Khóa luận Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng ngoại thương chi nhánh An Giang

MỤC LỤC Phần I: MỞ ĐẦU.1 1.1 Sựcần thiết của đềtài . 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 1 1.3 Phương pháp nghiên cứu. 2 1.4 Phạm vi nghiên cứu. 2 Phần II: NỘI DUNG.3 Chương 1:Cơsởlý luận . 3 1.1 Hoạt động huy động vốn . 3 1.1.1 Tiền gửi của khách hàng . 3 1.1.2 Tiền gửi tiết kiệm . 3 1.1.3 Kỳphiếu ngân hàng . 4 1.1.4 Trái phiếu ngân hàng. 4 1.2 Hoạt động tín dụng. 4 1.2.1 Khái niệm vềtín dụng . 4 1.2.2 Các nguyên tắc cho khách hàng vay vốn . 5 1.2.3 Chức năng và vai trò của tín dụng . 5 1.2.4 Phân loại tín dụng . 6 1.2.5 Điều kiện cho khách hàng vay vốn . 7 1.2.6 Đối tượng khách hàng cho vay vốn . 7 1.2.7 Thời hạn cho vay và lãi suất cho vay . 7 1.3 Các chỉtiêu đánh giá hiệu quảhoạt động tín dụng . 8 1.3.1 Một sốkhái niệm. 8 1.3.2 Một sốchỉtiêu đánh giá hiệu quảhoạt động tín dụng . 8 Chương 2: Thực trạng vềNgân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh An Giang.10 2.1 Giới thiệu vềNgân hàng ngoại thương chi nhánh An Giang. 10 2.1.1 Lịch sửhình thành và phát triển. 10 2.1.2 Cơcấu tổchức và nhiệm vụcác phòng ban. 11 1. Sơ đồtổchức. 12 2. Chức năng nhiệm vụcác phòng ban . 12 3. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Vietcombank An Giang. 15 4. Quy trình cho vay tín dụng tại Vietcombank An Giang . 15 5. Thuận lợi và khó khăn. 18 6. Kết quảhoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh An Giang từ2005-2007. 19 7. Định hướng phát triển kinh doanh . 20 2.2 Phân tích tình hình tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh An Giang .22 2.2.1 Phân tích tình hình nguồn vốn . 22 2.2.2 Phân tích tình hình huy động vốn . 24 2.2.3 Phân tích doanh sốcho vay. 26 1. Phân tích doanh sốcho vay theo thời hạn. 26 2. Phân tích doanh sốcho vay theo ngành kinh tế. 27 2.2.4 Phân tích doanh sốthu nợ. 30 1. Phân tích doanh sốthu nợtheo thời hạn . 30 2. Phân tích doanh sốthu nợtheo ngành kinh tế. 31 2.2.5 Phân tích dưnợcấp tín dụng. 34 1. Phân tích dưnợtín dụng theo thời hạn . 34 2. Phân tích dưnợtín dụng theo ngành kinh tế. 35 2.2.6 Phân tích tình hình nợquá hạn và nợkhó đòi. 37 1. Phân tích nợquá hạn . 37 2. Phân tích nợkhó đòi . 39 2.2.7 Một sốchỉtiêu đánh giá hiệu quảhoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh An Giang . 40 Chương 3: Một sốgiải pháp nâng cao hiệu quảhoạt động tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương An Giang .43 3.1 Giải pháp nâng cao nguồn vốn huy động. 43 3.2 Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng . 44 3.3 Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũcán bộnhân viên . 46 Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.481. Kết luận . 48 2. Kiến nghị. 49

MỤC LỤC

Phần I: MỞ ĐẦU.1

1.1 Sựcần thiết của đềtài . 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 1

1.3 Phương pháp nghiên cứu. 2

1.4 Phạm vi nghiên cứu. 2

Phần II: NỘI DUNG.3

Chương 1:Cơsởlý luận . 3

1.1 Hoạt động huy động vốn . 3

1.1.1 Tiền gửi của khách hàng . 3

1.1.2 Tiền gửi tiết kiệm . 3

1.1.3 Kỳphiếu ngân hàng . 4

1.1.4 Trái phiếu ngân hàng. 4

1.2 Hoạt động tín dụng. 4

1.2.1 Khái niệm vềtín dụng . 4

1.2.2 Các nguyên tắc cho khách hàng vay vốn . 5

1.2.3 Chức năng và vai trò của tín dụng . 5

1.2.4 Phân loại tín dụng . 6

1.2.5 Điều kiện cho khách hàng vay vốn . 7

1.2.6 Đối tượng khách hàng cho vay vốn . 7

1.2.7 Thời hạn cho vay và lãi suất cho vay . 7

1.3 Các chỉtiêu đánh giá hiệu quảhoạt động tín dụng . 8

1.3.1 Một sốkhái niệm. 8

1.3.2 Một sốchỉtiêu đánh giá hiệu quảhoạt động tín dụng . 8

Chương 2: Thực trạng vềNgân hàng TMCP Ngoại thương Chi

nhánh An Giang.10

2.1 Giới thiệu vềNgân hàng ngoại thương chi nhánh An Giang. 10

2.1.1 Lịch sửhình thành và phát triển. 10

2.1.2 Cơcấu tổchức và nhiệm vụcác phòng ban. 11

1. Sơ đồtổchức. 12

2. Chức năng nhiệm vụcác phòng ban . 12

3. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Vietcombank An Giang. 15

4. Quy trình cho vay tín dụng tại Vietcombank An Giang . 15

5. Thuận lợi và khó khăn. 18

6. Kết quảhoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi

nhánh An Giang từ2005-2007. 19

7. Định hướng phát triển kinh doanh . 20

2.2 Phân tích tình hình tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh An Giang .22

2.2.1 Phân tích tình hình nguồn vốn . 22

2.2.2 Phân tích tình hình huy động vốn . 24

2.2.3 Phân tích doanh sốcho vay. 26

1. Phân tích doanh sốcho vay theo thời hạn. 26

2. Phân tích doanh sốcho vay theo ngành kinh tế. 27

2.2.4 Phân tích doanh sốthu nợ. 30

1. Phân tích doanh sốthu nợtheo thời hạn . 30

2. Phân tích doanh sốthu nợtheo ngành kinh tế. 31

2.2.5 Phân tích dưnợcấp tín dụng. 34

1. Phân tích dưnợtín dụng theo thời hạn . 34

2. Phân tích dưnợtín dụng theo ngành kinh tế. 35

2.2.6 Phân tích tình hình nợquá hạn và nợkhó đòi. 37

1. Phân tích nợquá hạn . 37

2. Phân tích nợkhó đòi . 39

2.2.7 Một sốchỉtiêu đánh giá hiệu quảhoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại

thương chi nhánh An Giang . 40

Chương 3: Một sốgiải pháp nâng cao hiệu quảhoạt động tín dụng

tại chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương An Giang .43

3.1 Giải pháp nâng cao nguồn vốn huy động. 43

3.2 Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng . 44

3.3 Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũcán bộnhân viên . 46

Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.48

1. Kết luận . 48

2. Kiến nghị. 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY