyếu . 25

Chương IV PHÂN TÍCH TÍN DỤNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP. 27

4.1 Phân tích doanh sốcho vay. 27

4.1.1 Doanh sốcho vay ngành trồng trọt . 27

4.1.2 Doanh sốcho vay ngành chăn nuôi. 28

4.2 Phân tích doanh sốthu nợ. 29

4.2.1 Doanh sốthu nợngành trồng trọt. 30

4.2.2 Doanh sốthu nợngành chăn nuôi. 31

4.3 Phân tích tình hình dưnợ. 32

4.3.1 Dưnợngành trồng trọt. 32

4.3.2 Dưnợngành chăn nuôi . 33

4.4 Phân tích tình hình nợquá hạn. 34

4.4.1 Nợquá hạn ngành trồng trọt . 35

4.4.2 Nợquá hạn ngành chăn nuôi. 35

4.5 Đánh giá hoạt động tín dụng sản xuất nông nghiệp của ngân hàng. 36

4.6 Một sốgiải pháp nâng cao hiệu quảtín dụng sản xuất nông nghiệp . 37

4.6.1 Huy động vốn. 37

4.6.2 Doanh sốcho vay . 37

4.6.3 Công tác thu nợ, giảm nợquá hạn . 38

Chương V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 40

5.1 Kết luận . . 40

5.2 Kiến nghị. . 40

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY