Khóa luận Phân tích hiệu quả tín dụng tại Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh An Giang

MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆUU .1.1 Lý do chọn đềtài.1.2 Mục tiêu nghiên cứu .1.3 Phương pháp nghiên cứu .1.4 Phạm vi nghiên cứu .1.5 Kết cấu khóa luận .Chương 2: CƠSỞLÝ LUẬN.2.1 Nguồn vốn của ngân hàng.2.2 Hoạt động tín dụng .2.2.1 Khái niệm vềtín dụng .2.2.2 Bản chất của tín dụng .2.2.3 Vai trò của tín dụng.2.2.4 Chức năng của tín dụng .2.2.5 Các hình thức tín dụng .2.2.6 Rủi ro tín dụng.2.2.7 Đảm bảo tín dụng .2.3 Các chỉtiêu đánh giá hiệu quảsửdụng vốn .2.3.1 Hệsốthu nợ.2.3.2 Tỷlệnợquá hạn trên dưnợ.2.3.3 Tỷlệdưnợtrên vốn huy động .2.3.4 Vòng quay vốn tín dụng .Chương 3: TỔNG QUAN VỀNGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH AN GIANG.3.1 Khái quát vềNgân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL.3.2 Khái quát vềNgân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL chi nhánh An Giang.3.3 Cơcấu tổchức – Chức năng nhiệm vụcác phòng ban3.3.1 Sơ đồcơcấu tổchức .3.3.2 Chức năng của các phòng ban.3.4 Sơlược một sốsản phẩm dịch vụ.3.5 Kết quảhoạt động kinh doanh của Ngân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL chi nhánh An Giang qua 3 năm 2006, 2007 và 2008. 3.6 Kếhoạch kinh doanh năm 2009 .3.7 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng hoạt động của Ngân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL chi nhánh An Giang năm 2009.3.7.1 Thuận lợi .3.7.2 Khó khăn .3.7.3 Phương hướng hoạt động năm 2009.Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢTÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH AN GIANG.4.1 Một sốvấn đềcho vay của Ngân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL chi nhánh An Giang.4.1.1 Đối tượng khách hàng.4.1.2 Điều kiện vay vốn.4.1.3 Nguyên tắc vay vốn .4.1.4 Thời hạn cho vay.4.1.5 Mức cho vay.4.1.6 Lãi suất cho vay.4.1.7 Hồsơcho vay.4.1.8 Phương thức cho vay .4.1.9 Giới hạn cho vay.4.1.10 Trảnợgốc và lãi.4.1.11 Những trường hợp không được vay.4.1.12 Thẩm định và quyết định cho vay.4.1.13 Kiểm tra giám sát vốn vay.4.2 Tình hình nguồn vốn tại Ngân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL chi nhánh An Giang.4.2.1 Tình hình nguồn vốn .4.2.2 Tình hình huy động vốn .4.3 Phân tích hoạt động tín dụng .4.3.1 Phân tích doanh sốcho vay.4.3.2 Phân tích doanh sốthu nợ.4.3.3 Phân tích dưnợ.4.3.4 Phân tích nợquá hạn .4.3.5 Đánh giá hiệu quảhoạt động tín dụng.4.3.5.1 Phân tích hệsốthu nợ.4.3.5.2 Phân tích tỷlệnợquá hạn trên dưnợ. 4.3.5.3 Tỷlệdưnợtrên vốn huy động .4.3.5.4 Vòng quay vốn tín dụng.4.4 Đánh giá vềhoạt động tín dụng tại Ngân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL chi nhánh An Giang.4.4.1 Những thành tựu mà Ngân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL chi nhánh An Giang đạt được .4.4.2 Những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại đó trong công tác tín dụng tại Ngân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL chi nhánh An GiangChương 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢTÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH AN GIANG.5.1 Định hướng .5.2 Giải pháp nâng cao hiệu quảtín dụng tại Ngân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL chi nhánh An Giang.5.2.1 Đối với công tác huy động vốn .5.2.2 Đối với công tác tín dụng .5.2.2.1 Các giải pháp vềcho vay.5.2.2.2 Các giải pháp vềdưnợ.5.2.2.3 Các biện pháp vềthu nợvà xửlý nợ.5.3 Kiến nghị.5.3.1 Đối với nhà nước .5.3.2 Đối với Ngân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL chi nhánh An Giang.Chương 6: KẾT LUẬN.

MỤC LỤC

Chương 1: GIỚI THIỆUU .

1.1 Lý do chọn đềtài.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu .

1.3 Phương pháp nghiên cứu .

1.4 Phạm vi nghiên cứu .

1.5 Kết cấu khóa luận .

Chương 2: CƠSỞLÝ LUẬN.

2.1 Nguồn vốn của ngân hàng.

2.2 Hoạt động tín dụng .

2.2.1 Khái niệm vềtín dụng .

2.2.2 Bản chất của tín dụng .

2.2.3 Vai trò của tín dụng.

2.2.4 Chức năng của tín dụng .

2.2.5 Các hình thức tín dụng .

2.2.6 Rủi ro tín dụng.

2.2.7 Đảm bảo tín dụng .

2.3 Các chỉtiêu đánh giá hiệu quảsửdụng vốn .

2.3.1 Hệsốthu nợ.

2.3.2 Tỷlệnợquá hạn trên dưnợ.

2.3.3 Tỷlệdưnợtrên vốn huy động .

2.3.4 Vòng quay vốn tín dụng .

Chương 3: TỔNG QUAN VỀNGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG

SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH AN GIANG.

3.1 Khái quát vềNgân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL.

3.2 Khái quát vềNgân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL chi nhánh An Giang.

3.3 Cơcấu tổchức – Chức năng nhiệm vụcác phòng ban

3.3.1 Sơ đồcơcấu tổchức .

3.3.2 Chức năng của các phòng ban.

3.4 Sơlược một sốsản phẩm dịch vụ.

3.5 Kết quảhoạt động kinh doanh của Ngân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL chi nhánh

An Giang qua 3 năm 2006, 2007 và 2008.

3.6 Kếhoạch kinh doanh năm 2009 .

3.7 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng hoạt động của Ngân hàng Phát Triển Nhà

ĐBSCL chi nhánh An Giang năm 2009.

3.7.1 Thuận lợi .

3.7.2 Khó khăn .

3.7.3 Phương hướng hoạt động năm 2009.

Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢTÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT

TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH AN GIANG

.4.1 Một sốvấn đềcho vay của Ngân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL chi nhánh An Giang.

4.1.1 Đối tượng khách hàng.

4.1.2 Điều kiện vay vốn.

4.1.3 Nguyên tắc vay vốn .

4.1.4 Thời hạn cho vay.

4.1.5 Mức cho vay.

4.1.6 Lãi suất cho vay.

4.1.7 Hồsơcho vay.

4.1.8 Phương thức cho vay .

4.1.9 Giới hạn cho vay.

4.1.10 Trảnợgốc và lãi.

4.1.11 Những trường hợp không được vay.

4.1.12 Thẩm định và quyết định cho vay.

4.1.13 Kiểm tra giám sát vốn vay.

4.2 Tình hình nguồn vốn tại Ngân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL chi nhánh An Giang.

4.2.1 Tình hình nguồn vốn .

4.2.2 Tình hình huy động vốn .

4.3 Phân tích hoạt động tín dụng .

4.3.1 Phân tích doanh sốcho vay.

4.3.2 Phân tích doanh sốthu nợ.

4.3.3 Phân tích dưnợ.

4.3.4 Phân tích nợquá hạn .

4.3.5 Đánh giá hiệu quảhoạt động tín dụng.

4.3.5.1 Phân tích hệsốthu nợ.

4.3.5.2 Phân tích tỷlệnợquá hạn trên dưnợ.

4.3.5.3 Tỷlệdưnợtrên vốn huy động .

4.3.5.4 Vòng quay vốn tín dụng.

4.4 Đánh giá vềhoạt động tín dụng tại Ngân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL chi nhánh An Giang.

4.4.1 Những thành tựu mà Ngân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL chi nhánh An

Giang đạt được .

4.4.2 Những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại đó trong công tác tín dụng

tại Ngân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL chi nhánh An Giang

Chương 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢTÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG

PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH AN GIANG.

5.1 Định hướng .

5.2 Giải pháp nâng cao hiệu quảtín dụng tại Ngân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL chi

nhánh An Giang.

5.2.1 Đối với công tác huy động vốn .

5.2.2 Đối với công tác tín dụng .

5.2.2.1 Các giải pháp vềcho vay.

5.2.2.2 Các giải pháp vềdưnợ.

5.2.2.3 Các biện pháp vềthu nợvà xửlý nợ.

5.3 Kiến nghị.

5.3.1 Đối với nhà nước .

5.3.2 Đối với Ngân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL chi nhánh An Giang.

Chương 6: KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY